Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesny dramat hiszpańskojęzyczny a problematyka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-WDHS-01 Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Współczesny dramat hiszpańskojęzyczny a problematyka społeczna
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 3 rok 1 stopnia
Przedmioty do wyboru dla specjalności hiszpańskiej studiów 1 stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Współczesny dramat hiszpańskojęzyczny a problematyka społeczna jest kursem poświęconym literaturze dramatycznej tworzonej na terytoriach hiszpańskiego obszaru językowego. Jego celem jest analiza problematyki społecznej, która znajduje swoje odzwierciedlenie w twórczości dramatycznej wybranych krajów.

Pełny opis:

W ramach kursu uczestnicy zapoznają się z różnorodną gamą tekstów dramatycznych, które ujawniają kontekst społeczno-polityczny, w którym zostały wytworzone i jednocześnie poddają go krytycznej refleksji. Nie chodzi tutaj jednak jedynie o teksty, które hołdują zasadzie odzwierciedlenia rzeczywistości w ramach teatralnej fikcji (czyli wiernych mimesis), lecz szerzej - produkcje dramatyczne, które za pośrednictwem rozmaitych form (w tym eksperymentalnych) decydują się na dialog z rzeczywistością ujawniając ukryte w niej napięcia i problemy.

Osie tematyczne koncentrują się wokół następujących zagadnień:

1. Migracja: od poszukiwania utopii po zderzenie kultur.

- Juan Mayorga "Animales Nocturnos" (Hiszpania)

- René Marqués "La carreta" (Puerto Rico)

2. Od przemocy systemowej do przemocy indywidualnej.

- Erik Leyton “Como la lluvia en el lago” (Kolumbia)

- José Busto “El día de autos” (Hiszpania)

3. O dysfunkcji i transformacji pojęcia rodziny.

- Abel González Melo "Chamaco" (Kuba)

- Sergio Vil Martínez „Como el océano contra las rocas” (Hiszpania).

4. Teatr non-fiction. Budowanie fikcji w oparciu o historię.

- Abel González Melo “Sistema” (Kuba)

- Juan Mayorga „Hamelin” (Hiszpania)

5. Forma i konwencja jako gra z rzeczywistością.

- Rafael Spregelburd „El pánico” (Argentyna)

- Elio Palencia “Escindida” (Wenezuela)

Na zajęciach będą również omawiane fragmenty tekstów krytycznych, które pozwolą naświetlić konkretne zagadnienie społeczno-polityczne i jego sposób (re)prezentacji w teatrze.

Zaproponowane lektury mogą ulec modyfikacji w zależności od zainteresowań uczestników kursu.

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

Busto, José "El día de autos"

González Melo, Abel "Chamaco"

González Melo, Abel "Sistema"

Leyton, Erik "Como la lluvia en el lago"

Marqués, René "La carreta"

Mayorga, Juan "Hamelin"

Mayorga, Juan "Animales nocturnos"

Palencia, Elio "Escindida"

Spregelburd, Rafael "El pánico"

Vil Martínez, Serio "Como el océano contra las rocas"

Fragmenty tekstów o charakterze krytycznym:

Ambroggio, Luis A. "El teatro puertorriqueño". https://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_08/pdf/literatura16.pdf

Beck-Gernsheim, Elisabeth. La reinvención de la familia: en busca de nuevas formas de convivencia. Barcelona: Paidós, 2003, pp. 11-15.

Saura Clares A., Guerrero Llorente, I. "Violencia y teatro: perspectivas de la representación violenta en escena". Cartaphilus Revista de investigación y crítica estética, n.º14, 2016, pp.238‐246.

VV.AA. "Mesa de autores sobre la emigración". Las puertas del drama, nº21, 2005, pp. 17-25.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po zakończeniu zajęć student:

• opanował podstawową terminologię i metodologię dotyczącą badań nad literaturą dramatyczną hiszpańskiego obszaru językowego. Posiada podstawowe wiadomości dotyczące współczesnych utworów dramatycznych napisanych w języku hiszpańskim oraz umie usytuować współczesnych twórców w szerszym kontekście (K_W03, K_W07).

Umiejętności

Po zakończeniu zajęć student:

• umie dokonać krytycznego oglądu i oceny oraz samodzielnej analizy i interpretacji dzieła dramatycznego (K_U02;);

• wykorzystując nabytą wiedzę i narzędzia, potrafi w logiczny sposób przeprowadzić wywód i sformułować argumenty i wnioski dotyczące relacji pomiędzy tekstem kultury a komentowaną i/lub odzwierciedloną w niej rzeczywistością społeczno-polityczną (K_U05, K_U06);

• umie systematyzować wiedzę, monitorować swoje procesy rozumienia treści, wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje z różnych źródeł. Zebrane w ten sposób informacje wraz ze swoją własną opinią potrafi przedstawić zarówno w formie ustnej jak i pisemnej (K_U01; K_U04; K_U06).

Kompetencje społeczne

Po zakończeniu zajęć student:

• rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz doskonalenia własnych kompetencji (K_K01);

• jest zainteresowany aktualnymi procesami oraz zjawiskami zachodzącymi w dramaturgii hiszpańskiego obszaru językowego (K_K03, K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne zakładają krótki wykład o charakterze wprowadzającym, aby następnie przejść do analizy tekstów w formie debaty. Możliwe są również krótkie zadania o charakterze grupowym - praca nad tekstem w trakcie zajęć.

Kryteria zaliczenia obejmują:

- obecność i aktywność na zajęciach (do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest wypowiedzieć się na co najmniej 5 zajęciach)

- napisanie końcowej pracy zaliczeniowej (2-3 strony A4, Times New Roman, 12, interlinia 1,5) na wybrany przez studenta/studentkę temat (w porozumieniu z prowadzącym), powiązany z tematyką zajęć.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Seruga
Prowadzący grup: Kamil Seruga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.