Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o literaturze krajów hiszpańskiego obszaru językowego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-WOLKH1-11 Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Wiedza o literaturze krajów hiszpańskiego obszaru językowego I
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 1 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien opanować główne zagadnienia z zakresu poetyki tekstów prozatorskich (na tle wybranych zagadnień z teorii literatury) oraz najważniejsze techniki analizy tekstów prozatorskich w kontekście historii i teorii literatury krajów hiszpańskiego obszaru językowego.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wiedza o literaturze krajów hiszpańskiego obszaru językowego I to przedmiot obowiązkowy dla studentów I roku studiów I stopnia w Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, mający zapoznać ich z głównymi zagadnieniami z zakresu poetyki tekstów prozatorskich (na tle wybranych zagadnień z teorii literatury), z technikami analizy tekstów prozatorskich w kontekście badań nad literaturą w krajach hiszpańskojęzycznych oraz z terminologią dziedzinową w języku hiszpańskim.

Pełny opis:

Wiedza o literaturze krajów hiszpańskiego obszaru językowego I to przedmiot obowiązkowy dla studentów I roku studiów I stopnia w ISIiI, mający zapoznać ich z głównymi zagadnieniami z zakresu poetyki tekstów prozatorskich (na tle wybranych zagadnień z teorii literatury) oraz z technikami analizy tekstów prozatorskich w kontekście kultur i literatur hiszpańskiego obszaru językowego. W trakcie zajęć studenci pod kierunkiem prowadzącego analizują teksty teoretyczne prezentujące podstawowe problemy poetyki, a uzyskane dzięki temu narzędzia analityczne przykładają do wybranych tekstów literackich, reprezentujących literaturę zachodniego kręgu kulturowego ze szczególnym naciskiem na literatury krajów hiszpańskojęzycznych. Zdobyte w ten sposób umiejętności uczestnicy zajęć wykorzystują przygotowując na koniec zajęć analizę wymiarów dzieła literackiego wybranego przez siebie tekstu.

Tematy omawiane na zajęciach:

• Podstawowe kategorie epiki: narrator, świat przedstawiony i czytelnik

• Narrator i teorie punktów widzenia

• Opis wydarzeń w powieści: fabuła i jej przemiany

• Postać literacka

• Czas w powieści

• Przestrzeń w powieści

• Podstawowe kody literackie: realizm, modernizm i postmodernizm

• Podstawy genologii

• Główne terminy literackie niezbędne do poprawnej analizy i interpretacji tekstu literackiego

Literatura:

Podręczniki podstawowe (omawiane będą wybrane rozdziały):

Chrząstowska Bożena, Wysłouch Seweryna. Poetyka stosowana. Warszawa: WSiP, 2000.

Korwin-Piotrowska. Poetyka. Przewodnik po świecie tekstów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.

Dodatkowa literatura teoretyczna

Artykuły:

Burzyńska, Anna i Markowski, Michał Paweł. Formalizm rosyjski. [W:] tychże, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Znak: Kraków, 2006. 111-131.

Burzyńska, Anna i Markowski, Michał Paweł. Bachtin. [W:] tychże, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Znak: Kraków, 2006. 155-170.

Chrząstowska Bożena, Wysłouch Seweryna. Epika [W:] tychże, Poetyka stosowana. Warszawa: WSiP, 2000. 363-459.

Culler, Jonathan. Co to jest literatura i czy to pytanie ma jakiekolwiek znaczenie?; Język, znaczenie i interpretacja; Narracja; Dodatek. [W:], tegoż Teoria literatury. Warszawa: Prószyński i S-ka, 1998. 27-53, 67-82, 97-109, 139-150.

Eco, Umberto. O paru funkcjach literatury. [W:] tegoż, O literaturze. Warszawa: Muza, 2003. 7-20.

Fokkema, Douwe. Historia literatury – modernizm i postmodernizm. Warszawa: Instytut Kultury, 1994.

Jasińska, Maria. Narrator w powieści. [W:] Markiewicz, Henryk [wyd.] Problemy teorii literatury. Seria 1. Wrocław: Ossolineum, 1987. 222-242.

Jauss, Hans Robert. Zmiany paradygmatów w nauce o literaturze. [W:] Orłowski, Hubert [wyd.] Współczesna myśl literaturoznawcza w RFN. Antologia. Warszawa: Czytelnik, 1986. 151-162.

Krzyżanowski, Julian. Problematyka powieści. [W:] Markiewicz, Henryk [wyd.] Problemy teorii literatury. Seria 1. Wrocław: Ossolineum, 1987. 210-221.

Szkłowski, Wiktor. Sztuka jako chwyt. [W:] Burzyńska, Anna i Markowski, Michał Paweł, Teorie literatury XX wieku. Antologia. Znak: Kraków, 2006. 95-111.

Todorov, Tzvetan. Definicja Poetyki; Analiza tekstu literackiego; Perspektywy. [W:] tegoż, Poetyka. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1984. 7-106.

Wellek, René. Pojęcie realizmu w badaniach literackich. [W:] tegoż, Pojęcia i problemy nauki o literaturze. Warszawa: PIW, 1979. 317-343.

Monografie:

Burzyńska A., Markowski M. P. Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006.

Eco, Umberto. Sześć przechadzek po lesie fikcji, Kraków 2007.

Genette Gérard. Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą, Kraków 1996.

Głowiński M. Powieść jako metodologia powieści, [w:] tegoż, Porządek, chaos, znaczenie, Warszawa 1968.

Głowiski M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Słownik terminów literackich, Wrocław 2008.

Kulawik A. Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1994.

Mitosek, Z. Teorie badań literackich, Warszawa, 2004.

Stanzel F., Typowe formy powieści, [w:] Poetyka. Materiały do ćwiczeń, Warszawa 1996.

Wellek R., Warren A. Teoria literatury, Warszawa 1970.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- zna podstawowe terminy i zagadnienia z zakresu poetyki tekstów prozatorskich (na tle wybranych zagadnień z teorii literatury) oraz najważniejsze techniki analizy tekstów prozatorskich (K_W01, K_W02, K_W03);

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej (K_W01);

- potrafi wziąć udział w akademickiej debacie na temat zjawisk związanych z literaturą, wykonywać zadania analityczne w parach oraz prezentować wnioski płynące z analizy (K_U02, K_U06, K_U07),

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł z wybranych obszarów dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.) (K_U04);

- umie dokonać analizy wybranego przez siebie dzieła literackiego i posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowaniem wniosków (K_U05);

- zna i rozumie podstawowe powiązania literatury hiszpańskiej i latynoamerykańskiej z procesami historyczno-kulturowymi (K_W05);

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego i konieczność uczestnictwa w obiegu kultury (K_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia i podstawą do wystawienia oceny jest

1) regularne uczestnictwo w zajęciach (dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności),

2) zaliczenie egzaminu ustnego (za pośrednictwem wideokonferencji),

3) Wykonywanie pracy domowej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 84 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kołakowski
Prowadzący grup: Marcin Kołakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 84 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kołakowski
Prowadzący grup: Marcin Kołakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.