Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-PNJH-21 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego II
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 2 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 2 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Poziom minimalny osiągany przez studentów na II roku: B1 (po pierwszym semestrze), B2 (po drugim semestrze), wg. Europejskiego systemu opisu oceny kształcenia językowego

Realizacja programu zawartego w sylabusie oznacza osiągnięcie przez studenta poziomu B2 umożliwiającego czynne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w języku hiszpańskim na III roku studiów, co będzie stanowić narzędzie weryfikacji zastosowanych metod kształcenia.

Nauczanie języka hiszpańskiego na II roku iberystyki w sposób szczególny ma służyć aktywnemu uczestnictwu w dyskursie akademickim, obecnym w procesie dydaktycznym w ramach w zajęć prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich.

Osiągnięty poziom językowy stanowić ma podstawę do samodzielnego doskonalenia języka i posługiwania się nim w wybranym zakresie badawczym prowadzącym do napisania pracy licencjackiej w kolejnym roku akademickim. Umożliwi również efektywne uczestniczenie w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus, dzięki któremu wzbogaci się o jeszcze szerszą wiedzę i umiejętności.

Poszczególni prowadzący mogą wzbogacać program o treści odpowiadające zainteresowaniom i potrzebom uczestników zajęć.

Istotą takiej formy prowadzenia zajęć jest jej spójność z profilem studiów filologicznych.

Skrócony opis:

Poziom minimalny osiągany przez studentów na II roku: B1 (po pierwszym semestrze), B2 (po drugim semestrze) wg. Europejskiego systemu opisu oceny kształcenia językowego.

Realizowany program został opracowany w oparciu o założenia ogólne, których celem jest systematyzacja i utrwalanie u studentów sprawności językowych, w ramach których powinni oni doskonalić umiejętności fonologiczne, gramatyczne i komunikacyjne (w różnorodnych działach tematycznych) w zakresie wypowiedzi ustnej i języka pisanego, oraz zaznajamiać się z kulturą hiszpańskiego obszaru językowego.

Wyżej opisane sprawności, kształtowane w kontekście akademickim, stanowić mają podstawę do rozumienia i tworzenia tekstów i wypowiedzi w języku hiszpańskim osadzonych w programie filologicznym Iberystyki obejmującym również wiedzę kulturoznawczą, z perspektywą przygotowania do wieńczącej pierwszy cykl nauczania pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Realizowany program został opracowany w oparciu o założenia ogólne, których celem jest systematyzacja i utrwalanie u studentów sprawności językowych, w ramach których powinni oni doskonalić umiejętności fonologiczne, gramatyczne, dotyczące składni i interpunkcji, oraz komunikacyjne (w różnorodnych działach tematycznych) w zakresie wypowiedzi ustnej i języka pisanego, oraz zaznajamiać się z kulturą hiszpańskiego obszaru językowego.

Na II roku student

I. śledzi ze rozumieniem nawet stosunkowo długie wypowiedzi pisemne i ustne formułowane w standardowej odmianie języka hiszpańskiego w środkach masowego przekazu, przedstawiające w sposób bezpośredni zdarzenia i opisy w zakresie często poruszanych tematów;

II. wyodrębnia najważniejsze informacje w tekstach równoważnych do wymaganych na zajęciach z innych przedmiotów prowadzonych w języku hiszpańskim (jak np. historia); wdraża się w analizę tekstu naukowego i poznaje dyskurs naukowy;

III. wyodrębnia najważniejsze argumenty użyte w tekstach polemicznych napisanych w przejrzysty sposób; śledzi rozwój głównego wątku tekstu nawet jeśli nie rozumie go w całości;

IV. sporządza dłuższe wypracowania polemiczne wyrażając własne opinie w dość szczegółowy sposób; formułuje przypuszczenia o przyczynach, konsekwencjach i hipotetycznych sytuacjach; przekazuje informacje i przytacza opinie innych osób, z którymi umie podjąć rzeczową polemikę przytaczając argumenty na rzecz swojego punktu widzenia;

V. potrafi w mowie i w piśmie dzielić się informacjami dotyczącymi kultury hiszpańskiego obszaru językowego oraz bieżących wydarzeń w krajach hiszpańskojęzycznych pogłębiając samodzielnie wiedzę objętą programem studiów;

VI. potrafi wypowiadać się na tematy dotyczące swoich studiów, rozwoju zainteresowań w środowisku akademickim również w perspektywie pracy licencjackiej; potrafi wypowiadać się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko pracy;

VII. ma świadomość specyfiki języka hiszpańskiego w odróżnieniu od języka polskiego; dostrzega różnice między poszczególnymi rejestrami, rozumie wagę stylu i tonu wypowiedzi pisemnej i ustnej dla interpretacji poszczególnych jej fragmentów; jest świadomy różnic między wariantami języka hiszpańskiego w poszczególnych rejonach Hiszpanii, oraz w krajach hiszpańskojęzycznych.

VIII. doskonali składnię i interpunkcję, uczy się formułowania wypowiedzi w rejestrze tekstu, do którego się odnosi, rozwija umiejętność korzystania ze źródeł filologicznych pomagających w realizacji tych celów;

Zakres tematów:

Poczucie humoru to umiejętność śmiania się z własnych wad i sytuacji, których byliśmy sprawcami.

- Nikt nie jest bez wad, więc nie należy ludzi krytykować. (relacje między ludźmi, emocje, charakter, osobowość, potrzeby, zwyczaje, cechy fizyczne, wygląd zewnętrzny)

-Modne są najróżniejsze diety. Jakie przynoszą skutki? (odżywianie, produkty spożywcze, dania kuchni krajów hiszpańskojęzycznych)

- Współczesna medycyna nie zawsze radzi sobie z chorobami, dlatego wiele osób ucieka się do medycyny alternatywnej. (objawy chorobowe, obrażenia, służba zdrowia, lekarstwa, dbałość o zdrowie)

-Wszystko w przyrodzie jest powiązane. Czy przestępstwa ekologiczne są wystarczająco surowo karane? (efekt cieplarniany, katastrofy naturalne)

- Im więcej znamy języków obcych, tym lepiej rozumiemy świat i jesteśmy otwarci na inne kultury i religie. (obyczaje w krajach hiszpańskojęzycznych i innych, ksenofobia)

- Demokracja zależy od opinii publicznej, a ta z kolei od opinii dziennikarzy. Kto więc rządzi w kraju?

(społeczeństwo, polityka, środki masowego przekazu, edukacja)

- Słowo "postęp" nie ma sensu dopóki będą na świecie głodne i bezdomne dzieci, wykorzystywane do pracy.

- Moda to wielki biznes, dzięki któremu bardzo niewielka część społeczeństwa szybko się bogaci.

- Przyszłość książki i prasy w wersji papierowej. Czy pozostanie jedynie tekst czytany na ekranie monitora?

- Kino domowe nie zastąpiło kina, nadal chodzimy na koncerty, wystawy, spektakle teatralne, choć do wszystkiego tego mamy dostęp w Internecie. (teatr, kino, sztuka, inne dziedziny kultury i sport)

- Internet dzieli czy łączy ludzi? Sprawia, że jesteśmy bardziej otwarci czy bardziej samotni? Czy stajemy się jego niewolnikami? (media społecznościowe, postęp wiedzy, narzędzie pracy i edukacji, nowe technologie)

- Przemoc w środkach masowego przekazu. Czy powinna zniknąć z prasy, telewizji, Internetu i kina?

- Czy środki masowego przekazu powinny szanować życie prywatne osób publicznych?

- Rozmowa w sprawie pracy. Jesteś idealnym kandydatem, powinieneś zostać wybrany na oferowane stanowisko, spróbuj przekonać o tym osoby, które tę rozmowę z Tobą przeprowadzają. (zawody, umowy o pracę, bezrobocie, prawa i obowiązki pracowników)

- Pracoholizm jako nowy sposób na życie. Czy praca powinna być celem w życiu?

- Kariera zawodowa czy posiadanie i wychowanie dzieci? Czy młodzi ludzie mogą pogodzić te dwa cele?

- Wynajmować mieszkanie czy je kupić, obciążając się kredytem na 30 lub 40 lat? Czy rodzice powinni zapewnić mieszkanie swoim dorosłym dzieciom?

- Zmieniający się model rodziny. Czy dorosłe dzieci powinny szybko wyprowadzać się z rodzinnego domu? Czy ludzie starzy powinni mieszkać sami, z dorosłymi dziećmi czy w domach opieki?

Prowadzący zajęcia wzbogacają program o tematy specyficznie dotyczące krajów hiszpańskiego obszaru językowego, biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia oraz zainteresowania i potrzeby studentów.

Literatura:

Elementy i fragmenty z szerokiej gamy podręczników hiszpańskich:

J. Corpas, A. Garmendia, C.Soriano, Aula Internacional 3, Difusión, Barcelona, 2014.

J. Corpas, A.Garmendia, C. Soriano, Aula Internacional 4, Difusión, Barcelona, 2014.

J. Corpas, A.Garmendia, C. Soriano, Aula Internacional 5, Difusión, Barcelona, 2014.

M. Méndez, Nuevo Prisma: método de español para extranjeros: nivel B1, Madrid, Edinumen, 2003.

A. Encinas Pacheco, Nuevo Prisma : método de español para extranjeros: nivel B2, Madrid, Edinumen, 2007.

F. Castro, Curso de español para extranjeros: Ven 3, Madrid, Edelsa, 1999.

F. Castro, Uso de la gramática española: intermedio, Madrid, Edelsa, 2003.

F. Castro, Uso de la gramática española: avanzado, Madrid, Edelsa, 2002.

R. Alonso Raya, Gramática básica del estudiante de español (A1-B1), Barcelona, Difusión, 2011.

M. D. Chamorro Guerrero, Abanico: curso avanzado de español lengua extranjera, Barcelona, Difusión, 1997.

J. García Santos, Español: curso de perfeccionamiento, Sintaxis del español, Universidad de Salamanca, Santillana, 2006.

M. L. Coronado, A fondo: curso de español lengua extranjera, Madrid, SGEL, 2003

M. L. Coronado González, Materia prima: gramática y ejercicios:nivel medio y superior, SGEL

Materiały dodatkowe:

Aktualne artykuły prasowe

Aktualne programy RNE i Informe Semanal TVE

Inne nagrania dostępne na www.rtve i na innych platformach w Internecie

Krótkie współczesne teksty literackie

Materiały własne prowadzących

Efekty uczenia się:

wiedza:

K_W06

Student opanował w mowie i w piśmie materiał leksykalny i gramatyczny na poziomie B1, B2 w/g Europejskiego systemu opisu oceny kształcenia językowego.

Dysponuje zasobem słownictwa i wyrażeń potrzebnym do formułowania tekstów polemicznych.

Potrafi ustrukturyzować dłuższe wypowiedzi pisemne, stosuje środki stylistyczne pozwalające na zachowanie ich spójności.

Potrafi rozróżniać i formułować wypowiedzi w różnych rejestrach, posługując się szerokim zasobem synonimów.

Czasy przeszłe: Pretérito imperfecto, Pretérito indefinido, Pretérito pluscamperfecto

Czasy przyszłe: futuro imperfecto, futuro perfecto

Mowa zależna

Zgodność czasów

Użycie czasowników ser i estar

Strona bierna

Tryb rozkazujący: imperativo, imperativo negativo

Tryb warunkowy: condicional

Tryb subjuntivo: presente de subjuntivo, pretérito perfecto de subjuntivo, pretérito imperfecto de subjuntivo, pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo,

Zdania podrzędnie złożone: czasowe, warunkowe, przyczynowe, wynikowe, przyzwolenia, celowe, względne

Zaimki dopełnienia bliższego i dalszego

Przyimki, przedrostki, nominalizacja

umiejętności:

K_U10

a) w zakresie języka mówionego.

- Student potrafi płynnie, poprawnie i skutecznie wypowiadać się na tematy ogólne, zawodowe lub dotyczące czasu wolnego i jego zainteresowań, wyraźnie zaznaczając relacje między poszczególnymi stwierdzeniami.

- Student potrafi brać udział w rozmowie zachowując znaczny stopień płynności i spontaniczności.

Potrafi uczestniczyć w dialogu utrzymując w sposób naturalny interakcję z rozmówcą

- Potrafi podkreślić znaczenie wydarzeń i osobistych doświadczeń, a także wyrazić i uzasadnić własną opinię dostarczając istotnych wyjaśnień i argumentów.

b) w zakresie języka pisanego.

- Student potrafi poprawnie zredagować dłuższą wypowiedź pisemną, w której komentuje rzeczywistość i wyraża opinie na jej temat; przekazuje i podsumowuje informacje; przedstawia opinię za lub przeciw, ewentualnie rozpatrując plusy i minusy omawianej kwestii, uzasadniając ją; wyraża, wyjaśnia i uszczegóławia swoją opinię na dany temat

- Student umie komentować doniesienia prasowe, radiowe lub telewizyjne i inne teksty omawiane na zajęciach

- Student dysponuje wystarczającym zakresem środków językowych, by formułować przejrzyste opisy lub wyrażać swoje zdanie na większość tematów ogólnych przy wykorzystaniu niektórych złożonych struktur zdaniowych.

kompetencje społeczne:

K_K01

- rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego

K_K02

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności

- docenia znaczenie ciągłego doskonalenia i zdobywania wiedzy dla dalszego realizowania się

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu w I i II semestrze jest:

- obecność oraz aktywność na zajęciach (dozwolone są 2 nieobecności)

- uzyskanie min. 65% przewidzianych punktów: 40 p. (semestr I) + 40 p. (semestr II); złożą się na nie: • prace kontrolne (4 w semestrze) 20 p. • prace pisemne (streszczenia lektur, wypracowania) - 10 p. • obecność/ aktywność - 10 p.

Egzamin końcowy po II semestrze obejmuje:

A. Egzamin pisemny, który zawiera następujące ćwiczenia:

1) ćwiczenia na zrozumienie tekstu słyszanego

2) ćwiczenia na zrozumienie tekstu pisanego

3) ćwiczenia sprawdzające zakres leksykalny

4) ćwiczenia sprawdzające poprawność gramatyczną

5) wypracowanie

B. Egzamin ustny, w formie krótkiej wypowiedzi studenta na oraz dialogu z egzaminatorem utrzymanych w ramach podanego studentowi tematu.

Na ocenę końcową składają się:

a. egzamin pisemny

b. egzamin ustny

c. punktacja z zajęć

stanowiące odpowiednio: a. 60%, b. 20% i c. 20 % oceny końcowej.

Podczas każdego z etapów oceniania brany jest pod uwagę zawarty w efektach kształcenia wymóg kształtowania u studenta stopnia świadomości poziomu posiadanej wiedzy oraz rozumienia potrzeby stałego rozwoju, jak również konieczności zachowywania postawy otwartości kognitywnej, niezbędnej do efektywnego wykorzystywania umiejętności komunikacji. Tym samym pozytywnie oceniana jest min. umiejętność korygowana niedoskonałości własnej wypowiedzi, dążenie do wyrażania treści o wyższym stopniu złożoności oraz fakt odnoszenia się do wypowiedzi współrozmówcy w sposób świadczący o chęci jej zrozumienia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.