Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura Hiszpanii II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-LH2-21 Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Literatura Hiszpanii II
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 2 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 2 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są historii hiszpańskiej poezji lirycznej od X do początków XXI wieku i koncentrują się na analizie wybranych utworów, uznanych za najbardziej reprezentatywne dla hiszpańskiego średniowiecza, renesansu, baroku; następnie od liryki romantycznej, przez przełom modernistyczny (Pokolenie ’98) obejmą najważniejsze tendencje w poezji XX wieku, aż po początek wieku XXI (Pokolenie ’27, poezja współczesna).

Pełny opis:

Zajęcia stanowią przegląd głównych nurtów i konwencji w historii liryki hiszpańskiej; możemy podzielić je na trzy bloki tematyczne, odpowiadające poszczególnym epokom w ujęciu chronologicznym. Pierwszy z nich obejmuje początki liryki tradycyjnej Półwyspu Iberyjskiego, późnośredniowieczną twórczość Jorgego Manrique, renesansową poezję dworską oraz poezję mistyczną, jak i barokowy kulteranizm i konceptyzm w liryce. Drugi blok byłby poświęcony przede wszystkim epoce romantyzmu oraz przełomowi modernistycznemu (Pokolenie ’98), stanowiącym kluczowe źródło poezji nowoczesnej. Trzeci zaś koncentruje się na poezji XX i XXI wieku, poczynając od twórczości poetów Pokolenia ’27, przez poezję powojenną (m.in. José Hierro, Claudio Rodríguez), aż po współczesne teksty poetyckie i teksty piosenek analizowane jako wariant poezji lirycznej. Celem zajęć jest zarówno przekrojowe ukazanie najważniejszych procesów zachodzących w literaturze hiszpańskiej na przestrzeni wieków, jak i zapoznanie studentów z kluczowymi tekstami hiszpańskiej poezji lirycznej oraz rozwijanie umiejętności interpretacji, analizowania struktury wierszowanej i rozumienia utworów, mających zasadniczy wpływ zarówno na kulturę Półwyspu Iberyjskiego, jak i kulturę europejską.

Tematy poszczególnych zajęć:

1. Arte mayor i arte menor - odwieczne rozdwojenie. Wprowadzenie do liryki średniowiecznej na Półwyspie Iberyjskim (Andaluzyjska jarcha, Kastalijska liryka tradycyjna: villancico i zéjel, romancero, uczona poezja kleryków)

2. Jorge Manrique, "Coplas a la muerte de su padre"

3. Renesansowa poezja dworska (Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León)

4. Poezja mistyczna (św. Jan od Krzyża i św. Teresa od Jezusa)

5. Poezja barokowa: kulteranizm. (Luis de Góngora)

6. Barokowy konceptyzm (Francisco de Quevedo)

7. Preromantyzm i poezja romantyczna w literaturze hiszpańskiej (José de Espronceda, "El estudiante de Salamanca" (fragment poematu), Gustavo Adolfo Bécquer, Rosalía de Castro)

8. Przełom modernistyczny: Pokolenie ’98. (Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado)

9. Pokolenie ’27

10. Federico García Lorca: "Romancero gitano", "Poeta en Nueva York"

11. Pokolenie poetów powojennych (m. in. Claudio Rodriguez, José Hierro)

12. Hiszpańska poezja współczesna (m.in. Juan Manuel Romero, Teresa Soto)

13. Tekst piosenki jako tekst poetycki (Rosalía, "El mal querer")

Literatura:

Bibliografia:

Antología de la Generación del 27, (1997), red. Esperanza Ortega, Madrid, Grupo Anaya.

Antología de la poesía romántica, (1996), red. Manuel Altolaguirre, Mardid, Espasa-Calpe,

Baczyńska, Beata, (2014), Historia literatury hiszpańskiej, Warszawa, PWN.

Bécquer, Gustavo Adolfo, (1980), Rimas y leyendas, Madrid, Espasa-Calpe,

Castro, Rosalía de, (1972) Obras comletas, recopilación y estudio biobibliográfico „Rosalía de Castro el dolor de vivir” de Victoriano Garcia Marti, Madrid, Aguilar.

Castro, Rosalía de, (1998), Cantares gallegos, red. Ricardo Carballo Calero, Madrid, Cátedra.

Centros de gravedad. Poesía española en el siglo XXI (Una antología), ed. de José Andújar Almansa, Valencia, Pre-Textos, La Cruz del Sur, 2018.

Claudio Rodríguez, Francisko Brines, José Hierro, José Ángel Valente, Ángel González. Cinco poeta españoles contemporáneos: pięciu współczesnych poetów hiszpańskich, (1997), tłum. Maria Filipowicz-Rudek, Carlos Marrodán Casas, Warszawa, Instytut Cervantesa, Wydawnictwo Małe.

Espronceda, José de, (1978), El estudiante de Salamanca, ed. de José Moreno Villa, Madrid, Espasa-Calpe.

Friedrich, Hugo, (1959), Estructura de la lírica moderna. De Baudelaire a nuestros días. Barcelona, Seix Barral.

Friedrich, Hugo, (1978), Struktura nowoczesnej liryki, Warszawa, PIW.

García de la Concha, Víctor, (1992), La poesia española de 1935 a 1975, Vol.I. De la preguerra a los años oscuros, 1935-1944, Madrid, Cátedra.

García de la Concha, Víctor, (1992), La poesía española de 1935 a 1975, Vol.II De la poesía existencial a la poesía social 1944-1950, Madrid, Cátedra.

García López, José, (1959), Historia de la literatura española, New York, Las Americas Publishing Company.

García Lorca, Federico, (1992), Romancero cygańskie=Romancero gitano, tłum. Irena Kuran-Bogucka, Gdynia, "Mitel".

García Lorca, Federico, (2000), Poema del cante jondo. Romancero gitano, ed. de Allen Josephs y Juan Caballero, Madrid, Cátedra.

García Lorca, Federico, (2017), Poeta en Nueva York, ed. de María Clementa Millán, madrid, Cátedra.

Góngora, Luis de, (1991), Poesía selecta, ed. de Antonio Pérez Lasheras y José María Micó, Madrid, Taurus.

Jiménez, Juan Ramón, (1957), Sonetos espirituales: (1914-1915), ed. Ricardo Gullón, Madrid, Afrodisio Aguado.

Jiménez, Juan Ramón, (1958), Antolojía poética, Buenos Aires, Editorial Losada.

Jiménez, Juan Ramón, (2002), Poezje, red. Janusz Strasburger, tłum. Agnieszka Dzisiewska, Warszawa, Anagram.

Lewis, Clive, Staples, (1974), The Discarded Image: An Introduction to Medieval and Renaissance Literature, cambridge, Cambridge University Press.

Lewis, Clive Staples, (2008), Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej, tłum. Witold Ostrowski, Kraków, Znak.

Machado, Antonio, (1979), Poesías completas, prólogo de Manuel Alvar, Madrid, Espasa-Calpe.

Machado, Antonio, (2005), Poezje, tłum. Janusz Strasburger, Kraków, Miniatura.

Manrique, Jorge, (1979), Poesía, Madrid, Cátedra.

Poesía española: ensayo de métodos y límites estilísticos: Garcilaso, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Góngora, Lope de Vega, Quevedo, (1962) ed. de Dámaso Alonso, Madrid, Gredos.

Poesías castellanas completas, (1979), ed. de Elias L. Rivers, Madrid, Editorial Castalia.

Poetas españoles de la Generación del 27, (1977), T.1, T.2, red. Francisco M. Mota, La Habana, Editorial Arte y Literatura.

Quevedo, Francisco de, (1989), Poemas escogidos, ed., intr. y notas de José Manuel Blecua, Madrid, Editirial Castalia.

Romero, Juan Manuel, (2014), Desaparecer, Valencia, Pre-Textos.

Rosalía, album El mal querer (2018).

San Juan de la Cruz (1997), Poesía, ed. de Domingo Ynduráin, Madrid, Cátedra.

Santa Teresa de Jesús (1990), Poesías y Exclamaciones, Barcelona, Ediciones 29.

Teresa Soto, (2008), Un poemario, Madrid, Ediciones Rialp.

Urrutia Jorge, (1982), Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez: la superación del Modernismo, Madrid, Editorial Cincel.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Słuchacz ma podstawowe wiadomości na temat epok w literaturze hiszpańskiej oraz nurtów, konwencji i tematów obecnych hiszpańskiej poezji lirycznej, począwszy od literatury dawnej aż do poezji współczesnej. Zna najważniejszych przedstawicieli tych epok i ich najwybitniejsze utwory. Potrafi je usytuować w szerszym kontekście literacko – kulturowym. (K_W02, K_W04, K_W05)

Umiejętności:

Student potrafi przyporządkować dany tekst literacki do epoki i wskazać na elementy zgodne z kulturą umysłową danego okresu. Zna gatunki literackie, przede wszystkim liryczne. Rozróżnia estetyki właściwe dla epok, umie scharakteryzować nurty i tendencje estetyczne takie jak poezja mistyczna, kulteranizm czy konceptyzm. Dokonuje analizy i interpretacji utworu, posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i dostrzega wieloaspektowy charakter dzieła literackiego. (K_U01, K_U02, K_U03, K_U07)

Kompetencje społeczne:

Student uważnie i aktywnie słucha innych dyskutantów, śledzi ze zrozumieniem ich tok myślenia. Umie systematyzować i oceniać krytycznie poznawane treści. Jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju. Jest także gotów do bardziej świadomego uczestnictwa w kulturze, śledzenia zjawisk zachodzących współcześnie w literaturze i kulturze oraz wiązania ich z tradycją i historią Półwyspu Iberyjskiego. (K_K01, K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

• Mini-wykład

• Dyskusja

• Uczestnicy konwersatorium będą oceniani na podstawie obecności, aktywności na zajęciach oraz egzaminu końcowego.

Szczegółowe kryteria oceniania będą podane na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Marzoch
Prowadzący grup: Małgorzata Marzoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są okresowi historii literatury hiszpańskiej od X do połowy XVII wieku i koncentrują się na analizie wybranych utworów, uznanych za najbardziej reprezentatywne dla hiszpańskiego średniowiecza, renesansu i baroku (poezja i proza). Zajęcia zdalne w semestrze zimowym, w roku akademickim 2020/2021, będą prowadzone synchronicznie.

Pełny opis:

Zajęcia stanowią przegląd głównych nurtów i konwencji w dawnej literaturze hiszpańskiej i możemy podzielić je na trzy bloki tematyczne, odpowiadające poszczególnym epokom w ujęciu chronologicznym. Pierwszy z nich obejmuje początki liryki tradycyjnej Półwyspu Iberyjskiego, epikę średniowieczną i prerenesansowy dramat, „Celestynę” Fernanda de Rojasa. Drugi blok koncentruje się wokół gatunku powieści łotrzykowskiej oraz renesansowej poezji dworskiej i poezji mistycznej. Ostatni dział jest poświęcony barokowej poezji i prozie, ze szczególnym wskazaniem na twórczość Miguela Cervantesa i pierwszą nowoczesną powieść „Don Quijote z Manczy”. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z kluczowymi tekstami literatury hiszpańskiej epok średniowiecza, renesansu i baroku (proza i poezja), oraz rozwijanie umiejętności interpretacji, analizowania i rozumienia struktury utworów, mających zasadniczy wpływ zarówno na kulturę Półwyspu Iberyjskiego, jak i kulturę europejską.

Tematy poszczególnych zajęć:

1.Wprowadzenie do literatury hiszpańskiego średniowiecza:tło i podłoże historyczne (społeczeństwo i kultura).

2.Hiszpańska epika średniowieczna:"Cantar del mio Cid".

3.Kastylijska liryka tradycyjna, uczona poezja kleryków, romance..

4.Krytyczno-satyryczny obraz średniowiecznego społeczeństwa hiszpańskiego:Arcipreste de Hita - "Libro de buen amor".

5. Poezja elegijna: Jorge Manrique - "Coplas a la muerte de su padre".

6. Między średniowieczem i renesansem: Fernando de Rojas - "La Celestina".

7. Poezja dworska spod znaku Petrarki: Garcilaso de la Vega i Fernando de Herrera.

8.Przełomowa twórczość Luisa de León: elementy religijne i narodowe.

9. Literatura mistyczna: Santa Teresa de Jesus i San Juan de la Cruz.

10. Początki powieści łotrzykowskiej (pikarejskiej):" el Lazarillo de Tormes".

11. Rozkwit barokowej powieści łotrzykowskiej: Mateo Aleman - "el Guzman de Alfarache" i Francisco de Quevedo - "el Buscón".

12. Miguel de Cervantes: "el Quijote": pierwsza powieść nowożytna, struktura, główne wątki tematyczne.

13. "El Quijote": psychologia głównych postaci, obraz hiszpańskiej rzeczywistości przełomu XVi i XVII w.,bogactwo języka.

14.Konceptyzm w prozie: Baltasar Gracian i F. de Quevedo.

15. Poezja barokowa: kulteranizm i konceptyzm (Luis de Góngora i F. de Quevedo).

Literatura:

Beata Baczyńska (2017), Historia literatury hiszpańskiej, Warszawa, PWN.

José García López (1973), Historia de la literatura espańola, Barcelona,Ed.Vicens-Vives.

Clive Staples Lewis (2008), Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej, tłum. Witold Ostrowski, Kraków, Znak.

Cantar del mio Cid, (1993) ed. de Alberto Montaner, Barcelona, Crítica.

Pieśń o Cydzie, (2003) tłum. Anna Ludwika Czerny, Kraków, Zielona Sowa.

Jorge Manrique, (1979), Poesía, Madrid, Cátedra.

Fernando de Rojas, La Celestina, wydanie dowolne.

Fernando de Rojas, (1962), Celestyna,tłum. Kazimierz Zawanowski, Warszawa, PIW.

Poesías castellanas completas, (1979), ed. de Elias L. Rivers, Madrid, Editorial Castalia.

Poesía española: ensayo de métodos y límites estilísticos: Garcilaso, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Góngora, Lope de Vega, Quevedo, (1962) ed. de Dámaso Alonso, Madrid, Gredos.

San Juan de la Cruz (1997), Poesía, ed. de Domingo Ynduráin, Madrid, Cátedra.

Santa Teresa de Jesús (1990), Poesías y Exclamaciones, Barcelona, Ediciones 29.

La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades(el Lazarillo), wydanie dowolne

Żywot Łazika z Tormesu, (1988), tłum. Maurycy Mann, Warszawa, Książka i Wiedza.

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha (el Quijote) wydanie dowolne.

Miguel de Cervantes (2014),Przemyślny szlachcic Don Kichot z Manczy, tłum. Wojciech Charchalis, Poznań, Rebis.

Luis de Góngora, (1991), Poesía selecta, ed. de Antonio Pérez Lasheras y José María Micó, Madrid, Taurus.

Francisco de Quevedo, Los sueńos, wydanie dowolne.

Francisco de Quevedo (1973), El Buscón, Madrid, Espasa-Calpe (fragmenty).

Francisco de Quevedo (1989), Poemas escogidos, ed., intr. y notas de José Manuel Blecua, Madrid, Editirial Castalia.

Uwagi:

Zajęcia grupy 1, środa 11:30, będą odbywać się jednocześnie w sali i zdalnie zgodnie z deklaracją studentów. Pozostałe grupy: tryb pracy zdalnej. Egzamin będzie przeprowadzony zdalnie za pośrednictwem rekomendowanego przez UW komunikatora.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.