Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagadnienia gramatyczne języka hiszpańskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-ZGH-SEM-LIC Kod Erasmus / ISCED: 09.1 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Zagadnienia gramatyczne języka hiszpańskiego
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 3 rok 1 stopnia
Seminaria licencjackie dla studiow 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 16.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie B2+ (ESOKJ). Student powinien znać i posługiwać się terminologią językoznawczą związaną z językiem hiszpańskim.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Program dostosowany jest do indywidualnych zainteresowań studentów z zakresu językoznawstwa. Zajęcia umożliwiają zdobycie podstawowych pojęć, metod badawczych, oraz rozwijają umiejętność krytycznej lektury tekstów naukowych w celu redagowania pracy licencjackiej. Seminarium prowadzi do powstania konspektu pracy.

Pełny opis:

Celem zajęć jest pomoc w przygotowaniu studentów do napisania pracy licencjackiej w obrębie wybranych przez studentów tematów. Na zajęciach omawiane będą wybrane metody badawcze, etapy procesu badawczego, oraz metody gromadzenia i analizy danych.

Studenci zapoznają się z metodami badawczymi i z wymaganiami redagowania prac akademickich. Na zajęciach studenci przedstawią swoje zainteresowania naukowe na podstawie wiedzy zdobytej w toku studiów I stopnia. Celem kursu jest również rozwijanie umiejętności zarówno redagowania tekstów naukowych w języku hiszpańskim, jak i krytycznej lektury tekstów w zakresie językoznawstwa.

Dodatkowo studenci zapoznają się ze sposobem wyszukiwania wiarygodnych źródeł informacji powiązanych z wybranym tematem pracy licencjackiej.

Literatura:

Literatura dostosowana jest do indywidualnych zainteresowań badawczych uczestników proseminarium. Jest ona dostosowana do wybranych tematów prac.

Dodatkowo zajęcia będą się opierały na poniższych pozycjach:

• Bosque, I. & Gutiérrez-Rexach, J. (2008). Fundamentos de sintaxis formal. Madrid: Akal.

• Crystal, D. (2008). A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Singapore: Blackwell.

• de Saussure, F. (2009). Curso de lingüística general. Madrid: Akal.

• Gardella, M. & Jakubecki, N. (eds.) (2014). Material de apoyo para la redacción de trabajos académicos. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.

• Lyons, J. (1968). Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

• Lyons, J. (1981). Language and Linguistics: an Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.

• Nowikow, W. (ed.) (2017). Gramática contrastiva español-polaco. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

• Penny, R. (1998). Gramática histórica del español. Barcelona: Ariel.

• RAE & Asociación de Academias de la Lengua Española (2010). Nueva gramática de la lengua española. México, D.F.: Espasa.

• Yule, G. (2007). El lenguaje. Madrid: Akal.

Efekty uczenia się:

• Wiedza:

Student zna i rozumie

(K_W07) w podstawowym stopniu mechanizmy ewolucji języka hiszpańskiego oraz jego cechy w poszczególnych epokach;

(K_W08) podstawowe zagadnienia z gramatyki opisowej języka hiszpańskiego (fonetyka, fonologia, morfologia, składnia);

(K_W09) podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

• Umiejętności:

Student potrafi

(K_U04) samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł z wybranych obszarów dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.);

(K_U05) napisać oraz zredagować pracę pisemną w języku hiszpańskim (semestralną, roczną, a także licencjacką) z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł właściwych dziedzinom nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych;

(K_U06) przygotować wystąpienia ustne w języku hiszpańskim z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł właściwych dziedzinom nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych.

• Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do

(K_K01) krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności i rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju;

(K_K02) planowania i organizacji pracy, rozwoju swojej przedsiębiorczości, współdziałania w zespole oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła na podstawie:

• obecności i aktywności na zajęciach;

• prezentacji zainteresowań naukowych;

• opracowania szczegółowego konspektu pracy licencjackiej;

• zgromadzenia i przestudiowania literatury przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Martin Testa
Prowadzący grup: Martin Testa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.