Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura Ameryki Łacińskiej II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-LAL2-21 Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Literatura Ameryki Łacińskiej II
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 2 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 2 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

"Literatura Ameryki Łacińskiej II" jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów II roku studiów licencjackich.

Celem kursu jest zapoznanie studentów

- z historią literatury krajów Ameryki Hiszpańskiej od okresu Konkwisty do XIX wieku;

- z wpływem literatury tego okresu na dzisiejszą kulturę;

- z aktualnymi wciąż reperkusjami zdarzeń w niej opisanych.

Pełny opis:

Program przedmiotu obejmuje systematyczny i chronologiczny przegląd najważniejszych tendencji, kierunków i autorów w literaturze latynoamerykańskiej od okresu Konkwisty do XIX wieku. Omawiane będą kluczowe dla danych epok literackich dzieła i gatunki pochodzące z różnych regionów/krajów, aby ukazać zarówno cechy wspólne dla twórczości całego kontynentu, jak i dystynkcyjne w literaturach nowopowstających państw narodowych. Refleksja nad tekstami prowadzona będzie w szerokim kontekście historycznym, politycznym, społecznym i kulturowym, żeby studenci zyskiwali orientację nie tylko w tendencjach dominujących w danych epokach w literaturze, lecz również w warunkujących ją realiach zewnętrznych.

Ponadto, problemy poruszane w omawianych tekstach ukazane zostaną jako istotne konteksty kultury współczesnej, częstokroć ważne jej źródła.

OMAWIANE ZAGADNIENIA:

0. Wprowadzenie. Kluczowe problemy literatury i kultury latynoamerykańskiej XVI-XIX w.: opis "nowego" świata i ograniczenia języka, amerykańska natura, relacja swój/obcy, kwestia ludności autochtonicznej, niewolnictwo, metysaż, opresyjny system kolonialny, kastowy system społeczny, tożsamość lokalna/narodowa, rola pisarza/intelektualisty, kronika, kostumbryzm, hybrydyczność, synkretyzm gatunkowy, opozycja [?] historia/literatura...

I "ODKRYCIE" I PODBÓJ

1. Spotkanie kultur. Obraz konkwisty w piśmiennictwie XV w. Kronikarze, historycy: K.Kolumb; H.Cortes; Bernal Diaz del Castillo. Fray Bartolome de las Casas.

2. Organizacja kolonii hispanoamerykańskich. Powstawanie nowego społeczeństwa (1492-1600). Renesans i poematy epickie. Alonso de Ercilla y Zuńiga: "La Araucana". Chilijska epopeja narodowa.

II ŻYCIE W KOLONII (w "Złotym wieku")

3. Rozkwit świata kolonialnego. Kronikarski splendor: Inca Garcilaso de la Vega.

4. Barok w Nowej Hiszpanii. Swoistość baroku hispanoamerykańskiego/Wpływy hiszpańskiego kultyzmu i konceptyzmu.

Bernardo de Balbuena;

"El sabio criollo": Carlos Sigüenza y Góngora. Początki powieści?

5. "Dziesiąta Muza": Sor Juana Inés de la Cruz. Niezależna intelektualistka/zakonnica w XVII wieku.

6. Od baroku do XVIII wieku. Oświecenie w Ameryce Łacińskiej. Rozwój oświaty i nauki. Potęga i wpływy zakonu jezuitów. Europejska debata o Nowym Świecie. Nowa polemika o sytuacji Indian. Europejscy podróżnicy na kontynencie amerykańskim: Alexander von Humbolt.

- Pierwsza powieść hispanoamerykańska, "El Periquillo Sarniento", J.J. Fernández de Lizardi.

III KU NIEPODLEGŁOŚCI

7. Neoklasycyzm i preromantyzm. Polityczna literatura okresu walk o niepodległość:

- Simón Bolívar,

- José Joaquín de Olmedo.

Pierwsze deklaracje niepodległości intelektualnej: Andrés Bello.

8. Romantyzm - zmiana paradygmatu myślenia. Charakterystyka romantyzmu hispanoamerykańskiego. Poezja: José María Heredia, Gertrudis Gómez de Avellaneda.

IV LITERATURA NARODOWA

9. Znaczenie ruchów politycznych. Artysta wobec tyranii. Romantyzm w Argentynie: Esteban Echeverría.

10. Projekty cywilizacyjne i polityczne. Wizja idealnej organizacji społecznej. Cywilizacja/barbarzystwo, figura dyktatora: "Facundo", D.F. Sarmiento.

11. Argentyńska idiosynkrazja: literatura gauchesca. Epopeja narodowa (?): "Martín Fierro".

12. Kostumbryzm i oryginalny gatunek. Refleksja historiozoficzna. "Tradiciones Peruanas", Ricardo Palma.

13. Powieść abolicjonistyczna. Cirilo Villaverde: "Cecilia Valdés o La Loma del Angel".

Literatura:

Lektury obowiązkowe*:

1. Wybór tekstów: Cristobal Colón, "Diario de viaje"; Hernán Cortés, "Cartas de relación"; Bernal Diaz del Castillo "Historia verdadera de la conquista de la Nueva España"; Bartolomé de las Casas, "Brevísima relación de la destrucción de las Indias" + Álvar Núñez Cabeza de Vaca, "Naufragios".

2.Inca Garcilaso de la Vega: "Comentarios reales" (fragm.)

3.Alonso de Ercilla y Zuniga: "La Araucana" (fragm.)

4a.Bernardo de Balbuena: "Grandeza mexicana" (frag.)

4b. Carlos Sigüenza y Góngora, "Infortunios de Alonso Ramírez".

5. Wybór tekstów; Sor Juana Inés de la Cruz.

6. J.J.Fernandez de Lizardi: "El Periquillo Sarniento" (fragm.)

7. S. Bolívar, wybór fragmentów, J.J.de Olmedo: "La victoria de Junin" (fragm.); A. Bello: wybór tekstów.

8. J.M.Heredia, G. Gómez de Avellaneda - wybór poezji.

9. E. Echeverría, "El matadero".

10. D.F. Sarmiento, "Facundo o la civilización y barbarie en la pampa argentina" (fragmenty).

11. J. Hernández, "Martín Fierro" (całość).

12. R.Palma, "Tradiciones peruanas" (fragm.).

13. C. Villaverde, "Cecilia Valdés o La Loma del Angel".

Podręczniki podstawowe:

Łukaszyk Ewa, Pluta Nina (2010) "Historia literatur iberoamerykańskich", Wrocław, Ossolineum.

Oviedo, José Miguel (1997) "Historia de la literatura hispanoamericana", Madrid, Alianza Editorial (t.1 y 2).

Bellini, Giuseppe (1997) "Nueva historia de la literatura hispanoamericana", Madrid, Castalia.

Dodatkowe:

- Goic, Cedomil (coord) (1991): "Historia y critica de la lit. hispanoamericana", Barcelona,Editorial Critica,(t.I y II).

- Todorov Tzvetan (1996) "Podbój Ameryki.Problem innego", Warszawa, Aletheia.

* W trakcie kursu dobór tekstów może zostać zmodyfikowany (po uzgodnieniu ze studentami).

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna i rozumie

- w podstawowym stopniu powiązania hispanistyki z nauką o historii i kulturze krajów hiszpańskojęzycznych (K_W01);

- podstawowe metody analizy hiszpańskojęzycznych dzieł literackich (K_W02);

- w sposób usystematyzowany historię literatury latynoamerykańskiej (K_W04);

- w sposób podstawowy powiązania literatury latynoamerykańskiej z procesami historyczno-kulturowymi (K_W05).

Umiejętności: student potrafi

- czytać ze zrozumieniem teksty w języku hiszpańskim (K_U01);

- dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku hiszpańskim (K_U02);

- rozpoznawać różne rodzaje tekstów hiszpańskojęzycznych, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod (K_U03);

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł z wybranych obszarów dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (K_U04).

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

- krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności i rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju (K_K01);

- aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu korzystając z różnych form i mediów (K_K03);

- śledzenia procesów i zjawisk zachodzących w języku, kulturze i literaturze Ameryki Łacińskiej (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Aby uzyskać zaliczenie należy spełnić poniższe warunki:

- uczestniczyć w zajęciach (dozwolone 2 nieusprawiedliwione nieobecności);

- regularnie czytać teksty, które będą omawiane na zajęciach i brać aktywny udział w dyskusji na ich temat, przygotowywać odpowiedzi na udostępnione wcześniej pytania, opracowywać podane zagadnienia;

- realizować zadania na platformie Google Classroom;

- zdać egzamin ustny na zakończenie semestru.

W przypadku uzyskania oceny powyżej 70% za aktywność na zajęciach i prace pisemne, można uzyskać zwolnienie z egzaminu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Grzesiak
Prowadzący grup: Zofia Grzesiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Uwagi:

Jeśli zajęcia prowadzone będą w trybie zdalnym, wykorzystywane będą platofrmy Zoom (zajęcia synchroniczne, zgodnie z planem zajęć) oraz Google Classroom (materiały i obowiązkowe zadania).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.