Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia języka węgierskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-HJW5 Kod Erasmus / ISCED: 09.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia języka węgierskiego
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - językoznawcze
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Podstawy ugrofinistyki 3320-LF32K-PU
Wstęp do językoznawstwa 3320-WJEZ2

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone dla studentów, którzy opanowali materiał objęty programem następujących przedmiotów: Podstawy ugrofinistyki, Wstęp do językoznawstwa.

Skrócony opis:

Na zajęciach omawiane są dzieje języka węgierskiego jako systemu językowego i jako narzędzia społecznej komunikacji. Szczególny nacisk jest położony na następujące zagadnienia: pochodzenie języka węgierskiego, rozwój języka literackiego i kształtowanie się normy językowej, rozwój leksyki, zmiany w podsystemie fonologicznym i morfosyntaktycznym.

Pełny opis:

Na zajęciach omawiane są dzieje języka węgierskiego jako systemu językowego i jako narzędzia społecznej komunikacji. Szczególny nacisk jest położony na następujące zagadnienia: pochodzenie języka węgierskiego, rozwój języka literackiego i kształtowanie się normy językowej, rozwój leksyki, zmiany w systemie fonologicznym i morfosyntaktycznym.

Realizowane tematy:

1. Pochodzenie języka węgierskiego

2. Zmiana językowa

3. Początki piśmiennictwa

4. Kształtowanie się ortografii węgierskiej

5. Kształtowanie się normy językowej

6. Ruch odnowy języka

7. Rozwój słownictwa węgierskiego. Słownictwo rodzime

8. Rozwój słownictwa węgierskiego. Słownictwo zapożyczone

9. Zmiany znaczeniowe wyrazów

10. Zmiany w systemie fonologicznym

11. Zmiany w systemie morfosyntaktycznym (rzeczowniki)

12. Zmiany w systemie morfosyntaktycznym (czasowniki)

13. Podsumowanie

Literatura:

Literatura podstawowa:

Balázs Géza (red.): Magyar nyelv. Budapest 2005. 18–22. 49–70.

Literatura dodatkowa:

Bárczi Géza, Benkő Loránd, Berrár Jolán: A magyar nyelv története. Budapest 1989.

Gerstner Károly (red.): Kis magyar nyelvtörténet. Piliscsaba 2013.

Kiss Jenő, Pustai Ferenc: Magyar nyelvtörténet. Budapest 2003.

Bereczki Gábor: A magyar nyelv finnugor alapjai, Budapest 2003. 4–35.

Honti László: Mítoszok a magyar nyelv eredete körül. Nyelvtudományi Közlemények 101/2004. 137–151.

Maticsák Sándor: „A tízmillió nyelvész országa” – tények és tévhitek

a magyar nyelv eredetéről. Debreceni Szemle 26/2018. 240–257.

Madas Edit (red.): Látjátok feleim. Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Budapest 2009.

Pawlas Szymon: Historia ortografii węgierskiej, Perfectum. Badania diachroniczne w Polsce III, red. Bożenna Bojar. Warszawa 2016. 33–48.

Simon Eszter: A restnök, a szaladár és a tevepárduc. Nyest.hu 2010.

Fejes László: Hány finnugor szó van a magyarban? Nyest.hu. 2010.

Záicz Gábor (red): Etimológiai Szótár. magyar szavak és toldalékok története. Budapest 2006.

Dömötör Adrienne: Nyelvtörténeti kérdések és válaszok a magyar mint idegen nyelv tanításában. THL2 2007, 1–2. 5–15.

É- Kiss Katalin: Anyanyelvünk állapotáról. Budapest 2004.

Zasoby internetowe wykorzystywane podczas zajęć:

Uralonet

Nyelvemlekek.oszk.hu

Ómagyar korpusz

The World Loanword Database

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

– zna i rozumie elementarne zjawiska zachodzące w obszarach języka oraz elementarną terminologię używaną w opisie języka oraz rozumie jej źródła oraz zastosowania (K_W01)

– ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego oraz gramatyki, stylistyki, historii języka węgierskiego (KW_02)

ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad językiem i kierunkach badań w językoznawstwie (KW_03)

– ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad literaturą i kierunkach badań w literaturoznawstwie (K_W06)

– potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa i kulturoznawstwa (K_U02)

– potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje kompetencje badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U013)

– prezentuje koncepcje pochodzenia języka węgierskiego,

– charakteryzuje mechanizmy zmian językowych,

– opisuje najważniejsze zabytki języka węgierskiego,

– opisuje najistotniejsze zmiany, jakie zaszły w systemie fonologicznym, morfosyntaktycznym oraz w leksyce,

– czyta teksty zapisane według dawnych zasad ortograficznych,

– rozpoznaje w tekstach dawne formy gramatyczne,

– rozróżnia słownictwo rodzime od zapożyczonego,

– rozpoznaje źródła zapożyczeń leksykalnych,

– wyjaśnia związek między rozwojem języka a rozwojem kultury narodowej,

– wskazuje podobieństwa i różnice w rozwoju języka węgierskiego i języka polskiego,

– korzysta ze słowników historycznych języka węgierskiego, korpusów historycznych węgierszczyzny oraz witryn językowych poświęconych historii języka węgierskiego,

– wykorzystuje wiedzę z zakresu gramatyki historycznej w praktycznej nauce języka węgierskiego,

– ma nawyk śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie min. 51% punktów możliwych do zdobycia w trakcie trwania zajęć.

Metody oceny pracy studenta:

– praca na zajęciach oraz prace domowe – 50%

– końcowe zaliczenie ustne – 50%

Progi punktowe uwzględniane przy wystawianiu ocen:

51–60%: dostateczny

61–70%: dostateczny plus

71–80%: dobry

81–90%: dobry plus

91–100%: bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grzeszak
Prowadzący grup: Anna Grzeszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone na platformie Zoom.

Końcowe zaliczenie ustne odbędzie się w sali.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.