Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do językoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-LWJEZ2 Kod Erasmus / ISCED: 09.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do językoznawstwa
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - językoznawcze
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Wstęp do językoznawstwa 3320-ZWJEZ2

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają za zadanie przekazanie studentom: ogólnej wiedzy o problematyce i metodologii współczesnego językoznawstwa, ogólnej wiedzy o systemie języka naturalnego i jego realizacji w aktach komunikacyjnych, niezbędnej do studiowania (na dalszych latach) przedmiotów językoznawczych związanych z językiem fińskim i językiem węgierskim.

W czasie zajęć studenci powinni też poznać podstawową terminologię językoznawczą, co umożliwi im samodzielne studiowanie literatury językoznawczej. Powinni także wykształcić w sobie umiejętność postrzegania i oceny bieżących zjawisk związanych z użyciem języka.

Pełny opis:

Struktura języka naturalnego: system leksykalny, relacje paradygmatyczne, relacje asocjacyjne, pole leksykalne i jego struktura, pole semantyczne; system semantyczny, znaczenie: koncepcje znaczenia, denotacja, konotacja, znaczenie jako zbiór konsekwencji; prezentacja znaczenia: kody semantyczne słownik objaśniająco-kombinatoryczny Apresjana, Mielczuka i Żołkowskiego, semantyka Anny Wierzbickiej, prototypy i definicje kognitywne.

Tekst, tekst mieszany, spójność tekstu (kohezja, koherencja, monotematyczność, zwartość, uporządkowanie), relacje wewnątrztekstowe, metatekst; relacje intertekstualne, informacyjna struktura tekstu (datum, novum), struktura tematyczno-rematyczna.

Statystyczne prawidłowości w tekście i języku, słowniki frekwencyjne.

Użycie języka: kompetencja językowa, maksymy konwersacyjne; procesy informacyjne: sytuacja komunikacyjna, pragmatyka językowa (relewancja, honoryfikatywność, reguły grzeczności), nadawanie komunikatu, odbieranie komunikatu, przetwarzanie komunikatu; utrwalanie komunikatu, (pismo i jego rodzaje), Metainformacja.

Literatura:

Wybrane podręczniki i lektury uzupełniające:

Bobrowski I.: Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1998,

Bojar B.: Językoznawstwo dla studentów informacji naukowej, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2005,

Grzegorczykowa R i inni (red.): Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. Warszawa 1984 (rozdz.: Podstawowe pojęcia morfologii. Problemy ogólne słowotwórstwa),

Grzegorczykowa R.: Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy, w: Bartmiński J., Grzegorczykowa R.: Język a kultura, t. IV, Wrocław 1991,

Lachur C.: Zarys językoznawstwa ogólnego, Opole 2004,

Lyons J.: Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 1976,

Łuczyński E., Maćkiewicz J.: Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia, Gdańsk 2005,

Milewski T.: Językoznawstwo, Warszawa 1976,

Saussure F. de: Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa 2002,

Trubiecki N.S.: Podstawy fonologii. Warszawa 1970,

Wierzbicka A.: O języku dla wszystkich, Warszawa 1967,

Wierzbicka A.: Dociekania semantyczne. Warszawa 1969.

Efekty uczenia się:

Student powinien posiąść wiedzę o systemie językowym jako systemie semiotycznym (w opisie synchronicznym) i jego podsystemach: fonologicznym, morfologicznym, leksykalnym, syntaktycznym (jednostki i zasady gramatyki). Powinien znać i umieć stosować podstawową terminologię lingwistyczną, czytać ze zrozumieniem teksty dotyczące opisu języka, postrzegać i krytycznie oceniać aktualne zjawiska językowe.

Wiedza:

- zna elementarną terminologię używaną w opisie języka, rozumie jej źródła oraz zastosowania;

- ma elementarną wiedzę o zjawiskach zachodzących w obszarach języka;

- ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad językiem;

- ma elementarną wiedzę o kierunkach badań w językoznawstwie;

- ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego;

- ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego, społecznego i międzykulturowego.

Umiejętności:

- potrafi - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach;

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych;

- potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury (język) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod.

Kompetencje społeczne:

- ma nawyk śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie obecności na wykładzie, aktywnego udziału w zajęciach, wykazania się umiejętnością obserwacji i oceny aktualnych zjawisk językowych i krytyczną oceną publikowanych w środkach przekazu tekstów dotyczących języka.

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywnego udziału w zajęciach, egzamin.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożenna Bojar
Prowadzący grup: Bożenna Bojar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.