Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka węgierskiego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZGJW78C Kod Erasmus / ISCED: 09.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka węgierskiego II
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - językoznawcze
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka węgierskiego I 3320-ZGJW56C
Wstęp do językoznawstwa 3320-ZWJEZ2

Założenia (opisowo):

Dla studentów, którzy opanowali materiał objęty przedmiotami Wstęp do językoznawstwa oraz Gramatyka opisowa języka węgierskiego I i uczęszczają na wykład Gramatyka opisowa języka węgierskiego II.

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone składni języka węgierskiego. Ich uczestnicy rozwijają wiedzę i umiejętności zdobyte podczas prowadzonego równolegle wykładu. Studenci uczą się, jak budować poprawne zdania po węgiersku. Szczególny nacisk położony jest na zagadnienia związane z: 1) akomodacją syntaktyczną, 2) szykiem wyrazów w zdaniu, 3) kategorią określoności w języku węgierskim.

Dodatkowo uczestnicy zajęć poznają wybrane elektroniczne zasoby językowe oraz narzędzia do pracy z dużymi zbiorami tekstów w języku węgierskim i ćwiczą umiejętność posługiwania się nimi w celu rozwiązywania praktycznych problemów z zakresu składni.

Pełny opis:

Zajęcia są poświęcone składni języka węgierskiego. Ich uczestnicy rozwijają wiedzę i umiejętności zdobyte podczas prowadzonego równolegle wykładu. Studenci uczą się, jak budować poprawne zdania po węgiersku. Szczególny nacisk położony jest na zagadnienia związane z: 1) akomodacją syntaktyczną, 2) szykiem wyrazów w zdaniu, 3) kategorią określoności w języku węgierskim.

Dodatkowo uczestnicy zajęć poznają wybrane elektroniczne zasoby językowe oraz narzędzia do pracy z dużymi zbiorami tekstów w języku węgierskim i ćwiczą umiejętność posługiwania się nimi w celu rozwiązywania praktycznych problemów z zakresu składni.

Realizowane tematy:

1. Wprowadzenie. Relacje syntagmatyczne

2. Wykładniki relacji syntagmatycznych

3. Syntagmy werbalne

4. Syntagmy nominalne

5. Zdanie proste. Topik, predykat, fokus

6. Zdania proste. Zdania z fokusem

7. Zdanie proste. Zdania bez fokusa

8. Zdanie proste. Podsumowanie

9. Zdania złożone

10. Analiza składniowa

Komputerowe zasoby i narzędzia wykorzystywane podczas zajęć:

– węgiersko-angielski korpus równoległy Hunglish 2,

– Narodowy Korpus Języka Węgierskiego (MNSZ2),

– narzędzie do badania struktury argumentowej czasowników węgierskich Mazsola.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

– Keszler Borbála, red. 2000, Magyar Grammatika, Budapest. Rozdz. Szintagmatan, 347–366; Mondattan, 367–551.

– Hegedűs Rita, 2004, Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések. Budapest. Części: Funkciók, 155–220; Összefüggések 221–302.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

– zna i rozumie elementarne zjawiska zachodzące w obszarach języka oraz elementarną terminologię używaną w opisie języka oraz rozumie jej źródła oraz zastosowania (K_W01),

– ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego oraz gramatyki, stylistyki, historii języka węgierskiego (K_W02),

– ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad językiem i kierunkach badań w językoznawstwie (K_W03)

– zna zasady budowania zdań w języku węgierskim,

– wie, jakie są dostępne elektroniczne zasoby językowe oraz narzędzia do pracy z dużymi zbiorami tekstów w języku węgierskim,

– potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa (K_U01),

– potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje kompetencje badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U13),

– potrafi analizować zdania pod względem składniowym,

– potrafi wyszukiwać słowa i frazy w wyszukiwarkach korpusowych,

– potrafi konstruować wyszukiwania przy użyciu wyrażeń regularnych i odpowiednich znaczników zawartych w korpusach,

– potrafi uzyskać analizować łączliwość składniową wyrazów za pomocą poznanych elektronicznych narzędzi i zasobów,

– umie analizować i oceniać dane uzyskane ze źródeł korpusowych,

– jest gotów do samodzielnego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka węgierskiego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, śledzi procesy zachodzące w języku (K_K01),

– jest gotów do wykorzystania swoich kompetencji społecznych i językowych w zakresie komunikacji w języku węgierskim, potrafi je wykorzystać we współdziałaniu i pracy w zespole i przyjmować w niej różne role (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie min. 51% punktów możliwych do zdobycia w trakcie trwania zajęć.

Metody oceny pracy studenta:

– praca na zajęciach oraz prace domowe: 50%

– końcowe zaliczenie ustne: 50%

Progi punktowe uwzględniane przy wystawianiu ocen:

51–60%: dostateczny

61–70%: dostateczny plus

71–80%: dobry

81–90%: dobry plus

91–100%: bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grzeszak
Prowadzący grup: Anna Grzeszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

– É. Kiss Katalin et al., 2003, Új magyar nyelvtan, Budapest, Rozdz.: Mondattan: 2. A mondat topik-predikátum tagolódása, 21–30; 3. A predikátum belső szerkezete, 31–50;

– H. Varga Márta, 2010, Hány van van a magyarban?, THL2, 1–2, 186–193.

– H. Varga Márta, 2007, A 'birtoklás' kifejezőeszközei, THL2, 1–2, 16–24.

– H. Varga Márta, 2010, Inkongruens jelenségek a magyarban, Hungarológiai Évkönyv, 11, 44–53.

– Szili Katalin, 2000, A tárgyasság a magyar nyelvben, Magyar Nyelvőr, 3, 356–369.

– Oravecz Csaba, Váradi Tamás, Sass Bálint, 2014, The Hungarian Gigaword Corpus. Proceedings of LREC 2014.

– Sass Bálint, 2009, Mazsola – eszköz a magyar igék bővítményszerkezetének vizsgálatára. Váradi Tamás (red.), Válogatás az I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia előadásaiból, Budapest. 117–129.

Uwagi:

Zajęcia są prowadzone na platformie Zoom.

Końcowe zaliczenie ustne odbędzie się w sali.

Przygotowanie do końcowego zaliczenia ustnego

Należy wybrać jeden z podanych niżej tematów i przygotować krótką wypowiedź ustną dotyczącą wybranego zagadnienia.

Tematy do wyboru:

1) Szintagmák

2) A mondat fogalma és csoportosítása

3) Az egyszerű mondat részei

4) A magyar mondat szórendje

5) Egyeztetés a magyarban

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.