Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultury i literatury afrykańskie w języku portugalskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-KLA-SEM-MGR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultury i literatury afrykańskie w języku portugalskim
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności brazylijskiej 2 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 2 rok 2 stopnia
Seminaria magisterskie dla studiów 2 stopnia, specjalność portugalska
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium jest poświęcone kulturom i literaturom afrykańskim tworzonym w języku portugalskim. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej i praca nad konkretnymi wybranymi przez nich tematami.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pomoc, ukierunkowanie studentów i towarzyszenie im w ich poszukiwaniach badawczych, które mają zostać zwieńczone napisaniem pracy magisterskiej związanej z literaturami i kulturami afrykańskimi tworzonymi w języku portugalskim.

Pełny opis:

Celem zajęć jest pomoc, ukierunkowanie studentów i towarzyszenie im w ich poszukiwaniach badawczych, które mają zostać zwieńczone napisaniem pracy magisterskiej związanej z literaturami i kulturami afrykańskimi tworzonymi w języku portugalskim. Prace magisterskie mogą dotyczyć literatur Angoli, Mozambiku, Gwinei Bissau, Wysp Zielonego Przylądka, Wyspy Św. Tomasza i Książęcej w różnych ujęciach metodologicznych i teoretycznych, dobieranych w zależności od sformułowanego problemu badawczego poszczególnych dysertacji.

Literatura:

Literatura przedmiotu, krytyczna oraz metodologiczna jest dobierana indywidualnie w zależności od tematyki pracy.

Rekomendowana znajomość nastepujących pozycji afrykanistycznych:

Chabal, Patrick (1994) Vozes moçambicanas. Lisboa. Vega.

Ferreira, Manuel (1977) Literaturas africanas de expressão portuguesa. Lisboa. ICALP (2 vol. Col. Biblioteca Breve).

Gomes, Aldónio e Cavacas, Fernanda (1997) Dicionário de autores de literaturas africanas de língua portuguesa. Lisboa. Caminho.

Laban, Michel (1991) Angola - Encontro com escritores. Porto. Fund. Engº António José de Almeida (2 vol.).

Laban, Michel (1992) Cabo Verde - Encontro com escritores. Porto. Fund. Engº António José de Almeida (2 vol.).

Laban, Michel (1998) Moçambique - Encontro com escritores. Porto. Fund. Engº António José de Almeida (3 vol.).

Laranjeira, José Luís Pires (1985) Literatura calibanesca. Porto. Ed. Afrontamento.

Laranjeira, José Luís Pires (1995) Literaturas africanas de expressão portuguesa. Lisboa. Universidade Aberta.

Laranjeira, José Luís Pires (1995) A Negritude africana de língua portuguesa. Porto. Afrontamento.

Leite, Ana Mafalda (1998) Oralidades & escritas nas literaturas africanas. Lisboa. Colibri.

Mata, Inocência e Padilha, Laura Cavalcante A mulher em África. Vozes de uma margem sempre presente. Lisboa: Colibri, 2007.

Mata, Inocência (1992) Emergência e existência de uma literatura (O caso santomense). Linda-a-Velha. ALAC.

Mata, Inocência (1992) Pelos trilhos da literatura africana em língua portuguesa. Pontevedra/Braga. Cadernos do Povo.

Mata, Inocência (1998) Diálogo com as ilhas. Sobre cultura e literatura de São Tomé e Príncipe. Lisboa. Colibri.

(org. Margarida Calafate Ribeiro, Maria Paula Meneses), Moçambique: das palavras escritas, Porto: Afrontamento, 2008.

Mouralis, Bernard (1982) As contraliteraturas. Coimbra. Almedina.

Salinas Portugal, Francisco (1994) Rosto negro. O contexto das literaturas africanas. Compostela. Laiovento.

Ogólna literatura metodologiczna:

- Carlos Reis, Construção da leitura : ensaios de metodologia e de crítica literária,Coimbra : Instituto Nacional de Investigação Cientifica, Centro de Literatura Portiguesa da Universidade de Coimbra, 1982.

- Carlos Reis, O conhecimento da literatura : introdução aos estudos literários, Coimbra : Edições Almedina, 2008.

- Vitor Manuel Aguair e Silva, Teoria da literatura. Vol. 1, Coimbra : Almedina, 2009.

-Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową : poradnik dla humanistów, Warszawa, WUW, 2007.

Efekty uczenia się:

W efekcie uczestnictwa w zajęciach seminaryjnych Student:

- posiada aparat naukowy niezbędny do badań nad problematyką kultury i literatury Afryki portugalskojęzycznej

- potrafi objaśnić w kontekście źródłoznawczym poszczególne zjawiska i procesy zachodzące w Afryce portugalskojęzycznej

Student zdobywa następujące kompetencje:

Wiedza:

- Student ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej;

- zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych (w szczególności kulturoznawstwa i literaturoznawstwa);

-zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w opisie literatury, rozumie jej źródła oraz zastosowania;

- ma pogłębioną wiedzę o metodologii badań nad literaturą;

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu historii literatury Afryki języka portugalskiego

- ma pogłębioną wiedzę o kierunkach i metodologii badań w literaturoznawstwie;

- ma uporządkowaną wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie procesów literackich w obszarze Afryki języka portugalskiego

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej;

- ma pogłębioną wiedzę o projektowaniu, metodyce, pragmatyce i prezentacji badań naukowych wystarczającą do przygotowania pracy magisterskiej

Umiejętności:

- Student potrafi - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy;

- posiada umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie niezbędnym do udziału w naukowej dyskusji i przygotowania własnych prac naukowych;

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową;

- potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa w nietypowych sytuacjach profesjonalnych;

- potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury (literatura, sztuka) z zastosowaniem oryginalnych metod, uwzględniających nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym;

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań;

- potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i historii w języku polskim i portugalskim;

- posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej oraz doświadczenia, a także umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w rożnych formach i rożnych mediach;

- posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim i portugalskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem szczegółowych ujęć teoretycznych, a także różnorodnych źródeł.

Kompetencje społeczne:

- Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;

- posiada pogłębione kompetencje społeczne i językowe w zakresie komunikacji w portugalskich społecznościach językowych, potrafi je wykorzystać we współdziałaniu i pracy w grupie i przyjmować w niej różne role;

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania;

- ma nawyk śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, kulturze i literaturze, życiu społeczno-politycznym Afryki języka portugalskiego

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane będą postępy w pisaniu pracy magisterskiej na podstawie jej poszczególnych części. Student po pierwszym semestrze przedmiotu przedstawia tytuł dysertacji, jej plan oraz bibliografię. Po drugim semestrze Student przedstawia roboczy wstęp. Po trzecim semestrze Student przedstawia dwa rozdziały, a po czwartym całość dysertacji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Diaz-Szmidt
Prowadzący grup: Renata Diaz-Szmidt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest pomoc i towarzyszenie studentom w ich poszukiwaniach badawczych, które mają zostać zwieńczone napisaniem pracy magisterskiej związanej z literaturami i kulturami afrykańskimi tworzonymi w języku portugalskim.

Pełny opis:

Celem zajęć jest pomoc i towarzyszenie studentom w ich poszukiwaniach badawczych, które mają zostać zwieńczone napisaniem pracy magisterskiej związanej z literaturami i kulturami afrykańskimi tworzonnymi w języku portugalskim. Prace magisterskie mogą dotyczyć literatur Angoli, Mozambiku, Gwinei Bissau, Wysp Zielonego Przylądka, Wyspy Św. Tomasza i Książęcej w różnych ujęciach metodologicznych i teoretycznych, dobieranych w zależności od sformułowanego problemu badawczego poszczególnych dysertacji.

Literatura:

Literatura przedmiotu, krytyczna oraz metodologiczna jest dobierana indywidualnie w zależności od tematyki pracy.

Rekomendowana znajomość nastepujących pozycji afrykanistycznych:

Chabal, Patrick (1994) Vozes moçambicanas. Lisboa. Vega.

Ferreira, Manuel (1977) Literaturas africanas de expressão portuguesa. Lisboa. ICALP (2 vol. Col. Biblioteca Breve).

Gomes, Aldónio e Cavacas, Fernanda (1997) Dicionário de autores de literaturas africanas de língua portuguesa. Lisboa. Caminho.

Laban, Michel (1991) Angola - Encontro com escritores. Porto. Fund. Engº António José de Almeida (2 vol.).

Laban, Michel (1992) Cabo Verde - Encontro com escritores. Porto. Fund. Engº António José de Almeida (2 vol.).

Laban, Michel (1998) Moçambique - Encontro com escritores. Porto. Fund. Engº António José de Almeida (3 vol.).

Laranjeira, José Luís Pires (1985) Literatura calibanesca. Porto. Ed. Afrontamento.

Laranjeira, José Luís Pires (1995) Literaturas africanas de expressão portuguesa. Lisboa. Universidade Aberta.

Laranjeira, José Luís Pires (1995) A Negritude africana de língua portuguesa. Porto. Afrontamento.

Leite, Ana Mafalda (1998) Oralidades & escritas nas literaturas africanas. Lisboa. Colibri.

Mata, Inocência e Padilha, Laura Cavalcante A mulher em África. Vozes de uma margem sempre presente. Lisboa: Colibri, 2007.

Mata, Inocência (1992) Emergência e existência de uma literatura (O caso santomense). Linda-a-Velha. ALAC.

Mata, Inocência (1992) Pelos trilhos da literatura africana em língua portuguesa. Pontevedra/Braga. Cadernos do Povo.

Mata, Inocência (1998) Diálogo com as ilhas. Sobre cultura e literatura de São Tomé e Príncipe. Lisboa. Colibri.

(org. Margarida Calafate Ribeiro, Maria Paula Meneses), Moçambique: das palavras escritas, Porto: Afrontamento, 2008.

Mouralis, Bernard (1982) As contraliteraturas. Coimbra. Almedina.

Salinas Portugal, Francisco (1994) Rosto negro. O contexto das literaturas africanas. Compostela. Laiovento.

Ogólna literatura metodologiczna:

- Carlos Reis, Construção da leitura : ensaios de metodologia e de crítica literária,Coimbra : Instituto Nacional de Investigação Cientifica, Centro de Literatura Portiguesa da Universidade de Coimbra, 1982.

- Carlos Reis, O conhecimento da literatura : introdução aos estudos literários, Coimbra : Edições Almedina, 2008.

- Vitor Manuel Aguair e Silva, Teoria da literatura. Vol. 1, Coimbra : Almedina, 2009.

-Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową : poradnik dla humanistów, Warszawa, WUW, 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.