Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Najnowsze badania nad dziejami, kulturą i religią Portugalii II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-NBKP2-1U Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Najnowsze badania nad dziejami, kulturą i religią Portugalii II
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności portugalskiej 1 rok 2 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 2 stopnia, specjalność portugalska
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci posiadają biegłą znajomość języka portugalskiego oraz mają podstawową wiedzę dotyczącą dziejów i szeroko pojętej kultury Portugalii.


Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Kurs ma na celu zapoznanie słuchaczy z wynikami i metodami najnowszych badań nad dziejami i szeroko pojętą kulturą Portugalii. Zajęcia będą przestrzenią do dyskusji i wymiany myśli, do których inspirację mają stanowić materiały ujęte w sposób problemowy.

Pełny opis:

W trakcie kursu studenci poznają najnowsze badania dotyczące dziejów Portugalii oraz szeroko pojętej kultury tego kraju. Zajęcia będą przestrzenią do dyskusji i wymiany myśli w obszarze poruszanych tematów. Materiał zorganizowany w formie problemowej ma zachęcić uczestników do formułowania własnych zagadnień badawczych oraz rozwinięcia umiejętności opierających się na użyciu języka akademickiego i jego składowych, tj. między innymi: terminologii właściwej dla dyscypliny, frazeologii typowej dla tekstów akademickich, doskonalenia rejestru stosownego do sytuacji komunikacyjnej .

Tematy proponowane w ramach zajęć to między innymi: historia kobiet, historia jedzenia, cultural history, związki między literaturą a historią, portugalskie dziejopisarstwo, także w kontekście kulturoznawczym i literaturoznawczym, mity portugalskie i próby ich dekonstrukcji, oraz ukazanie, w jaki sposób dorobek portugalskich badaczy wpisuje się w najnowsze trendy badawcze w omawianych dziedzinach.

Literatura:

J. Mattoso, „Naquele tempo. Ensaios de história medieval”. Lisboa 2009.

J. Mattoso (dir.), „The historiography of medieval Portugal (c.1950-2010)”, Lisboa 2011.

J. Mattoso (coord.), „História da vida privada em Portugal”. Vol. 1-4, Lisboa 2011.

M. de F. Marinho, „O romance histórico em Portugal”, Porto 1999.

P. Meyzie, „Kuchnia w Europie doby nowożytnej. Jeść i pić: XVI-XIX wiek”. Warszawa 2012.

R. Ramos (coord.), „História de Portugal”, Lisboa 2009.

J. Tengarrinha, „Nova história da imprensa portuguesa das origens a 1865", Lisboa 2013.

Artykuły z czasopism naukowych, w tym z numerów tematycznych, poświęconych omawianym zagadnieniom czy akta z obrad konferencji naukowych.

Inne najnowsze publikacje dostosowane do zainteresowań słuchaczy, a także bazy danych, strony archiwów, bibliotek i instytucji.

Część materiałów jest udostępniana na platformie Moodle.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

Zdefiniowane dla kierunku

Absolwent zna i rozumie:

specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego kierunku, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej oraz terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym (K_W01);

powiązania kierunku iberystyka z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych (K_W02);

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej (K_W03);

zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i krajach portugalskojęzycznych (K_W04)

powiązania nowych badań oraz trendów z zakresu studiowanego kierunku z innymi dyskursami humanistycznymi (K_W04);

terminologię, teorię i metodologię z zakresu dyscyplin naukowych właściwych dla studiów iberystycznych (K_W05);

współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych obejmujące wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwe dla studiów iberystycznych (K_W06).

Absolwent potrafi:

wykorzystać nabyte umiejętności badawcze obejmujące: krytyczną analizę wytworów kultury oraz zjawisk społecznych krajów portugalskiego obszaru językowego, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod oraz konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników (K_U01);

samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwoju i kierowania własną karierą zawodową (K_U02);

wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej (K_U03).

Absolwent jest gotów do:

współdziałania w grupie i przyjmowania w niej różnych ról (K_K01).

Zdefiniowane dla specjalności

Absolwent zna i rozumie:

specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego kierunku, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej (S3K_W01);

terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym (S3K_W01);

powiązania kierunku iberystyka z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych (S3K_W02);

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej (S3K_W03);

zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i Portugalii (S3K_W04);

powiązania nowych badań i trendów z zakresu studiowanego kierunku z innymi dyskursami humanistycznymi (S3K_W04);

terminologię, teorię i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiów iberystycznych (S3K_W05);

współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych obejmujące wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych (S3K_W06).

Absolwent potrafi:

wykorzystać nabyte umiejętności badawcze obejmujące: krytyczną analizę wytworów kultury oraz zjawisk społecznych, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie oraz prezentację wyników (S3K_U01);

samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwoju i kierowania własną karierą zawodową (S3K_U02);

wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej (S3K_U03).

Absolwent jest gotów do:

współdziałania w grupie i przyjmowania w niej różnych ról (S3K_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą zobligowani do obecności na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności), do lektury tekstów i aktywnego udziału w dyskusji oraz do przygotowania projektu. Dodatkowo zostanie przeprowadzony test końcowy. Ocena będzie wystawiona w systemie oceniania ciągłego.

Wszystkie elementy zaliczenia, w razie potrzeby, mogą zostać przeprowadzone zdalnie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Działak-Szubińska
Prowadzący grup: Anna Działak-Szubińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Działak-Szubińska
Prowadzący grup: Anna Działak-Szubińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.