Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do językoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-WDJ-11 Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wstęp do językoznawstwa
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 1 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 1.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Program przewiduje wprowadzenie do refleksji nad językiem naturalnym, jego definicją i funkcjonowaniem, opartą na lekturze własnej tekstów teoretycznych i dyskusji.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs obejmuje przegląd definicji języka naturalnego, jako systemu i jako sposobu porozumiewania się; cechy istotne języka naturalnego; rozróżnienie miedzy systemem a użyciem systemu; funkcje języka i wypowiedzi; elementy pragmatyki językowej

Pełny opis:

1. Pojęcie języka naturalnego. Język jako dwuklasowy system znaków arbitralnych, podwójnie rozczłonkowanych. Klasyfikacja języków: etniczne i pomocnicze, żywe i martwe; status języków planowanych; języki foniczne i migowe

2. Cechy istotne języka naturalnego: konwencjonalność, problem foniczności, podwójne rozczłonkowanie; dwuklasowość i tekstotwórczość; uniwersalność; abstrakcyjność; polisemiczność; przemienność, samozwrotność; nadużywalność, zdalność, transmisja kulturowa

3. System a jego użycie: langue vs. parole; kod a jego użycie; granice systemu; użycie języka: wypowiedź, tekst, dyskurs,

4. Funkcje języka i wypowiedzi: funkcje języka w ujęciu Jakobsona a funkcje tekstów i wypowiedzi; funkcje języka jako zjawiska społecznego

5. Język w działaniu I: struktura aktu komunikacji; akty mowy

6. Język w działaniu II: grzeczność językowa

Literatura:

Magdalena Derwojedowa i in. (red.) Język polski. Kompendium.Warszawa 2005, Świat Książki

Renata Grzegorczykowa Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2007, Wydawnictwo Naukowe PWN

Jean Aitchison, Ziarna mowy. Warszawa 2002, Państwowy Instytut Wydawniczy

Jadwiga Linde-Usiekniewicz, „Językowe, międzyjęzykowe, kulturowe i międzykulturowe aspekty grzeczności” w: M. Marcjanik (red.) Grzeczność na krańcach świata, Warszawa 2007, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, str. 15–36

Małgorzata Kita „»Grzeczność wszystkim należy, lecz każdemu inna« : o wielości odmian grzeczności językowej”, Postscriptum Polonistyczne 2016, nr 1(17), 193-212

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie

w podstawowym stopniu : powiązania jezykoznawstwa z innymi dyscyplinami humanistycznymi; rolę języka jako zjawiska społecznego i mentalnego.

K_W01; P6S_WG

podstawową terminologię, przedmiot i kierunki badań językoznawstwa

K_W03; P6S_WG

Umiejętności:

Student potrafi:

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł z z zakresu językoznawstwa (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.)

K_U04; P6S_UU

posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa

K_U07; P6S_UO

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do:

krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności i rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju

K_K01; P6S_KK

Metody i kryteria oceniania:

Pisemna praca zaliczeniowa

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 84 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Linde-Usiekniewicz
Prowadzący grup: Jadwiga Linde-Usiekniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 84 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Linde-Usiekniewicz
Prowadzący grup: Jadwiga Linde-Usiekniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.