Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka węgierskiego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZGJW56C Kod Erasmus / ISCED: 09.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka węgierskiego I
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - językoznawcze
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: węgierski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone dla studentów, którzy opanowali materiał objęty przedmiotem „Wstęp do językoznawstwa” oraz „Podstawy ugrofinistyki”.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Ćwiczenia dotyczą fonetyki i fonologii języka węgierskiego.

Pełny opis:

Na zajęciach studenci zapisują węgierskie wyrazy za pomocą znaków międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA), rozpoznają cechy artykulacyjne węgierskich głosek, nazywają zjawiska fonetyczne zachodzące w węgierskich wyrazach (uzgodnienia, upodobnienia, fuzje, skrócenia, wzdłużenia, elizje i epentezy).

Literatura:

1. Kassai I., 1998, Fonetika, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

2. Molnár J., 1984, A magyar beszédhangok atlasza, Budapest.

Literatura uzupełniająca:

3. Papp I., 1971, Leíró magyar hangtan, Budapest.

4. Strukturális magyar nyelvtan 2. Fonológia, 1994, Kiefer F. red., Budapest. (wybrane fragmenty)

5. Bańczerowski J., 1988, "System fonemów spółgłoskowych języka polskiego i węgierskiego w świetle analizy kontrastywnej" w: Hungaro Slavica, Budapest, 11-31.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

[wiedza]

- zna w zarysie historię systemów pisma,

- zna narządy mowy i słuchu,

- wie, jak przebiega artykulacja i percepcja mowy,

- zna węgierski system samogłoskowy i spółgłoskowy oraz węgierskie prawa samogłoskowe i spółgłoskowe;

- zna i rozumie elementarne zjawiska zachodzące w obszarach języka oraz elementarną terminologię używaną w opisie języka oraz rozumie jej źródła oraz zastosowania (K_W01)

- ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego oraz gramatyki, stylistyki, historii języka kierunkowego/węgierskiego (K_W02)

- ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad językiem i kierunkach badań w językoznawstwie (K_W03)

[umiejętności]

- umie zapisać wyrazy za pomocą międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA), z uwzględnieniem zachodzących w toku mowy upodobnień itp.

- umie opisać cechy artykulacyjne poszczególnych głosek węgierskich;

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa (K_U01)

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje kompetencje badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U13)

[postawy]

- wykorzystuje zdobytą wiedzę w posługiwaniu się językiem węgierskim.

- jest gotów do samodzielnego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka węgierskiego rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, śledzi procesy zachodzące w języku (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności

- śródsemestralne pisemne testy kontrolne

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

Zaliczenie na ocenę.

Praktyki zawodowe:

brak praktyk

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Pawlas
Prowadzący grup: Szymon Pawlas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.