Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-PNJH3-21 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego III
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 2 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 2 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Umiejętność swobodnej budowy wypowiedzi w języku hiszpańskim oraz rozumienia tekstów ustnych i pisemnych w zakresie umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach akademickich prowadzonych w języku hiszpańskim w celu dalszego rozwijania kompetencji komunikacyjnych na poziomie akademickim, a w szczególności w zajęciach NJHdCL.

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest dalsze aktywne rozwijanie i ugruntowanie kompleksowych sprawności językowych (wypowiedź ustna i pisemna, rozumienie przekazu ustnego i pisemnego) z zakresu języka hiszpańskiego, a w związku z tym systematyzacja i utrwalanie u studentów sprawności językowych, w ramach których powinni oni doskonalić umiejętności fonologiczne, gramatyczne i komunikacyjne i styl (w różnorodnych działach tematycznych) w zakresie wypowiedzi ustnej i języka pisanego oraz zaznajamiać się z kulturą hiszpańskiego obszaru językowego.

Te sprawności kształtowane w kontekście akademickim stanowić mają podstawę do rozumienia i tworzenia tekstów i wypowiedzi w języku hiszpańskim osadzonych w programie kierunku studiów. który obejmuje również wiedzę kulturoznawczą, i rozwijane są w perspektywie przygotowania pracy licencjackiej wieńczącej pierwszy cykl nauczania.

Pełny opis:

Studentka/student osiąga poziom językowy stanowiący podstawę do samodzielnego doskonalenia języka i posługiwania się nim w wybranym zakresie badawczym prowadzącym do napisania pracy licencjackiej w kolejnym roku akademickim oraz umożliwiającym również uczestniczenie w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus. Zajęcia wpisują się w hispanistyczny profil studiów iberystycznych.

Zajęcia poświęcone są rozwijaniu następujących kompetencji komunikacyjnych:

I śledzenie ze rozumieniem nawet stosunkowo długich wypowiedzi pisemnych i ustnych formułowanych w standardowej odmianie języka hiszpańskiego, przedstawiających w sposób bezpośredni zdarzenia i opisy w zakresie często poruszanych tematów;

II budowanie wypowiedzi polemicznych, wyrażając własne opinie w dość szczegółowy sposób oraz formułowanie przypuszczenia o przyczynach, konsekwencjach i hipotetycznych sytuacjach, przekazując informacje i przytaczając opinie innych osób, w celu podjęcia rzeczowej polemiki i przytoczenia argumentów na rzecz swojego punktu widzenia;

III dzielenie się w mowie i w piśmie informacjami dotyczącymi kultury hiszpańskiego obszaru językowego oraz bieżących wydarzeń w krajach hiszpańskojęzycznych, pogłębiając samodzielnie wiedzę objętą programem studiów;

IV wypowiadanie się na tematy dotyczące swoich studiów, rozwoju zainteresowań w środowisku akademickim;

V dostrzeganie różnic między poszczególnymi rejestrami języka hiszpańskiego, rozumiejąc wagę stylu i tonu wypowiedzi pisemnej i ustnej dla interpretacji poszczególnych jej fragmentów wraz ze świadomością różnic między wariantami języka hiszpańskiego w poszczególnych rejonach Hiszpanii, oraz w krajach hiszpańskojęzycznych;

VI doskonalenie składni i interpunkcji, ucząc się formułowania wypowiedzi w odpowiednim rejestrze tekstu i rozwijając umiejętność korzystania ze źródeł filologicznych.

Te kompetencje rozwijane s wokół następujących bloków tematycznych (rozszerzonych o ćwiczenie struktur leksykalno-semantycznych wynikających z konkretnych materiałów wykorzystywanych na zajęciach):

I wypowiedź narracyjna z zastosowaniem czasów przeszłych: pretérito perfecto compuesto. pretérito perfecto simple, pretérito imperfecto, pretérito pluscamperfecto;

II ppis postaci i wydarzeń z odpowiednim zastosowaniem czasowników ser i estar;

III wyrażanie niepewności w czasach przyszłych: futuro imperfecto, futuro perfecto, condicional;

IV polecenia i zalecenia w trybie rozkazującym: imperativo, imperativo negativo z uwzględnieniem użycia zaimków dopełnienia bliższego i dalszego;

V odnoszenie się do rzeczywistości w trybie subjuntivo: presente de subjuntivo, pretérito perfecto de subjuntivo, pretérito imperfecto de subjuntivo, pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo.

Literatura:

Elementy i fragmenty z szerokiej gamy podręczników hiszpańskich oraz materiały dodatkowe (aktualne artykuły prasowe i audiowizualne), krótkie współczesne teksty literackie oraz materiały własne prowadzących.

Materiały wyselekcjonowane z następujących podręczników:

- Aula internacional 4 Nueva Edición, wydawnictwo DIFUSIÓN

- Aula internacional 5 Nueva Edición, wydawnictwo DIFUSIÓN

- A debate: estrategias para la interacción oral, wydawnictwo EDELSA

- Dominio: curso de perfeccionamiento, wydawnictwo EDELSA

- A fondo , nivel avanzado, nivel superior, wydawnictwo SGEL

Podręczniki pomocnicze do nauki gramatyki:

- M. Alonso Ayuso; J. T. Fernández Cuesta: Curso de español para extranjeros. Niveles intermedio y avanzado. J.T. Fernández Cuesta

- R. Alonso Raya, Gramática básica del estudiante de español (A1-B1), Barcelona, Difusión

- A. Cano Gines, P. Diez de Frias, Competencia gramatical en uso B2: ejercicios de gramática: forma y uso, Edelsa.

- S. Millares: Método de español para los extranjeros: nivel superior. Edinumen.

- C. Moreno García, Temas de gramática: nivel superior, SGEL.

- C. Moreno García, M. Tuts, Curso de perfeccionamiento. Hablar, escribir y pensar en español. S.G.E.L.

- M. L. Coronado González, J. G. González, A. R. Zarzalejos Alonso, Materia Prima, SGEL.

Słowniki:

- Diccionario de la lengua española, RAE

- Clave: diccionario de uso del español actual, C. Maldonado González C., Ediciones SM.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu studentka/student:

- zna i rozumie podstawową terminologię i ma wiedzę językową potrzebną, by móc poznawać wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych;

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku hiszpańskim (K_U01);

- potrafi przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku hiszpańskim (K_U02);

- potrafi rozpoznawać różne rodzaje tekstów hiszpańskojęzycznych w odpowiednim kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod (K_U03);

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł z wybranych obszarów dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych itp.) (K_U04);

- potrafi napisać oraz zredagować wypowiedź pisemną w języku hiszpańskim z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł właściwych dziedzinom nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (K_U05);

- przygotować wystąpienia ustne w języku hiszpańskim z zastosowaniem odpowiednich metod i z właściwymi odwołaniami i źródłami (K_U06); posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa hiszpańskiego obszaru językowego i innych dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (K_U06);

- posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa hiszpańskiego obszaru językowego i innych dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (K_U07);

- posługiwać się językiem hiszpańskim na odpowiednim poziomie na danym etapie nauczania (K_U08);

- jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności i rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju (K_K01);

- jest gotów do planowania i organizacji pracy, współdziałania w zespole oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej (K_K02);

- jest gotów do aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu korzystając z różnych form i mediów oraz do pracy zarówno w zespole pełniąc różne role jak i w sposób autonomiczny (K_K03);

- jest gotów do śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, kulturze i literaturze Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne 2 nieobecności.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdobycie min. 65% przewidzianych punktów. Szczegółowe kryteria oceniania, wynikające z formy pracy zaproponowanej przez wykładowcę, podane zostaną na zajęciach.

Podczas oceniania brany jest pod uwagę zawarty w efektach kształcenia wymóg kształtowania u studenta świadomości poziomu posiadanej wiedzy oraz rozumienia potrzeby stałego rozwoju. Tym samym pozytywnie oceniana jest min. umiejętność samodzielnego myślenia oraz poprawiania popełnionych błędów, dążenie do wyrażania treści o wyższym stopniu złożoności oraz kultura języka.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Adamczyk, Aitor Arruza Zuazo, Katarzyna Górna, Marta Piłat-Zuzankiewicz
Prowadzący grup: Magdalena Adamczyk, Aitor Arruza Zuazo, Katarzyna Górna, Dominika Jarzombkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Forma i kryteria zaliczenia zostaną dostosowane do sytuacji epidemicznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.