Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-PDC-MD-1U Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Moduł dydaktyczny dla 1 roku studiów 2 stopnia
Plan specjalności brazylijskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności hiszpańskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności latnoamerykańskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 1 rok 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Skrócony opis:

Ćwiczenia odbywają się w ramach przygotowania psychologiczno-pedagogicznego.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

B.2.W1. system oświaty: organizację i funkcjonowanie systemu oświaty, podstawowe zagadnienia

prawa oświatowego, krajowe i międzynarodowe regulacje dotyczące praw człowieka,

dziecka, ucznia oraz osób z niepełnosprawnościami, znaczenie pozycji szkoły jako

instytucji edukacyjnej, funkcje i cele edukacji szkolnej, modele współczesnej szkoły,

pojęcie ukrytego programu szkoły, alternatywne formy edukacji, zagadnienie prawa

wewnątrzszkolnego, podstawę programową w kontekście programu nauczania oraz

działania wychowawczo-profilaktyczne, tematykę oceny jakości działalności szkoły lub

placówki systemu oświaty;

B.2.W2. rolę nauczyciela i koncepcje pracy nauczyciela: etykę zawodową nauczyciela,

nauczycielską pragmatykę zawodową – prawa i obowiązki nauczycieli, zasady

odpowiedzialności prawnej opiekuna, nauczyciela, wychowawcy i za bezpieczeństwo

oraz ochronę zdrowia uczniów, tematykę oceny jakości pracy nauczyciela, zasady

projektowania ścieżki własnego rozwoju zawodowego, rolę początkującego nauczyciela

w szkolnej rzeczywistości, uwarunkowania sukcesu w pracy nauczyciela oraz choroby

związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela;

B.2.W3. wychowanie w kontekście rozwoju: ontologiczne, aksjologiczne i antropologiczne

podstawy wychowania; istotę i funkcje wychowania oraz proces wychowania, jego

strukturę, właściwości i dynamikę; pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole –

regulacje prawne, formy i zasady udzielania wsparcia w placówkach systemu oświaty, a

także znaczenie współpracy rodziny ucznia i szkoły oraz szkoły ze środowiskiem

pozaszkolnym;

B.2.W4. zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej nauczyciela: obowiązki nauczyciela jako

wychowawcy klasy, metodykę pracy wychowawczej, program pracy wychowawczej,

style kierowania klasą, ład i dyscyplinę, poszanowanie godności dziecka, ucznia lub

wychowanka, różnicowanie, indywidualizację i personalizację pracy z uczniami,

funkcjonowanie klasy szkolnej jako grupy społecznej, procesy społeczne w klasie,

rozwiązywanie konfliktów w klasie lub grupie wychowawczej, animowanie życia

społeczno-kulturalnego klasy, wspieranie samorządności i autonomii uczniów, rozwijanie

u dzieci, uczniów lub wychowanków kompetencji komunikacyjnych i umiejętności

społecznych niezbędnych do nawiązywania poprawnych relacji; pojęcia integracji i

inkluzji; sytuację dziecka z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w szkole

ogólnodostępnej, problemy dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich

funkcjonowanie, problemy dzieci zaniedbanych i pozbawionych opieki oraz szkolną

sytuację dzieci z doświadczeniem migracyjnym; problematykę dziecka w sytuacji

kryzysowej lub traumatycznej; zagrożenia dzieci i młodzieży: zjawiska agresji i

przemocy, w tym agresji elektronicznej, oraz uzależnień, w tym od środków

psychoaktywnych i komputera, a także zagadnienia związane z grupami nieformalnymi,

podkulturami młodzieżowymi i sektami;

B.2.W5. sytuację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: specjalne potrzeby

edukacyjne uczniów i ich uwarunkowania (zakres diagnozy funkcjonalnej, metody i

narzędzia stosowane w diagnozie), konieczność dostosowywania procesu kształcenia do

specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów (projektowanie wsparcia, konstruowanie

indywidualnych programów) oraz tematykę oceny skuteczności wsparcia uczniów ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

B.2.W6. zasady pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się; przyczyny i przejawy trudności w

uczeniu się, zapobieganie trudnościom w uczeniu się i ich wczesne wykrywanie,

specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia

oraz trudności w uczeniu się wynikające z dysfunkcji sfery percepcyjno-motorycznej

oraz zaburzeń rozwoju zdolności, w tym językowych i arytmetycznych, i sposoby ich

przezwyciężania; zasady dokonywania diagnozy nauczycielskiej i techniki diagnostyczne

w pedagogice;

B.2.W7. doradztwo zawodowe: wspomaganie ucznia w projektowaniu ścieżki edukacyjno-

-zawodowej, metody i techniki określania potencjału ucznia oraz potrzebę przygotowania

uczniów do uczenia się przez całe życie.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

B.2.U1. wybrać program nauczania zgodny z wymaganiami podstawy programowej i dostosować

go do potrzeb edukacyjnych uczniów;

B.2.U2. zaprojektować ścieżkę własnego rozwoju zawodowego;

B.2.U3. formułować oceny etyczne związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela;

B.2.U4. nawiązywać współpracę z nauczycielami oraz ze środowiskiem pozaszkolnym;

B.2.U5. rozpoznawać sytuację zagrożeń i uzależnień uczniów;

B.2.U6. zdiagnozować potrzeby edukacyjne ucznia i zaprojektować dla niego odpowiednie

wsparcie;

B.2.U7. określić przybliżony potencjał ucznia i doradzić mu ścieżkę rozwoju.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

B.2.K1. okazywania empatii uczniom oraz zapewniania im wsparcia i pomocy;

B.2.K2. profesjonalnego rozwiązywania konfliktów w klasie szkolnej lub grupie wychowawczej;

B.2.K3. samodzielnego pogłębiania wiedzy pedagogicznej;

B.2.K4. współpracy z nauczycielami i specjalistami w celu doskonalenia swojego warsztatu

pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest regularne uczęszczanie na zajęcia (dopuszczalne są dwie nieobecności), aktywność na zajęciach,

przygotowanie projektu związanego z tematyką zajęć oraz zaliczenie testu pisemnego obejmującego materiał omawiany na zajęciach.

Część wiedzy przekazywana w formie ilustrowanego slajdami wykładu i materiałów audiowizualnych, część w formie dyskusji, opartej na

lekturze wybranych materiałów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Muszyńska
Prowadzący grup: Agata Muszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Muszyńska
Prowadzący grup: Agata Muszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.