Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka węgierskiego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZGJW78C Kod Erasmus / ISCED: 09.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka węgierskiego II
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - językoznawcze
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: węgierski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka węgierskiego I 3320-ZGJW56C
Wstęp do językoznawstwa 3320-ZWJEZ2

Założenia (opisowo):

Dla studentów, którzy opanowali materiał objęty przedmiotami Wstęp do językoznawstwa oraz Gramatyka opisowa języka węgierskiego I i uczęszczają na wykład Gramatyka opisowa języka węgierskiego II.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone składni języka węgierskiego. Ich uczestnicy rozwijają wiedzę i umiejętności zdobyte podczas prowadzonego równolegle wykładu. Studenci uczą się, jak budować poprawnie zdania po węgiersku. Dodatkowo poznają wybrane elektroniczne zasoby językowe oraz narzędzia do pracy z dużymi zbiorami tekstów w języku węgierskim i ćwiczą umiejętność posługiwania się nimi w celu rozwiązywania praktycznych problemów z zakresu składni.

Pełny opis:

Zajęcia są poświęcone składni języka węgierskiego. Ich uczestnicy rozwijają wiedzę i umiejętności zdobyte podczas prowadzonego równolegle wykładu. Studenci uczą się, jak budować poprawne zdania po węgiersku. Dodatkowo poznają wybrane elektroniczne zasoby językowe oraz narzędzia do pracy z dużymi zbiorami tekstów w języku węgierskim i ćwiczą umiejętność posługiwania się nimi w celu rozwiązywania praktycznych problemów z zakresu składni.

Zajęcia odbywają się w laboratorium komputerowym.

Realizowane tematy:

1. Wprowadzenie. Relacje syntagmatyczne

2. Wykładniki relacji syntagmatycznych

3. Syntagmy werbalne

4. Syntagmy nominalne

5. Zdanie proste. Topik, predykat, fokus

6. Zdania proste. Zdania z fokusem

7. Zdanie proste. Zdania bez fokusa

8. Zdanie proste. Podsumowanie

9. Zdania złożone

10. Analiza składniowa

Komputerowe zasoby i narzędzia wykorzystywane podczas zajęć:

– węgiersko-angielski korpus równoległy Hunglish 2,

– Narodowy Korpus Języka Węgierskiego (MNSZ2),

– narzędzie do badania struktury argumentowej czasowników węgierskich Mazsola.

Literatura:

Podręcznik kursowy:

– Keszler Borbála, red. 2000, Magyar Grammatika, Budapest. Rozdz. Szintagmatan, 347–366; Mondattan, 367–551.

Literatura uzupełniająca:

– Hegedűs Rita, 2004, Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések. Budapest. Części: Funkciók, 155–220; Összefüggések 221–302.

– É. Kiss Katalin et al., 2003, Új magyar nyelvtan, Budapest, Rozdz.: Mondattan: 2. A mondat topik-predikátum tagolódása, 21–30; 3. A predikátum belső szerkezete, 31–50;

– H. Varga Márta, 2010, Hány van van a magyarban?, THL2, 1–2, 186–193.

– H. Varga Márta, 2007, A 'birtoklás' kifejezőeszközei, THL2, 1–2, 16–24.

– H. Varga Márta, 2010, Inkongruens jelenségek a magyarban, Hungarológiai Évkönyv, 11, 44–53.

– Szili Katalin, 2000, A tárgyasság a magyar nyelvben, Magyar Nyelvőr, 3, 356–369.

– Oravecz Csaba, Váradi Tamás, Sass Bálint, 2014, The Hungarian Gigaword Corpus. Proceedings of LREC 2014.

– Sass Bálint, 2009, Mazsola – eszköz a magyar igék bővítményszerkezetének vizsgálatára. Váradi Tamás (red.), Válogatás az I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia előadásaiból, Budapest. 117–129.

– Varga Dániel et al., 2005, Parallel corpora for medium density languages. Proceedings of the RANLP 2005, 590–596.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

– zna podstawową terminologię używaną w opisie składni języka węgierskiego,

– ma elementarną wiedzę o metodologii badań składniowych,

– zna zasady budowania zdań w języku węgierskim,

– wie, jakie są dostępne elektroniczne zasoby językowe oraz narzędzia do pracy z dużymi zbiorami tekstów w języku węgierskim,

– potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje niezbędne do udziału w zajęciach,

– potrafi analizować zdania pod względem składniowym,

– potrafi wyszukiwać słowa i frazy w wyszukiwarkach korpusowych,

– potrafi konstruować wyszukiwania przy użyciu wyrażeń regularnych i odpowiednich tagów zawartych w korpusach,

– potrafi uzyskać analizować łączliwość składniową wyrazów za pomocą poznanych elektronicznych narzędzi i zasobów,

– umie analizować i oceniać dane uzyskane ze źródeł korpusowych,

– wykorzystuje elektroniczne narzędzia i zasoby w praktycznej nauce języka oraz we własnych badaniach naukowych,

– korzysta z gramatyk języka węgierskiego,

– wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas zajęć w praktycznej nauce języka węgierskiego,

– ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka węgierskiego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i doskonalenia umiejętności,

– ma nawyk śledzenia procesów i zjawisk zachodzących w języku.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie min. 51% punktów możliwych do zdobycia w trakcie trwania zajęć.

Metody oceny pracy studenta:

– praca na zajęciach: 50%

– końcowe zaliczenie ustne: 50%

Progi punktowe uwzględniane przy wystawianiu ocen:

51--60%: dostateczny

61--70%: dostateczny plus

71--80%: dobry

81--90%: dobry plus

91--100%: bardzo dobry

W czasie cyklu zajęć studenci otrzymają 10 zadań do wykonania. Za każde wykonane zadanie student otrzymuje 5 punktów.

Końcowe zaliczenie ustne

Należy wybrać jeden z podanych niżej tematów i przygotować krótką wypowiedź ustną dotyczącą wybranego zagadnienia.

Tematy do wyboru:

1) Szintagmák

2) A mondat fogalma és csoportosítása

3) Az egyszerű mondat részei

4) A magyar mondat szórendje

5) Egyeztetés a magyarban

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grzeszak
Prowadzący grup: Anna Grzeszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grzeszak
Prowadzący grup: Anna Grzeszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.