Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o literaturze krajów hiszpańskiego obszaru językowego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-WOLKH2-11 Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Wiedza o literaturze krajów hiszpańskiego obszaru językowego II
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 1 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone aspektom formalnym organizacji tekstu poetyckiego i dramatycznego oraz wybranym zagadnieniom z historii teatru.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są zarówno aspektom teoretycznym związanym z organizacją dzieła literackiego, przede wszystkim tekstu poetyckiego i dramatycznego, jak i zagadnieniom z historii teatru, w oparciu o przykłady tekstów literackich z hiszpańskiego obszaru językowego. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z pojęciami jakimi operowała poetyka klasyczna, z analizą strukturalną utworu dramatycznego oraz z podstawowymi terminami z zakresu metryki hiszpańskiej i stylistyki. Słuchacze zdobywają wiedzę konieczną do dokonania samodzielnej analizy utworu poetyckiego w języku hiszpańskim.

Tematy poszczególnych bloków zajęć:

1. Wiersz czy proza? Problem definicji wersu i wiersza. Pojęcie dominanty semantycznej. (Chrząstowska, Bożena, Wysłouch, Seweryna, „Wybrane zagadnienia wersyfikacji”, [w:] tychże Poetyka stosowana, Warszawa 1978, s. 180 - 240; Barańczak, Stanisław, Mały lecz maksymalistyczny manifest translatologiczny)

2. Metryka hiszpańska. Najważniejsze pojęcia: sylaba metryczna i fonologiczna, rym, układ rymów, zjawiska metryczne charakterystyczne dla poezji hiszpańskiej. Struktura wybranych wierszy stroficznych i stychicznych.

3. Wprowadzenie do stylistyki: najważniejsze figury retoryczne. Arystotelesowska teoria metafory jako przeniesienia i inne współczesne ujęcia teoretyczne. (Chrząstowska, Bożena, Wysłouch, Seweryna, „Tropy stylistyczne”, [w:] tychże Poetyka stosowana, s.112 - 131; Weinrich, Harald, Semantyka śmiałej metafory)

4. Ćwiczenia z metryki i stylistyki. Analiza utworów w języku hiszpańskim.

5. Teatralna i literacka teoria dramatu. Relacje między dramatem jako tekstem a przedstawieniem teatralnym. Wprowadzenie do Wielkiej Reformy Teatru: koncepcje Antoine'a, Stanisławskiego, Craiga, Artaud'a; teatr w Hiszpanii w latach 20 i 30 XX wieku (Chrząstowska, Bożena, Wysłouch, Seweryna, „Trzy teorie dramatu”, [w:] tychże Poetyka stosowana, s. 460 - 468.)

6. Tragedia w ujęciu arystotelesowskim. Pojęcia: mimesis, mythos, katharsis, perypetia, rozpoznanie, patos (Arystoteles, Poetyka; Borges, Jorge Luis, Dociekania Awerroesa)

7. Hiszpańska tragikomedia (Lope de Vega, Nowa sztuka pisania komedii w dzisiejszych czasach [1609]; Lope de Vega, Rycerz z Olmedo)

8. Czym jest analiza strukturalna dramatu? Analiza tekstu dramatycznego: "Po deszczu", Sergi Belbel lub "Yerma", Federico García Lorca (Patris Pavis: Słownik terminów teatralnych, pojęcia: czas, przestrzeń, widowisko, relacje teatralne, czwarta ściana)

Literatura:

Bibliografia:

Arystoteles: Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 1983.

Aszyk, Urszula, <Yerma, czyli „typowa tragedia ubrana we współczesny kostium”>, [w:] przedmowa do Słowa, rzeczy, imiona. Sześć sztuk z Hiszpanii, s.16 - 20.

Azaustre Antonio, Casas, Juan, Manual de retórica española, Barcelona 2006.

Barańczak, Stanisław, Mały, lecz maksymalistyczny, manifest translatologiczny [w:] Ocalone w tłumaczeniu, Kraków 2004.

Belbel, Sergi (1999) Po deszczu. trad. Marzenna Mętrak – Gottesman [w:] Dialog, nr 4, s. 25 – 62.

Borges, Jorge Luis, Dociekania Awerroesa [w:] tegoż Alef, tłum. Zofia Chądzyńska, Warszawa 1972.

Braun, Kaziemierz, Wielka reforma teatru w Europie: idee - ludzie - zdarzenia, Warszawa 1984.

Chrząstowska, Bożena, Wysłouch Seweryna, Poetyka stosowana, Warszawa 1978.

García Lorca, Federico, Yerma, tłum. Carlos Marrodán Casas [w:] Słowa, rzeczy, imiona. Sześć sztuk z Hiszpanii, t. 1.

Kulawik, Adam, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Warszawa 1990.

Pavis, Patrice, Słownik terminów teatralnych, tłum. Sławomir Świontek, Wrocław 2001.

Quilis, Antonio, La métrica española, Madrid 1969.

Sławińska, Irena, „Główne problemy struktury dramatu. Propozycje badawcze”, [ w: ] Problemy teorii dramatu i teatru, pod red. Janusza Deglera, Wrocław 2003.

Słownik terminów literackich, pod red. M. Głowińskiego, A. Okopień-Sławińskiej, J. Sławińskiego, T. Kostkiewiczowej, Wrocław 1988.

Vega Carpi, Lope Félix de, Nowa sztuka pisania komedii w dzisiejszych czasach przedstawiona Akademii w Madrycie, tłum. wstęp i oprac. U . Aszyk, Gdańsk 2008.

Vega Carpi, Lope Félix de, Rycerz z Olmedo, tłum. M. Pabisiak Kraków 2007.

Weinrich, Harald, „Semantyka śmiałej metafory”, tłum. R. Handke, w: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów “Pamiętnika Literackiego”, t.1, red. M. Głowiński, H. Markiewicz, Wrocław 1977.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Słuchacz ma podstawową wiedzę z zakresu wersologii i stylistyki, zna pojęcia dotyczące budowy utworu poetyckiego i dramatycznego, system metryki hiszpańskiej i operuje właściwymi dla niego terminami; rozpoznaje rozmiary wersów i podstawowe gatunki poetyckie. Posiada również wiedzę dotyczącą historii i teorii dramatu, z uwzględnieniem kontekstu krajów hiszpańskiego obszaru językowego. (K_W02, K_W03, K_W05)

Umiejętności:

Student potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę metryczną i stylistyczną utworu poetyckiego w języku hiszpańskim oraz dokonać interpretacji wiersza z wykorzystaniem umiejętności powiązania wymiaru formalnego i semantycznego tekstu. Dokonuje analizy struktury utworu dramatycznego, potrafi śledzić relację między tekstem i widowiskiem, posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i dostrzega wieloaspektowy charakter dzieła literackiego. (K_U01, K_U03, K_U07)

Kompetencje społeczne:

Selekcjonuje i porządkuje informacje; umie systematyzować i oceniać krytycznie poznawane treści; rozumie potrzebę doskonalenia się. Student uważnie i aktywnie słucha innych dyskutantów, śledzi ze zrozumieniem ich tok myślenia. (K_K01,K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

• Mini-wykład

• Prezentacja

• Dyskusja

Kryteria oceniania:

Uczestnicy konwersatorium będą oceniani na podstawie obecności, aktywności na zajęciach, pracy semestralnej i pisemnego zaliczenia końcowego. Szczegóły dotyczące zaliczenia zostaną podane na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Marzoch
Prowadzący grup: Małgorzata Marzoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W wypadku konieczności kontynuacji zdalnego charakteru zajęć, konwersatorium będzie odbywało się za pośrednictwem platformy Zoom. Odnośna decyzja podjęta zostanie przez Władze Uczelni w styczniu 2021.

Szczegóły dotyczące zaliczenia będą podane na zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.