Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-PNJH3-21 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego III
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 2 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 2 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Umiejętność swobodnej budowy wypowiedzi w języku hiszpańskim oraz rozumienia tekstów ustnych i pisemnych w zakresie umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach akademickich prowadzonych w języku hiszpańskim w celu dalszego rozwijania kompetencji komunikacyjnych na poziomie akademickim, a w szczególności w zajęciach NJHdCL.

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest dalsze aktywne rozwijanie i ugruntowanie kompleksowych sprawności językowych (wypowiedź ustna i pisemna, rozumienie przekazu ustnego i pisemnego) z zakresu języka hiszpańskiego, a w związku z tym systematyzacja i utrwalanie u studentów sprawności językowych, w ramach których powinni oni doskonalić umiejętności fonologiczne, gramatyczne i komunikacyjne i styl (w różnorodnych działach tematycznych) w zakresie wypowiedzi ustnej i języka pisanego oraz zaznajamiać się z kulturą hiszpańskiego obszaru językowego.

Te sprawności kształtowane w kontekście akademickim stanowić mają podstawę do rozumienia i tworzenia tekstów i wypowiedzi w języku hiszpańskim osadzonych w programie kierunku studiów. który obejmuje również wiedzę kulturoznawczą, i rozwijane są w perspektywie przygotowania pracy licencjackiej wieńczącej pierwszy cykl nauczania.

Pełny opis:

Studentka/student osiąga poziom językowy stanowiący podstawę do samodzielnego doskonalenia języka i posługiwania się nim w wybranym zakresie badawczym prowadzącym do napisania pracy licencjackiej w kolejnym roku akademickim oraz umożliwiającym również uczestniczenie w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus. Zajęcia wpisują się w hispanistyczny profil studiów iberystycznych.

Zajęcia poświęcone są rozwijaniu następujących kompetencji komunikacyjnych:

I śledzenie ze rozumieniem nawet stosunkowo długich wypowiedzi pisemnych i ustnych formułowanych w standardowej odmianie języka hiszpańskiego, przedstawiających w sposób bezpośredni zdarzenia i opisy w zakresie często poruszanych tematów;

II budowanie wypowiedzi polemicznych, wyrażając własne opinie w dość szczegółowy sposób oraz formułowanie przypuszczenia o przyczynach, konsekwencjach i hipotetycznych sytuacjach, przekazując informacje i przytaczając opinie innych osób, w celu podjęcia rzeczowej polemiki i przytoczenia argumentów na rzecz swojego punktu widzenia;

III dzielenie się w mowie i w piśmie informacjami dotyczącymi kultury hiszpańskiego obszaru językowego oraz bieżących wydarzeń w krajach hiszpańskojęzycznych, pogłębiając samodzielnie wiedzę objętą programem studiów;

IV wypowiadanie się na tematy dotyczące swoich studiów, rozwoju zainteresowań w środowisku akademickim;

V dostrzeganie różnic między poszczególnymi rejestrami języka hiszpańskiego, rozumiejąc wagę stylu i tonu wypowiedzi pisemnej i ustnej dla interpretacji poszczególnych jej fragmentów wraz ze świadomością różnic między wariantami języka hiszpańskiego w poszczególnych rejonach Hiszpanii, oraz w krajach hiszpańskojęzycznych;

VI doskonalenie składni i interpunkcji, ucząc się formułowania wypowiedzi w odpowiednim rejestrze tekstu i rozwijając umiejętność korzystania ze źródeł filologicznych.

Te kompetencje rozwijane s wokół następujących bloków tematycznych (rozszerzonych o ćwiczenie struktur leksykalno-semantycznych wynikających z konkretnych materiałów wykorzystywanych na zajęciach):

I wypowiedź narracyjna z zastosowaniem czasów przeszłych: pretérito perfecto compuesto. pretérito perfecto simple, pretérito imperfecto, pretérito pluscamperfecto;

II ppis postaci i wydarzeń z odpowiednim zastosowaniem czasowników ser i estar;

III wyrażanie niepewności w czasach przyszłych: futuro imperfecto, futuro perfecto, condicional;

IV polecenia i zalecenia w trybie rozkazującym: imperativo, imperativo negativo z uwzględnieniem użycia zaimków dopełnienia bliższego i dalszego;

V odnoszenie się do rzeczywistości w trybie subjuntivo: presente de subjuntivo, pretérito perfecto de subjuntivo, pretérito imperfecto de subjuntivo, pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo.

Literatura:

Elementy i fragmenty z szerokiej gamy podręczników hiszpańskich oraz materiały dodatkowe (aktualne artykuły prasowe i audiowizualne), krótkie współczesne teksty literackie oraz materiały własne prowadzących.

Materiały wyselekcjonowane z następujących podręczników:

- Aula internacional 4 Nueva Edición, wydawnictwo DIFUSIÓN

- Aula internacional 5 Nueva Edición, wydawnictwo DIFUSIÓN

- A debate: estrategias para la interacción oral, wydawnictwo EDELSA

- Dominio: curso de perfeccionamiento, wydawnictwo EDELSA

- A fondo , nivel avanzado, nivel superior, wydawnictwo SGEL

Podręczniki pomocnicze do nauki gramatyki:

- M. Alonso Ayuso; J. T. Fernández Cuesta: Curso de español para extranjeros. Niveles intermedio y avanzado. J.T. Fernández Cuesta

- R. Alonso Raya, Gramática básica del estudiante de español (A1-B1), Barcelona, Difusión

- A. Cano Gines, P. Diez de Frias, Competencia gramatical en uso B2: ejercicios de gramática: forma y uso, Edelsa.

- S. Millares: Método de español para los extranjeros: nivel superior. Edinumen.

- C. Moreno García, Temas de gramática: nivel superior, SGEL.

- C. Moreno García, M. Tuts, Curso de perfeccionamiento. Hablar, escribir y pensar en español. S.G.E.L.

- M. L. Coronado González, J. G. González, A. R. Zarzalejos Alonso, Materia Prima, SGEL.

Słowniki:

- Diccionario de la lengua española, RAE

- Clave: diccionario de uso del español actual, C. Maldonado González C., Ediciones SM.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu studentka/student:

- zna i rozumie podstawową terminologię i ma wiedzę językową potrzebną, by móc poznawać wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych;

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku hiszpańskim (K_U01);

- potrafi przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku hiszpańskim (K_U02);

- potrafi rozpoznawać różne rodzaje tekstów hiszpańskojęzycznych w odpowiednim kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod (K_U03);

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł z wybranych obszarów dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych itp.) (K_U04);

- potrafi napisać oraz zredagować wypowiedź pisemną w języku hiszpańskim z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł właściwych dziedzinom nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (K_U05);

- przygotować wystąpienia ustne w języku hiszpańskim z zastosowaniem odpowiednich metod i z właściwymi odwołaniami i źródłami (K_U06); posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa hiszpańskiego obszaru językowego i innych dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (K_U06);

- posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa hiszpańskiego obszaru językowego i innych dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (K_U07);

- posługiwać się językiem hiszpańskim na odpowiednim poziomie na danym etapie nauczania (K_U08);

- jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności i rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju (K_K01);

- jest gotów do planowania i organizacji pracy, współdziałania w zespole oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej (K_K02);

- jest gotów do aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu korzystając z różnych form i mediów oraz do pracy zarówno w zespole pełniąc różne role jak i w sposób autonomiczny (K_K03);

- jest gotów do śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, kulturze i literaturze Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne 2 nieobecności.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdobycie min. 65% przewidzianych punktów. Szczegółowe kryteria oceniania, wynikające z formy pracy zaproponowanej przez wykładowcę, podane zostaną na zajęciach.

Podczas oceniania brany jest pod uwagę zawarty w efektach kształcenia wymóg kształtowania u studenta świadomości poziomu posiadanej wiedzy oraz rozumienia potrzeby stałego rozwoju. Tym samym pozytywnie oceniana jest min. umiejętność samodzielnego myślenia oraz poprawiania popełnionych błędów, dążenie do wyrażania treści o wyższym stopniu złożoności oraz kultura języka.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

La asignatura acaba con un examen.

El estudiante será admitido al examen al cumplir el requisito de haber aprobado previamente la asignatura, lo cual consiste en obtener un mínimo de 65% de los puntos que se otorgan a lo largo del semestre por las pruebas , trabajos escritos y la participación activa en las clases. Los criterios de evaluación detallados se comunicarán al comenzar el semestre.

La presencia en las clases es obligatoria. Se permiten 2 ausencias.

En la evaluación se considera la responsabilidad del estudiante de ser consciente del nivel de los conocimientos adquiridos y comprender la necesidad de un desarrollo continuo, mencionados en los resultados del aprendizaje.

Por lo tanto, se valora la capacidad de pensar de forma autónoma y corregir los errores cometidos, el esfuerzo por expresar contenidos con un mayor grado de complejidad y la cultura lingüística.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Adamczyk, Aitor Arruza Zuazo, Małgorzata Cybulska-Janczewa, Katarzyna Górna, Marta Piłat-Zuzankiewicz
Prowadzący grup: Magdalena Adamczyk, Aitor Arruza Zuazo, Katarzyna Górna, Dominika Jarzombkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Forma i kryteria zaliczenia zostaną dostosowane do sytuacji epidemicznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.