Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura portugalska I cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-LP1-21 Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Literatura portugalska I cz.1
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 2 rok 1 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 2 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 2 roku studiów 1 stopnia, specjalność portugalska
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wskazane jest ogólne rozeznanie w kontekście kulturowym oraz znajomość podstawowej terminologii związanej z dyscypliną.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi tekstami literackimi doby średniowiecza i renesansu. Tematyka zajęć została uporządkowana chronologicznie i ujęta w sposób problemowy.

Pełny opis:

Podczas zajęć przyjrzymy się wybranym tekstom literackim dobry średniowiecza i renesansu, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji w języku portugalskim. Tekstom kultury będą towarzyszyć opracowania naukowe, które zapoznają studentów z podstawową frazeologią, terminologią i słownictwem związanym z analizą i interpretacją tekstu w języku portugalskim. Istotny będzie także kontekst kulturowy i historyczny oraz kwestie metodologiczne. Tematyka zajęć została uporządkowana chronologicznie i ujęta w sposób problemowy. Materiał ma zachęcać uczestników zajęć do formułowania własnych zagadnień badawczych. Nacisk będzie kładziony także na naukę języka w duchu CLIL.

Szczegółowa rozpiska zostanie rozdana podczas pierwszych zajęć.

Literatura:

Bibliografia obejmuje szereg pozycji z zakresu literatury podmiotu i przedmiotu. Poza przedstawionymi publikacjami w toku zajęć będziemy korzystać także z innych prac, które mogą okazać się przydatne w kontekście zainteresowań studentów. Szczegółowa rozpiska tematyczna wraz z listą proponowanych lektur zostanie rozdana podczas pierwszych zajęć.

I. Bibliografia ogólna

================

1. AAVV (1997) História e Antologia da Literatura Portuguesa. 2 vol., Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian.

2. BUESCU, Maria Leonor Carvalhão (1994) História da Literatura. Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda [disponível online na Biblioteca Digital Camões]

3. ECO, Umberto, coord. (2004) História da Beleza. Trad. de António Maia da Rocha. Lisboa, Difel.

2. SARAIVA, António José e LOPES, Óscar (1998) História da Literatura Portuguesa. 16.ª edição. Porto, Porto Editora.

II. Strony internetowe (charakter ogólny)

================

Associação Internacional de Lusitanistas (http://lusitanistasail.net/ )

Biblioteca digital do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua (http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes.html)

Biblioteca Nacional Digital: http://bndigital.bnportugal.gov.pt/

E-Dicionário de Termos Literários (http://www.edtl.com.pt/ )

Projeto Vercial ( http://alfarrabio.di.uminho.pt/vercial/ )

Revista Colóquio-Letras (http://www.coloquio.gulbenkian.pt/)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

III. Literatura podmiotu

================

Cantigas de Seguir – Modelos occitânicos e franceses - https://cantigas.fcsh.unl.pt/contrafacta.asp

CORREIA, Natália, org. (1978) Cantares dos trovadores galego-portugueses. Lisboa, Editorial Estampa.

Dom Duarte. 2012. Leal Conselheiro: Electronic Critical Edition, red. João Dionísio et al. Madison: University of Wisconsin–Madison Libraries, http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/IbrAmerTxt.LealConsel [5.02.2018]. http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/IbrAmerTxt/IbrAmerTxt-idx?type=header&id=IbrAmerTxt.LealConsel&isize=M&pview=hide

GONÇALVES, Elsa, org. (1992), A Lírica Galego-Portuguesa. 4.ª edição. Lisboa, Editorial Comunicação – Col. Textos Literários.

MATOS, Maria Vitalina Leal de, org. (1981) A Lírica de Luís de Camões. Lisboa, Editorial Comunicação – Col. Textos Literários.

MATTOSO, José, org. (1983) Narrativas dos Livros de Linhagens. Lisboa, INCM.

PAIS, Amélia Pinto, org (2003) Os Lusíadas, de Luís de Camões. Porto, Areal Editores.

Projeto Littera – Cantigas Medievais Galego-Portuguesas - http://cantigas.fcsh.unl.pt/index.asp

RAMOS, Noémio, org. O Teatro de Gil Vicente. http://www.gilvicente.eu/

IV. Literatura przedmiotu

================

CARVALHO, Rómulo de (2006[1994]) “A contribuição dos poetas medievais para apreciação da sociedade em que viveram”. Em O Texto Poético como Documento Social. 2.ª edição. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian. 1-8.

ECO, Umberto, coord. (2004) “Da pastorinha à mulher angelizada”. Em: História da Beleza. Trad. de António Maia da Rocha. Lisboa, Difel:154-175.

GONÇALVES, Elsa, org. (1992) “Apresentação Crítica”. Em: A Lírica Galego-Portuguesa. 4.ª edição. Lisboa, Editorial Comunicação – Col. Textos Literários.

KRUS, Luís (2001): “Celebrar e Educar”. Em: Memória de Portugal. O milénio português. Lisboa, Círculo de Leitores: 146-147.

MATTOSO, José (s.d.) O Esssencial sobre a Cultura Medieval Portuguesa (séculos XI a XIV). Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda.

MATOS, Maria Vitalina Leal de, (1992) “Capítulo III / A Lírica”. Em: Introdução à poesia de Luís de Camões. Lisboa, Biblioteca Breve: 42-67 [disponível online na Biblioteca Digital Camões].

RAMOS, Noémio (2019) "Sobre o Auto das Barcas - Questões, Reflexões e relações" em Gil Vicente – Auto das Barcas Inferno — Purgatório — Glória. Lobos, Biblioteca do tempo [ebook] http://teatro.gilvicente.eu/Livros/Auto_das_Barcas_Gil_Vicente.pdf

SENA, Jorge de (1970) A estrutura de "Os Lusíadas" e outros estudos camonianos e de poesia peninsular de século XVI. Colecção Problemas, Lisboa, Portugália Editora.

TAVANI, Giuseppe, org. (2000) “Cantigas de Escárnio e Maldizer”. Em: Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa. Lisboa, Caminho.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

- K_W02 - podstawową terminologię nauk humanistycznych w dyscyplinach, w których prowadzony jest kierunek studiów, jej źródła, oraz zastosowania;

- K_W03 - metodologię badań w dyscyplinie literaturoznawstwo;

- K_W04 - miejsce studiów nad portugalskim obszarem językowym w systemie nauk humanistycznych oraz ich przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi;

- K_W05 - zasady dotyczące wiedzy językowej niezbędnej w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne rejestry i style funkcjonalne języka kierunkowego (portugalski);

- K_W06 - zjawiska z zakresu historii, historii literatury i kultury portugalskiego obszaru językowego;

- K_W08 - wyznaczniki niezbędne w profesjonalnej analizie procesów literackich, kulturowych, historycznych i językowych portugalskiego obszaru językowego;

K_W09 - współczesne życie kulturalne Portugalii.

Umiejętności: absolwent potrafi:

- K_U01 - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje;

- K_U03 - stosować podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, w dyscyplinach, w których prowadzony jest kierunek studiów;

- K_U04 - posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla dyscyplin, w których prowadzony jest kierunek studiów, w typowych sytuacjach profesjonalnych;

- K_U05 - rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla dyscyplin, w których prowadzony jest kierunek, oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym;

- K_U06 - merytorycznie argumentować;

- K_U07 - porozumiewać się w języku portugalskim z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w ramach dyscyplin, w których prowadzony jest kierunek;

- K_U08 - posługiwać się językiem kierunkowym czynnie i biernie na poziomie zaawansowanym w rejestrze pisanym i mówionym, co umożliwia mu porozumiewanie się oraz przygotowanie prac (pisemnych i ustnych) w zakresie dyscyplin, w których prowadzony jest kierunek studiów.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotowy do:

- K_K01 - uczenia się przez całe życie;

- K_K02 - podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka portugalskiego, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności;

- K_K03 - współdziałania i komunikowania się w społecznościach portugalskojęzycznych;

- K_K06 - brania odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, świata;

- K_K07 - aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu (Portugalia) przy wykorzystaniu różnych mediów i form;

- K_K08 - śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w portugalskojęzycznym obszarze językowym w ramach dyscyplin, w których prowadzony jest kierunek studiów.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy zajęć są oceniani w sposób ciągły na podstawie aktywności na zajęciach (25%), znajomości lektur (25%) oraz portfolio składającego się z dwóch prac - pisemnej i ustnej (50%). Modalności prac zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach i udostępnione w Moodlu.

Studenci mają prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w skali semestru.

W roku akademickim 2020/2021 wszystkie elementy zaliczenia zostaną przeprowadzone zdalnie.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jose Albuquerque da Costa Dias, Anna Działak-Szubińska
Prowadzący grup: Jose Albuquerque da Costa Dias, Anna Działak-Szubińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

- Zajęcia będą się odbywać synchronicznie na platformie ZOOM z wykorzystaniem narzędzi do pracy asynchronicznej (m.in. Moodle).

- Zajęcia odbywają się w równoległych blokach po 90 minut. Szczegółowa rozpiska i podział tematów wraz z nazwiskami prowadzących zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach i udostępnione na platformie Moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Działak-Szubińska
Prowadzący grup: Anna Działak-Szubińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

- Zajęcia będą się odbywać synchronicznie na platformie ZOOM z wykorzystaniem narzędzi do pracy asynchronicznej (m.in. Moodle).

- Zajęcia odbywają się w równoległych blokach po 90 minut. Szczegółowa rozpiska i podział tematów wraz z nazwiskami prowadzących zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach i udostępnione na platformie Moodle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.