Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego do celów filologicznych I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-PNJH-CF1-1U Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego do celów filologicznych I
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 1 rok 2 stopnia
Przedmioty nieobowiązkowe dla specjalności języka portugalskiego studiów 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Studenci osiągają roku nauki poziom średniozaawansowany (A2+). Jest to poziom minimalny, dotyczący osób rozpoczynających naukę od podstaw i posiadających dobrą znajomości języka portugalskiego.

Na zajęciach realizowany jest program, którego celem jest wyrobienie u studentów najważniejszych sprawności językowych. W ich ramach powinni oni nabywać umiejętności komunikacyjne i gramatyczne w zakresie mowy ustnej i języka pisanego. Istotnym aspektem nauki jest również kształtowanie świadomości fonologicznej uczestników zajęć oraz przyczynianie się do wzrostu ich wiedzy o kulturze hiszpańskiego obszaru językowego.

Program kursu ma na celu opanowanie przez studenta podstaw umożliwiających mu wykorzystanie języka hiszpańskiego do celów filologicznych.

Pełny opis:

Student

I. jest aktywnym odbiorcą wypowiedzi utrzymanych w zakresie tematów związanych z życiem codziennym; rozumie główny sens kierowanych ku niemu treści oraz znajduje w nich konkretne informacje w celu ich odtworzenia bądź przekazania;

II. rozumie teksty informacyjne, jak również dotyczące jego studiów i zainteresowań intelektualnych oraz artystycznych; potrafi je samodzielnie odnajdywać wśród dostępnych źródeł;

III. odczytuje oraz redaguje różne rodzaje korespondencji, zwłaszcza listy prywatne; wypełnia ankiety i formularze;

IV. porozumiewa się w stosunkowo prostych sytuacjach komunikacyjnych (np. gdy wymiana zdań dotyczy życia osobistego, studiów, zainteresowań), lecz także przedstawia swoje zdanie w dyskusjach światopoglądowych oraz potrafi odnieść się do znanych sobie aktualnych wydarzeń społeczno-kulturalnych; potrafi wziąć udział w rozmowie korzystając, jeśli zajdzie taka potrzeba, z pomocy współrozmówcy, lecz także samodzielne ją podtrzymać;

V. redaguje opisy zdarzeń i czynności (również w czasie przeszłym); pisze wypracowanie na zadawane tematy o charakterze opiniodawczym;

VI. posiada świadomość specyfiki języka hiszpańskiego w odróżnieniu od języka polskiego; dostrzega niejednoznaczność rejestrów oraz zakresów pojęć w obydwu kodach, a także różnice składniowe;

VII. uczy się rozumienia wagi stylu i tonu wypowiedzi dla interpretacji poszczególnych jej fragmentów;

Literatura:

• Zalecane podręczniki (do wyboru po konsultacji ze studentami):

ELExprés Nueva Edición Curso intensivo de español A1-A2-B1, R. Pinilla, A. San Mateo, Ed. SGEL, Madrid, 2016.

Aula Internacional 1 Nueva Edición, E. García, J. Corpas, A. Garmendia, Ed.Difusión, Barcelona, 2015

Aula Internacional 2 Nueva Edición, J. Corpas, A. Garmendia, C. Soriano, Ed.Difusión, Barcelona, 2015.

• Gramatyka i ćwiczenia:

Gramática básica del estudiante de español, ALONSO R. y otros, Barcelona, 2005, Difusión.

Gramática de uso del español. Teoría y práctica con solucionario, ARAGONES L., PALENCIA R. Madrid, 2005, Ediciones SM.

Uso de la gramática española, CASTRO VIUDEZ F., Madrid, 2003, Edelsa.

Gramatyka języka hiszpańskiego, CYBULSKA-JANCZEW M. Warszawa, 2006, PWN.

• Fonetyka:

Fonética, entonación y ortografía, GONZÁLES HERMOSO A., ROMERO DUEÑAS C., Madrid, 2002, Edelsa.

• Inne materiały:

- materiały audiowizualne (nagrania na płytach CD, piosenki ze słowami w języku hiszpańskim, filmy krótkometrażowe)

- lecturas graduadas (adaptacje dzieł literackich w języku hiszpańskim wykonane na potrzeby osób uczących się tego języka)

- Narraciones españolas para estudiantes extranjeros, LUQUE DURÁN J.D., Madrid, 2004, SGEL.

- Historias para conversar, niveles: básico y medio, SILES ARTÉS J., Madrid, 2004, SGEL.

- wybrane fragmenty dzieł literatury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej oraz literatury światowej w przekładach na j. hiszpański.

- artykuły prasowe w języku hiszpańskim.

• Słowniki:

- Clave: diccionario de uso del español actual, MALDONADO GONZÁLEZ C., Madrid, 2003, Ediciones SM.

- Diccionario Didáctico de Español Intermedio, HERAS FERNÁNDEZ DE LAS J.A., RODRÍGUEZ ALONSO M., Madrid, 1994, Ediciones SM.

- Diccionario Práctico de Gramática, CERROLAZA GILI O., Madrid, 2005, Edelsa.

- Słowniki tematyczne

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Studenta zna i rozumie:

K_W01 specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego kierunku, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej, terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym

K_W02 powiązania kierunku iberystyka z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych

K_W03 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Umiejętności:

Student potrafi:

K_U03 wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej

K_U04 posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie minimum A2+ według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego

Kompetencja społeczne:

Student jest gotów do:

K_K01 współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K02 rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z zajęć.

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- aktywność na zajęciach - 25% oceny,

- wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych - 25% oceny,

- wynik testu końcowego zaliczeniowego - 50% oceny

przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich).

Szczegółowe kryteria oceniania, wynikające z formy pracy zaproponowanej przez wykładowcę, podane zostaną na zajęciach.

Podczas oceniania brany jest pod uwagę zawarty w efektach kształcenia wymóg kształtowania u studenta świadomości poziomu posiadanej wiedzy oraz rozumienia potrzeby stałego rozwoju. Tym samym pozytywnie oceniana jest min. umiejętność samodzielnego myślenia oraz poprawiania popełnionych błędów, dążenie do wyrażania treści o wyższym stopniu złożoności oraz kultura rozmowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Piłat-Zuzankiewicz, Elżbieta Ratajczak-Matusiak
Prowadzący grup: Elżbieta Ratajczak-Matusiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Studenci osiągają po semestrze nauki poziom (A1+). Jest to poziom minimalny, dotyczący osób rozpoczynających naukę od podstaw i posiadających dobrą znajomości języka portugalskiego.

Na zajęciach realizowany jest program, którego celem jest wyrobienie u studentów najważniejszych sprawności językowych. W ich ramach powinni oni nabywać umiejętności komunikacyjne (ich zakres obejmuje bardzo różnorodne działy tematyczne) i gramatyczne w zakresie mowy ustnej i języka pisanego. Istotnym aspektem nauki jest również kształtowanie świadomości fonologicznej uczestników zajęć oraz przyczynianie się do wzrostu ich wiedzy o kulturze hiszpańskiego obszaru językowego.

Wymagany na studiach filologicznych wysoki stopień poprawności oraz konieczność odnoszenia nabytych sprawności językowych do kontekstu akademickiego ich dalszego stosowania powodują, iż student pierwszego roku kształtuje swoją umiejętność rozumienia takich tekstów i wypowiedzi w języku hiszpańskim, których stylistyka, tematyka i poziom złożoności wymagają od czytelnika dużej świadomości językowej.

Program kursu zawiera elementy wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych. Ma na celu opanowanie przez studenta podstaw umożliwiających mu wykorzystanie języka hiszpańskiego do celów filologicznych.

Pełny opis:

I. jest aktywnym odbiorcą wypowiedzi utrzymanych w zakresie tematów związanych z życiem codziennym; rozumie główny sens kierowanych ku niemu treści oraz znajduje w nich konkretne informacje w celu ich odtworzenia bądź przekazania;

II. odczytuje oraz redaguje różne rodzaje korespondencji, zwłaszcza listy prywatne; wypełnia ankiety i formularze;

III. porozumiewa się w stosunkowo prostych sytuacjach komunikacyjnych (np. gdy wymiana zdań dotyczy życia osobistego, studiów, zainteresowań); potrafi wziąć udział w rozmowie korzystając, jeśli zajdzie taka potrzeba, z pomocy współrozmówcy, lecz także samodzielne ją podtrzymać;

IV. redaguje opisy zdarzeń i czynności (również w czasie przeszłym); pisze proste wypracowania/listy na zadawane tematy;

V. posiada świadomość specyfiki języka hiszpańskiego w odróżnieniu od języka polskiego; dostrzega niejednoznaczność rejestrów oraz zakresów pojęć w obydwu kodach, a także różnice składniowe;

Literatura:

ELExprés Nueva Edición Curso intensivo de español A1-A2-B1, R. Pinilla, A. San Mateo, Ed. SGEL, Madrid, 2016.

Aula Internacional 1 Nueva Edición, E. García, J. Corpas, A. Garmendia, Ed.Difusión, Barcelona, 2015

Uso de la gramática española, CASTRO VIUDEZ F., Madrid, 2003, Edelsa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.