Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka węgierskiego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZGJW78W Kod Erasmus / ISCED: 09.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka węgierskiego II
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - językoznawcze
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: węgierski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka węgierskiego I 3320-LGJW6
Gramatyka opisowa języka węgierskiego I 3320-ZGJW6
Wstęp do językoznawstwa 3320-LWJEZ2
Wstęp do językoznawstwa 3320-ZWJEZ2

Założenia (opisowo):

Dla studentów, którzy opanowali materiał objęty przedmiotem „Wstęp do językoznawstwa” i GOJW I.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie przedstawiane są zagadnienia dotyczące węgierskiej syntagmatyki i składni.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy dotyczącej węgierskiej syntagmatyki i składni.

Celem jest również rozwinięcie umiejętności czytania i rozumienia tekstów z zakresu językoznawstwa w języku węgierskim.

Na wykładzie studenci poznają: opis składniowy języka węgierskiego.

Literatura:

Syntagmatyka, składnia:

Literatura obowiązkowa:

- Hegedűs R., 2004, Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések. Budapest:Tinta Könyvkiadó, 125-301. - wskazane fragmenty

- Keszler B., red. 2000, Magyar Grammatika, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. „Szintagmatan", 347-366; „Mondattan", 367-551.

Literatura uzupełniająca:

- A. Jászó A. (red.), 2004, A magyar nyelv könyve, Budapest: Trezor Kiadó

- Bencédy J., Fábián P., Rácz E., Velcsov M., 1991, A mai magyar nyelv, Budapest: Tankönyvkiadó – wskazane fragmenty: Rozdz. „Mondattan” – A magyar mondat általános kérdései, 207-208; „Az alany”, 230-238; „A határozók”, 285-335.

- Haader L., 2000, „A mellékmondatok osztályozásának problémái”, Magyar Nyelvőr 124/4, 452-456.

- Haader L., 1999, „Az alárendelő összetett mondatok általános kérdései”, Magyar Nyelvőr 123/3, 340-350.

- Kiefer F., 1986, „A modalitás fogalmáról”. Nyelvtudományi Közlemények 88., 3-38.

- Pete I., 1999, „Az állító és tagadó mondatok szinonímiája a magyarban” Magyar Nyelv 95/3, 305-312.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

wiedza

- rozróżnia syntagmy i różne typy zdań w języku węgierskim,

- zna elementarną terminologię używaną w opisie języka, rozumie jej źródła oraz zastosowania

- ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad językiem

umiejętności

- umie podzielić zdania proste na części

- umie podzielić zdania złożone na części współrzędne lub podrzędne,

- umie rozrysować schematy tych zdań,

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych

kompetencje społeczne

- ma nawyk śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku węgierskim

Po ukończeniu przedmiotu student:

zna i rozumie elementarne zjawiska zachodzące w obszarach języka oraz elementarną terminologię używaną w opisie języka oraz rozumie jej źródła oraz zastosowania (K_W01)

ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego oraz gramatyki, stylistyki, historii języka kierunkowego/węgierskiego (K_W02)

ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad językiem i kierunkach badań w językoznawstwie (K_W03)

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa (K_U01)

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje kompetencje badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U13)

jest gotów do samodzielnego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka węgierskiego rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, śledzi procesy zachodzące w języku (K_K01)

jest gotów do wykorzystania swoich kompetencji społecznych i językowych w zakresie komunikacji w języku węgierskim, potrafi je wykorzystać we współdziałaniu i pracy w zespole i przyjmować w niej różne role (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia w semestrze zimowym jest obecność na wykładzie.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katalin Török
Prowadzący grup: Katalin Török
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 wykład będzie prowadzony na platformie Google Meet lub Zoom.

Warunkiem zaliczenia w semestrze zimowym jest czynne uczestniczenia na wykładach przez wybierany przez nauczyciela platformę.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.