Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura portugalska II wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-LP2-31w Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura portugalska II wykład
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności portugalskiej 3 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 3 roku studiów 1 stopnia, specjalność portugalska
Strona przedmiotu: http://iberystyka-uw.home.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Współpraca z platformą Moodle (obowiązkowa, także w trybie stacjonarnym) i Skypem (wykład), gdyby sytuacja epidemiczna tego wymagała.


Wykład dla 3 roku studiów licencjackich.


Student powinien znać i rozumieć złożoność analizowanych i interpretowanych zjawisk literackich, kłaść nacisk na poszukiwania badawcze w trakcie procesu kształcenia i stosować zdobytą wiedzę, być zdolnym do refleksji krytycznej, wypowiadać się w sposób prawidłowy i skorelowany z treścią przekazu, wykazywać zdolności i zainteresowania do lektury Bibliografii, udowadniać własną dyscyplinę i stałe nawyki pracy sprzyjające stworzeniu postawy początkującego badacza.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Jednostka kształceniowa - wykład Literatura Portugalska 2 (pierwsza połowa XX wieku); będą w nim omawiane przełomowe momenty indywidualne i zbiorowe, fakty i autorzy o wybitnej i znaczącej roli dla wieku XX, różne rodzaje i gatunki literackie, tematyka i problematyka znajdująca wyraz w literaturze portugalskiej pierwszej połowy XX w., w celu umożliwienia jak najpełniejszego zrozumienia przywoływanych czasów i stworzenia przejrzystej świadomości historycznej i literackiej. Student będzie zachęcany do prowadzenia własnych badań interdyscyplinarnych nad bliskimi sobie zagadnieniami (w ten sposób, pojawią się punkty styczne z kinematografią, malarstwem/fotografią, kopmaratystyką i studiami kulturalnymi).

Pełny opis:

1. 1-szy modernizm portugalski, czasopismo "Orpheu" (1915) i jego 3 główni reprezentanci i współpracownicy (zwł. Mário de Sá-Carneiro), projekt o powinowactwach sztuk; prądy estetyczne (od symbolizmu do futuryzmu i inne, typowo portugalskie).

2. Fernando Pessoa jako twórca portugalskich prądów awangardowych, poeta, prozaik, dramaturg i teoretyk literatury, estetyka pessoańska,

3. 2-gi modernizm portugalski, czasopismo "Presença" (1927-1940), „literatura żywa” i jej reprezentanci, pierwsza powieść, psychologiczna i nowela fantastyczna,

4. Pisarze “niezaangażowani” lub z nurtu humanistycznego : Miguel Torga, Florbela Espanca Sophia de Mello Breyner Andresen (wiersze i opowiadania),

5. ´´Nowe Listy Portugalskie´´ i początki feminizmu w literaturze portugalskiej

6. Surrealizm w prozie i poezji portugalskiej na przykladzie poezji Alexandre O´Neill´a (specyficzne aspekty portugalskiej poetyki surrealizmu).

7. Twórczość powieściowa José Saramago.

8. José Luís Peixoto jako kontynuator José Saramago.

9. Pisarze XXI wieku w Portugalii (wybrane przykady poezji i prozy).

10. Krytyka literacka i pisarstwo akademickie o współczesnej literaturze portugalskiej.

Literatura:

a) Aktywna:

Przynajmniej 1 (jeden) utwór z omawianego prądu, niezależnie od gatunku literackiego lub przynajmniej 1 utwór (cykl wierszy lub powieść) danego pisarza j.w., jeśli wykład jest monografią danego twórcy (np. Fernando Pessoa, Miguel Torga, F. Namora).

Poniższe lektury są obowiązkowe i nie wchodzą w skład samodzielnego "kanonu" lektur ustalanego przez studenta:

1. Fernando Pessoa*- ortonim i heteronimy - wybrane cykle poetyckie; przy korzystaniu z tekstów w wersji elektronicznej poleca się Archivum Pessoi -

O Arquivo Pessoa: http://arquivopessoa.net/

2. “ Mensagem” , np.: Feernando Pessoa, Mensagem comentada por Miguel Real, Parsifal, Lisboa 2013.

3. Carta a Casais Monteiro, explicando a génese dos seus heterónimos)

4. “O Livro do Desassossego”,

5.“O Marinheiro”,

6. Mário de Sá-Carneiro- “ A Confissão de Lúcio”

7. José Régio- “ Poemas de Deus e do Diabo”

8. João Gaspar Simões- “Elói ou Romance numa cabeça”

9. Miguel Torga - “ Contos da Montanha”, Poemas Ibéricos

10. Florbela Espanca - “Sonetos”, contos escolhdiso

11. Branquinho da Fonseca – “O Barão”

12. Carlos de Oliveira - “Casa na Duna”

13. Fernando Namora - ''O Homem Disfarçado''

14. Idem, Contos escolhdos (dos Retalhos da Vida de um Médico...).

15. Alexandre O´Neill, Poemas escolhidos.

i jedna powiesc o F. Pessoi, np.: Fernando Esteves Pinto, O Carteiro de Fernando Pessoa, Parsifal, Lisboa 2013.

b) Pasywna:

1. Eduardo Lourenço, Portugal como Destino seguido de Mitologia da Saudade, 3ª ed., Gradiva, Lisboa 2001. (i/lub inne eseje tego autora).

2. Idem, Pessoa Revisitado, 3ª ed., Gradiva, Lisboa 2000. (lub inna książka krytyczna o F. Pessoa wydana po portugalsku).

3. Sena, Jorge de, Estudos de Literatura Portuguesa / II, Edições 70, Lisboa s.d.

4. Simões, João Gaspar de, Contistas, Novelistas e outros prosadores conteporâneo 1942- 1979, IN-CM, Lisboa 1979.

5. Vila Maior, Dionísio, Fernando Pessoa: Heteronímia e Dialogismo, Almedina, Coimbra 1994,

6. Morão, Paula, Viagens na Terra das Palavras. Ensaios sobre Literatura Portuguesa, Cosmos, Lisboa 1993 ,

7. Moura, Vasco Graça, Contra Bernardo Soares e outras observações, Campo das Letras, Porto 1999.

8. (Meller, Vilson Brunel et al.) Fernando Pessoa Estudos Críticos, Associação de Estudos Portugueses Hernâni Cidade - Universidade Federal da Paráiba- João Pessoa - Paráiba, Brasil 1985,

9. (Stephen Parkinson et al.) A Companion to Portuguese Literature, Tamesis, Woodbridge 2009,

10. (Eds.) P. Petrov et al., Avanços em Literatura e Cultura Prtuguesas, século XX, vol. 3,, AIL, Santiago de Compostela - Faro 2012,

11. Saraiva, A. J.; Lopes, Ó., História da Literatura Portuguesa, 16a ed., Porto Editora, Porto 1994.

12. Lopes, Óscar; Marinho, Fátima, História da Literautra Portuguesa, Alfa, Lisboa 2002.

13. Jeden artykuł dotyczący literatury portugalskiej Anna M. Klobucka https://umassd.academia.edu/AnnaMKlobucka

14. Jeden artykuł dotyczący literatury portugalskiej Onésimo Teotónio Almeida: https://vivo.brown.edu/docs/drrb/1143144017.pdf?nocache=110311562

15. (Ed.) Vilela, Ana Luísa et. al., Florbela Espanca. O Espólio de um Mito. Callipole- Revista de Cultura, nr 21- 2012 (Número Especial), Colibri, Lisboa.

Efekty uczenia się:

Student orientuje się w dynamice procesu historycznoliterackiego w XX-wiecznej Portugalii. Posiada umiejętność krytycznej analizy portugalskich zjawisk literackich i kulturowych, występujących w wieku XX i XXI (pocz.) w Portugalii - w formie ustnej oraz pisemnej.

Student ma podstawową wiedzę z zakresu historii literatury portugalskiej.

Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej.

Student zna podstawową terminologię nauk humanistycznych, w szczególności literaturoznawstwa (w jęz. portugalskim).

Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej.

Student zna podstawową terminologię nauk humanistycznych, w szczególności literaturoznawstwa (w jęz. portugalskim).

Student zna elementarną terminologię używaną w opisie literatury, rozumie jej źródła oraz zastosowania.

Student ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad literaturą.

Student ma podstawową wiedzę z zakresu stylistyki języka kierunkowego (portugalski).

Student ma elementarną wiedze o kierunkach badań w literaturoznawstwie.

Student ma podstawową wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne rejestry i style funkcjonalne języka portugalskiego.

Student ma świadomość kompleksowej natury języka portugalskiego oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń.

Student zna podstawowe metody i narzędzia informatyczne i techniki pozyskiwania danych, pozwalające badać, opisywać i analizować kulturę, literaturę, historię i język oraz pozwalające na kontakty naukowe i zawodowe na rynku międzynarodowym.

Student potrafi - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować informacje literaturoznawcze.

Student posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie literaturoznawstwa.

Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych.

Student potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla literaturoznawstwa oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

Student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków.

Student potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu literaturoznawstwa w języku portugalskim.

Student posiada umiejętność przygotowania esejów pisemnych w języku portugalskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

Student posiada umiejętność przygotowania esejów pisemnych w języku portugalskim, z zakresu problematyki portugalistycznej i zagadnień z nią związanych.

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności literaturoznawczych w zakresie języka portugalskiego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji, doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

Student posiada kompetencje społeczne i językowe w zakresie literaturoznawstwa w społecznościach jezykowych portugalskojęzycznych, potrafi je wykorzystać we współdziałaniu i pracy indywidualnej/grupowej oraz przyjmować w niej różne role.

Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania literaturoznawczego i kulturowego.

Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, świata.

Student potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze studiowanego regionu (Portugalia, Brazylia, kraje afrykańskie i azjatyckie języka portugalskiego), korzystając z różnych mediów.

Student ma nawyk śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, kulturze i literaturze Półwyspu Iberyjskiego, Brazylii, krajów afrykańskich i azjatyckich języka portugalskiego.

Student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role. Umie przyjmować i wyznaczać zadania z dziedziny animacji i promocji literatury (kultury), ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z promocją kultury portugalskojęzycznej oraz literatury (kultury) obszaru języka portugalskiego w Polsce.

Student szanuje efekty ludzkiej kreatywności i jest świadomy konsekwencji związanych z wkroczeniem w zakres cudzej wyłączności.

Student zna elementarną terminologię używaną w opisie literatury, rozumie jej źródła oraz zastosowania.

Student ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad literaturą.

Student ma podstawową wiedzę z zakresu stylistyki języka kierunkowego (portugalski).

Student ma elementarną wiedze o kierunkach badań w literaturoznawstwie.

Student ma podstawową wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne rejestry i style funkcjonalne języka portugalskiego.

Student ma świadomość kompleksowej natury języka portugalskiego oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń.

Student zna podstawowe metody i narzędzia informatyczne i techniki pozyskiwania danych, pozwalające badać, opisywać i analizować kulturę, literaturę, historię i język oraz pozwalające na kontakty naukowe i zawodowe na rynku międzynarodowym.

Student potrafi - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować informacje literaturoznawcze.

Student posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie literaturoznawstwa.

Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych.

Student potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla literaturoznawstwa oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

Student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków.

Student potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu literaturoznawstwa w języku i portugalskim.

Student posiada umiejętność przygotowania typowych prezentacji ustnych w języku portugalskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

Student posiada umiejętność przygotowania esejów pisemnych w języku portugalskim, z zakresu problematyki portugalistycznej i zagadnień z nią związanych.

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności literaturoznawczych w zakresie języka portugalskiego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji, doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

Student posiada kompetencje społeczne i językowe w zakresie literaturoznawstwa w społecznościach jezykowych portugalskojęzycznych, potrafi je wykorzystać we współdziałaniu i pracy indywidualnej/grupowej oraz przyjmować w niej różne role.

Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania literaturoznawczego i kulturowego.

Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, świata.

Student potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze studiowanego regionu (Portugalia, Brazylia, kraje afrykańskie i azjatyckie języka portugalskiego), korzystając z różnych mediów.

Student ma nawyk śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, kulturze i literaturze Półwyspu Iberyjskiego, Brazylii, krajów afrykańskich i azjatyckich języka portugalskiego.

Student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role. Umie przyjmować i wyznaczać zadania z dziedziny animacji i promocji literatury (kultury), ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z promocją kultury polskiej dla odbiorcy portugalskojęzycznego oraz literatury (kultury) obszaru języka portugalskiego w Polsce.

Student szanuje efekty ludzkiej kreatywności i jest świadomy konsekwencji związanych z wkroczeniem w zakres cudzej wyłączności.

Metody i kryteria oceniania:

Lista efektywnie przeczytanych lektur sformatowana wedlug zasad czasopisma "Itinerarios" wydawanego w ISIiIb UW - fakultatywnie.

Egzamin pisemny na koniec semestru (na platformie Moodle).

Praktyki zawodowe:

redakcje czasopism i wydawnictw/biur tłumaczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kalewska
Prowadzący grup: Anna Kalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kalewska
Prowadzący grup: Anna Kalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Moodle i Skype. Usos email. Jak w module stałym (proszę skonsultować).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.