Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka fińskiego I - morfologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-LLF52C-GOF Kod Erasmus / ISCED: 09.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka fińskiego I - morfologia
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - językoznawcze
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: fiński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Dla studentów dobrze władających językiem fińskim i biegle znających gramatykę języka fińskiego, którzy ukończyli kurs Gramatyka opisowa języka fińskiego I - Fonetyka i fonologia.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Gramatyka opisowa języka fińskiego I w semestrze letnim obejmuje zagadnienia z morfologii języka fińskiego.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest praktyczne zastosowanie wiedzy nabytej w trakcie wykładów poprzez różnego rodzaju zadania (analiza zmian morfonologicznych, analiza słowoform, podział na morfemy, typy deklinacyjne i koniugacyjne wyrazów).

Literatura:

Buncler, Anna. 2020. Od aglutynacji w stronę fleksji - casus niektórych sufiksów nominalnych w języku fińskim. Dysertacje Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu. 3. Językoznawstwo, s. 9-26. Dostępny online: http://www.rys.netarteria.pl/Dysertacje%20Wydzia%C5%82u%20Neofilologii.html

Hakulinen, Lauri. 2000. Suomen kielen rakenne ja kehitys. Vantaa: Tummavuoren Kirjapaino Oy. Viides, muuttamaton painos.

Hyperkielioppi – multimediasovellus suomen kieliopista ja murteista sekä kirjakielen kehityksestä ja huollosta. 1997. Koostanut Erkki Savolainen. Finn Lectura.

Häkkinen, Kaisa. 2003. Kielitieteen perusteet. Helsinki: SKS.

Iso suomen kielioppi (ISK). 2004 . Auli Hakulinen (toim.). Helsinki: SKS, § 40-124, § 438

http://kaino.kotus.fi/visk/etusivu.php

Laaksonen, Kaino & Lieko, Anneli. 2003. Suomen kielen äänne- ja muoto-oppi. Helsinki: Finn Lectura.

Lehtinen, Tapani.2007. Kielen vuosituhannet. Helsinki: SKS.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu ćwiczeń student:

- zna i rozumie elementarne zjawiska zachodzące w obszarach języka oraz elementarną terminologię używaną w opisie języka oraz rozumie jej źródła oraz zastosowania w zakresie morfologii języka fińskiego (K_W01)

- ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego oraz gramatyki w zakresie morfologii języka kierunkowego (języka fińskiego) (K_W02)

- ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad językiem i kierunkach badań w językoznawstwie w zakresie morfologii języka fińskiego (K_W03)

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa w zakresie morfologii języka fińskiego (K_U01)

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje kompetencje badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U13)

- jest gotów do samodzielnego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka fińskiego oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, śledzi procesy zachodzące w języku (K_K01)

Szczegółowe efekty kształcenia:

Student:

- zna podstawową terminologię oraz metodologię badań w dziedzinie morfologii

- rozumie zasady dystrybucji morfemów oraz zmiany morfonologiczne w słowoformach i potrafi je samodzielnie analizować

- potrafi przeprowadzić prostą rekonstrukcję zmian morfologicznych w pewnych typach wyrazów

- potrafi przeprowadzić analizę tekstów języka fińskiego pod kątem zagadnień morfologicznych

- potrafi wyszukiwać, oceniać i wykorzystywać informacje potrzebne na zajęcia

- potrafi współdziałać i pracować w grupie

- ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby stałego dokształcania się

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę dotyczącą morfologii języka fińskiego

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, wykonywanie prac domowych, testy kontrolne z przerobionego materiału. Zaliczenie na ocenę.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buncler
Prowadzący grup: Anna Buncler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.