Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka fińskiego II - składnia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZLF72W-GOF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka fińskiego II - składnia
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - językoznawcze
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: fiński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa jęz. fińskiego I 3320-LF52W-GOF
Gramatyka opisowa języka fińskiego I 3320-LF52C-GOF

Założenia (opisowo):

Dla studentów bardzo dobrze władających językiem fińskim, biegle znających gramatykę języka fińskiego oraz zainteresowanych kwestiami językoznawczymi

Skrócony opis:

Wykład dotyczy podstawowych zagadnień opisu składniowego języka fińskiego. Prowadzony jest w języku fińskim.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze składniowym opisem języka fińskiego. Na wykładzie omawiane są podstawowe pojęcia i zagadnienia syntaktyczne (typy zdań i fraz w języku fińskim, rodzaje predykatów, role syntaktyczne i semantyczne fraz, złożone konstrukcje syntaktyczne). Studenci uczą się także korzystać z korpusu języka fińskiego Korp w celu znalezienia interesujących konkordancji, rekcji wybranych wyrazów oraz analizy syntaktycznej wybranych fraz.

Literatura:

Hakulinen, Auli & Karlsson, Fred. Nykysuomen lauseoppia. SKS. Gummerus. Jyväskylä 1979.

Häkkinen, Kaisa. Mistä sanat tulevat. SKS. Tietolipas 117. Pieksämäki 1990.

Hyperkielioppi – multimediasovellus suomen kieliopista ja murteista sekä kirjakielen kehityksestä ja huollosta. Koostanut Erkki Savolainen. Finn Lectura 1997.

Iso suomen kielioppi (ISK). Auli Hakulinen (toim.). SKS. Helsinki 2004 (2005), s. 425-543, 825-953.

http://kaino.kotus.fi/visk/etusivu.php

Karlsson, Fred. Yleinen kielitiede. Yliopistopaino. Helsinki 1994.

Kieli ja sen kieliopit. Opetuksen suuntaviivoja. Opetusministeriö. Edita. Helsinki 2004.

Vilkuna, Maria. Suomen lauseopin perusteet. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Edita. Helsinki 2003.

Korpus języka fińskiego, dostępny pod adresem: https://korp.csc.fi

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładów student:

- zna i rozumie elementarne zjawiska zachodzące w obszarach języka oraz elementarną terminologię używaną w opisie języka oraz rozumie jej źródła oraz zastosowania w zakresie składni języka fińskiego (K_W01)

- ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego oraz gramatyki w zakresie składni języka kierunkowego (języka fińskiego) (K_W02)

- ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad językiem i kierunkach badań w językoznawstwie w zakresie składni języka fińskiego (K_W03)

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa w zakresie składni języka fińskiego (K_U01)

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje kompetencje badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U13)

- jest gotów do samodzielnego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka fińskiego oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, śledzi procesy zachodzące w języku (K_K01)

- jest gotów do wykorzystania swoich kompetencji społecznych i językowych w zakresie komunikacji w języku fińskim, potrafi je wykorzystać we współdziałaniu i pracy w zespole i przyjmować w niej różne role (K_K04)

Szczegółowe efekty uczenia się:

Student:

- zna i umie posługiwać się podstawowymi pojęciami i terminami z zakresu składni w języku fińskim

- zna elementarną metodologię badań składniowych

- rozumie zasady budowy zdań w języku fińskim

- umie analizować zdania i frazy

- potrafi wskazać role syntaktyczne i semantyczne wyrazów w zdaniu

- potrafi analizować złożone konstrukcje składniowe

- potrafi korzystać z korpusu języka fińskiego w celu analizy syntaktycznego zachowania wskazanych wyrazów

- potrafi z wykorzystaniem różnych źródeł wyszukiwać, selekcjonować i wykorzystywać informacje przydatne na zajęcia

- posiada umiejętność krytycznego myślenia, krytycznej analizy, argumentowania, wyciągania i formułowania wniosków

- jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby stałego dokształcania się i pogłębiania wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy ustny zawierający wiedzę teoretyczną z wykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buncler
Prowadzący grup: Anna Buncler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Uwagi:

W semestrze zimowym 2020/21 przedmiot prowadzony zdalnie, o ile sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na stacjonarne prowadzenie przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.