Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Najnowsze badania nad dziejami, kulturą i religią Portugalii I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-NBKP1-1U Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Najnowsze badania nad dziejami, kulturą i religią Portugalii I
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności portugalskiej 1 rok 2 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 2 stopnia, specjalność portugalska
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci posiadają biegłą znajomość języka portugalskiego oraz mają podstawową wiedzę dotyczącą dziejów i szeroko pojętej kultury Portugalii.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z wynikami i metodami najnowszych badań nad dziejami i szeroko pojętą kulturą Portugalii. Zajęcia będą przestrzenią do dyskusji i wymiany myśli, do których inspirację mają stanowić materiały ujęte w sposób problemowy.

Pełny opis:

W trakcie kursu studenci poznają najnowsze badania dotyczące dziejów Portugalii oraz szeroko pojętej kultury tego kraju. Materiał zorganizowany w formie problemowej oraz w ujęciu interdyscyplinarnym i komparatystycznym (m.in. konteksty polski i portugalski) ma zachęcić uczestników do formułowania własnych zagadnień badawczych i rozwinięcia umiejętności opierających się na użyciu języka akademickiego. Zajęcia będą zatem przestrzenią do dyskusji i wymiany myśli w obszarze poruszanych tematów.

Proponowane bloki zajęciowe to między innymi: metodologia badań, trendy badawcze, najnowsze prace wydawnicze. Celem zajęć będzie także ukazanie, w jaki sposób dorobek portugalskich badaczy wpisuje się w „najnowsze badania" w omawianych dyscyplinach. Szczegółowa analiza rzeczonego dorobku będzie kontynuowana w ramach drugiej części przedmiotu. Nacisk będzie kładziony także na naukę języka w duchu CLIL.

Literatura:

E. Araújo, „A construção do livro: princípios da técnica de editoração”, Rio de Janeiro 2008.

J. Guildi i D. Armitage, „The history manifesto”, Massachusetts 2014.

J. Mattoso, „A escrita da história” , Lisboa 2019.

J. Mattoso (dir.), „The historiography of medieval Portugal (c.1950-2010)”, Lisboa 2011.

M. do R. Morujão, „Estudos de diplomática portuguesa”, Lisboa 2001.

K. Pomian, „Przeszłość jako przedmiot wiedzy", Warszawa 1992.

R. Ramos (coord.), „História de Portugal", Lisboa 2015 i inne, najnowsze podręczniki poświęcone dziejom i kulturze Portugalii.

Artykuły z czasopism naukowych, w tym z numerów tematycznych, poświęconych omawianym zagadnieniom czy akta z obrad konferencji naukowych.

Inne najnowsze publikacje dostosowane do zainteresowań słuchaczy, nagrania z debat i konferencji a także bazy danych, korpusy, strony archiwów, bibliotek i instytucji oraz ćwiczenia przygotowane przez prowadzącą.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

Zdefiniowane dla kierunku

Absolwent zna i rozumie:

specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego kierunku, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej oraz terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym (K_W01);

powiązania kierunku iberystyka z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych (K_W02);

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej (K_W03);

zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i krajach portugalskojęzycznych (K_W04)

powiązania nowych badań oraz trendów z zakresu studiowanego kierunku z innymi dyskursami humanistycznymi (K_W04);

terminologię, teorię i metodologię z zakresu dyscyplin naukowych właściwych dla studiów iberystycznych (K_W05);

współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych obejmujące wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwe dla studiów iberystycznych (K_W06).

Absolwent potrafi:

wykorzystać nabyte umiejętności badawcze obejmujące: krytyczną analizę wytworów kultury oraz zjawisk społecznych krajów portugalskiego obszaru językowego, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod oraz konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników (K_U01);

samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwoju i kierowania własną karierą zawodową (K_U02);

wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej (K_U03).

Absolwent jest gotów do:

współdziałania w grupie i przyjmowania w niej różnych ról (K_K01).

Zdefiniowane dla specjalności

Absolwent zna i rozumie:

specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego kierunku, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej (S3K_W01);

terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym (S3K_W01);

powiązania kierunku iberystyka z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych (S3K_W02);

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej (S3K_W03);

zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i Portugalii (S3K_W04);

powiązania nowych badań i trendów z zakresu studiowanego kierunku z innymi dyskursami humanistycznymi (S3K_W04);

terminologię, teorię i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiów iberystycznych (S3K_W05);

współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych obejmujące wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych (S3K_W06).

Absolwent potrafi:

wykorzystać nabyte umiejętności badawcze obejmujące: krytyczną analizę wytworów kultury oraz zjawisk społecznych, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie oraz prezentację wyników (S3K_U01);

samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwoju i kierowania własną karierą zawodową (S3K_U02);

wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej (S3K_U03).

Absolwent jest gotów do:

współdziałania w grupie i przyjmowania w niej różnych ról (S3K_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą zobligowani do obecności na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności), do lektury tekstów i aktywnego udziału w dyskusji oraz do przygotowania projektu. Dodatkowo zostanie przeprowadzony test końcowy. Ocena będzie wystawiona w systemie oceniania ciągłego.

Wszystkie elementy zaliczenia zostaną przeprowadzone zdalnie.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Działak-Szubińska
Prowadzący grup: Anna Działak-Szubińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Podczas zajęć zostaną omówione teksty w języku portugalskim, a także w językach polskim i angielskim.

Szczegółowy plan kursu i tematyka poszczególnych spotkań zostaną przedstawione i omówione na pierwszych zajęciach.

W semestrze zimowym zajęcia odbywają się synchronicznie na platformie Zoom z wykorzystaniem narzędzi do pracy asynchronicznej (Moodle).

W czasie zajęć wykorzystujemy podejście CLIL.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.