Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka węgierskiego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZGJW6 Kod Erasmus / ISCED: 09.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka węgierskiego I
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - językoznawcze
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: węgierski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Wstęp do językoznawstwa 3320-LWJEZ2
Wstęp do językoznawstwa 3320-ZWJEZ2

Założenia (opisowo):

Wykład jest przeznaczony dla studentów, którzy opanowali materiał objęty przedmiotem „Wstęp do językoznawstwa” oraz „Podstawy ugrofinistyki”.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie przedstawiane są zagadnienia dotyczące węgierskiej fonetyki.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy dotyczącej węgierskiej fonetyki.

Celem jest również rozwinięcie umiejętności czytania i rozumienia tekstów z zakresu językoznawstwa w języku węgierskim.

Na wykładzie studenci poznają:

narządy mowy i słuchu, węgierski system samogłoskowy i spółgłoskowy, prawa samogłoskowe i spółgłoskowe, historię pisma, zasady węgierskiej ortografii.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Kassai I., 1998, Fonetika, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

- Molnár J., 1984, A magyar beszédhangok atlasza, Budapest.

Literatura uzupełniająca:

- A magyar helyesírás szabályai, 2015, Budapest: Akadémiai Kiadó

- Papp I., 1971, Leíró magyar hangtan, Budapest.

- Strukturális magyar nyelvtan 2. Fonológia, 1994, Kiefer F. red., Budapest. (wybrane fragmenty)

- Bańczerowski J., 1988, "System fonemów spółgłoskowych języka polskiego i węgierskiego w świetle analizy kontrastywnej" /w:/ Hungaro Slavica, Budapest, 11-31.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

wiedza

- zna narządy mowy i słuchu,

- wie, jak przebiega artykulacja i percepcja mowy,

- zna węgierski system samogłoskowy i spółgłoskowy oraz węgierskie prawa samogłoskowe i spółgłoskowe,

- zna elementarną terminologię używaną w opisie języka, rozumie jej źródła oraz zastosowania

- ma elementarną wiedzę o zjawiskach zachodzących w obszarze języka

umiejętności

- umie przepisać wyrazy fonetycznie za pomocą Międzynarodowego Alfabetu Fonetycznego,

- jest świadomy zasad węgierskiej ortografii,

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych

kompetencje społeczne

- ma nawyk śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku węgierskim

Po ukończeniu przedmiotu student:

zna i rozumie elementarne zjawiska zachodzące w obszarach języka oraz elementarną terminologię używaną w opisie języka oraz rozumie jej źródła oraz zastosowania (K_W01)

ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego oraz gramatyki, stylistyki, historii języka kierunkowego/węgierskiego (K_W02)

ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad językiem i kierunkach badań w językoznawstwie (K_W03)

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa (K_U01)

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje kompetencje badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U13)

jest gotów do samodzielnego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka węgierskiego rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, śledzi procesy zachodzące w języku (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia w semestrze zimowym jest obecność na wykładzie.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katalin Török
Prowadzący grup: Katalin Török
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 wykład będzie prowadzony na platformie Google Meet lub Zoom.

Warunkiem zaliczenia w semestrze zimowym jest czynne uczestniczenia na wykładach przez wybierany przez nauczyciela platformę.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.