Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka węgierskiego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-LGJW78C Kod Erasmus / ISCED: 09.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka węgierskiego II
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - językoznawcze
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: węgierski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka węgierskiego I 3320-ZGJW56C
Wstęp do językoznawstwa 3320-ZWJEZ2

Założenia (opisowo):

Dla studentów, którzy opanowali materiał objęty przedmiotami Wstęp do językoznawstwa i Gramatyka opisowa języka węgierskiego I.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia są poświęcone słowotwórstwu języka węgierskiego oraz wybranym zagadnieniom semantyki i pragmatyki. Dodatkowo uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawami pisania na użytek akademicki. W tym celu na zajęciach będą omawiane przykładowe teksty naukowe z językoznawstwa pod kątem ich układu, kompozycji oraz użytych sformułowań.

Pełny opis:

Ćwiczenia są poświęcone słowotwórstwu języka węgierskiego oraz wybranym zagadnieniom pragmatyki. Dodatkowo uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawami pisania na użytek akademicki. W tym celu na zajęciach będą omawiane przykładowe teksty naukowe z językoznawstwa pod kątem ich układu, kompozycji oraz użytych sformułowań.

Zajęcia odbywają się w laboratorium komputerowym.

Realizowane tematy:

1. Wprowadzenie do słowotwórstwa

2. Derywacja sufiksalna

3. Produktywne formanty rzeczownikowe i przymiotnikowe

4. Produktywne formanty czasownikowe

5. Złożenia

6. Produktywne typy złożeń

7. Inne metody słowotwórcze

8. Akty mowy

9. Zwroty adresatywne i honoryfikatywne

10. Cechy stylu naukowego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Keszler Borbála, red. 2000, Magyar Grammatika, Budapest. Rozdz.: Szóalkotás, 307–344.

Szili Katalin, 2004, Tetté vált szavak. A beszédaktusok elmélete és gyakorlata, Budapest. Rozdz.: A beszédaktusok. J. L. Austin és John R. Searle elmélete, 65–96.

Literatura uzupełniająca:

Kiefer Ferenc 2000, A szóösszetétel, Strukturális magyar nyelvtan, 3. Morfológia, red. Ferenc Kiefer, Budapest. 519–568

Szili Katalin 2004, Tetté vált szavak. A beszédaktusok elmélete és gyakorlata, Budapest. Rozdz.: A kérdés pragmatikája a magyar nyelvben, 103–120; Hogyan is mondunk nemet magyarul?, 120–137; Elnézést, bocsánat, bocs... (A bocsánat kérés pragamtikája a magyar nyelvben) 137–156; A bókra adott válasz pragmatikája 156–174.

Veres-Guśpiel Agnieszka 2011, A tegező és a nemtegező formák használata a magyar és a lengyel egyetemisták nyelvében, THL2, 1–2, 38–55.

Siuda, Piotr, Wasalczyk, Piotr, 2018, Publikacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko. Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- zna podstawową terminologię z zakresu słowotwórstwa i gramatyki tekstu,

- ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad słowotwórstwem oraz aktami mowy,

- zna zasady tworzenia nowych słów w języku węgierskim,

- zna zasady realizowania podstawowych aktów mowy w języku węgierskim,

- zna zasady budowania tekstów naukowych w języku węgierskim,

- umie zredagować tekst zgodnie ze standardami stylu akademickiego,

- umie zredagować abstrakt do artykułu naukowego oraz streszczenie pracy magisterskiej,

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje niezbędne do udziału w zajęciach,

- potrafi analizować słowa pod względem ich budowy słowotwórczej,

- rozpoznaje produktywne typy słowotwórcze i wykorzystuje tę umiejętność w praktyce,

- czyta ze zrozumieniem węgierskojęzyczne teksty z zakresu słowotwórstwa, pragmatyki oraz stylistyki,

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i węgierskim dotyczących omawianych zagadnień,

- dostrzega praktyczne możliwości zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach,

- umiejętnie korzysta z gramatyk i słowników języka węgierskiego,

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka węgierskiego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i doskonalenia umiejętności,

- ma nawyk śledzenia procesów i zjawisk zachodzących w języku.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie min. 51% punktów możliwych do zdobycia w trakcie trwania zajęć. Punkty otrzymuje się za zadania wykonane podczas spotkań lub w domu.

W czasie cyklu zajęć uczestnicy otrzymują łącznie 10 zadań, w tym 8 małych i dwa duże. Za każde małe zadanie student może otrzymać 5 punktów, a za każde duże zadania 30 punktów.

Progi punktowe uwzględniane przy wystawianiu ocen:

51--60 p.: dostateczny

61--70 p.: dostateczny plus

71--80 p.: dobry

81--90 p.: dobry plus

91--100 p.: bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grzeszak
Prowadzący grup: Anna Grzeszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.