Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne badania w językoznawstwie linia węgierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZMW12K-J Kod Erasmus / ISCED: 09.304 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne badania w językoznawstwie linia węgierska
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - językoznawcze
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Wstęp do językoznawstwa 3320-LWJEZ2
Wstęp do językoznawstwa 3320-ZWJEZ2

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza o języku i językoznawstwie.

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone dla studentów specjalizacji językoznawczej.

Przedmiotem będą główne problemy, koncepcje i metody językoznawstwa, przede wszystkim współczesnego językoznawstwa strukturalistycznego oraz językoznawstwa kognitywnego, ale także językoznawstwa historycznego.

Pełny opis:

Problemy rozważań nad językiem w filozofii i językoznawstwie ery starożytnej: pierwsze gramatyki i wartość dorobku gramatycznego Hindusów; teoria i filozofia języka w starożytnej Grecji, ze szczególnym uwzględnieniem myśli Platona i Arystotelesa (problematyka definicji); opis języka w gramatykach łacińskich. Wpływ gramatyk greckich i łacińskich na opis języka węgierskiego w pierwszych gramatykach.

Językoznawstwo nowożytne, problematyka i metody badań językoznawstwa przedstrukturalistycznego: uniwersalizm – poszukiwanie uniwersalnych logicznych struktur w języku; humboldtyzm – język, myślenie, naród; komparatyści – początek językoznawstwa diachronicznego; psychologizm; Młodogramatycy – badania historyczne.

Strukturalizm. Paradygmat strukturalistyczny w lingwistyce: język jako system, synchronia a diachronia, langue a parole w koncepcji Ferdinanda de Saussure`a.

Główne kierunki lingwistyki strukturalnej – fonologia szkoły praskiej; glossematyka szkoły duńskiej; szkoła amerykańska – Bloomfield, hipoteza Sapira – Whorfa, deskryptywizm i dystrybucjonizm; rosyjska szkoła semantyki strukturalnej Apresjana, Mielczuka i Żołkowskiego; język semantyczny Anny Wierzbickiej.

Odwzorowanie rzeczywistości w języku, problem relewancji, kody semantyczne jako języki odwzorowujące rzeczywistość. Paradygmat strukturalistyczny w nauce (założenia strukturalizmu, strukturalizm Piageta, antropologia strukturalna Levi-Straussa).

Literatura:

Uwaga:

Spis zawiera podstawowe podręczniki i monografie prezentujące kierunki i metody współczesnego językoznawstwa. Na zajęciach analizowane będą wybrane teksty (także spoza poniższej listy).

Apresjan J.: Koncepcje i metody współczesnej lingwistyki strukturalnej, Warszawa 1974.

Apresjan J.: Semantyka leksykalna, Wrocław 1980.

Artowicz E.: Morfosyntaktyczny model języka w dawnych gramatykach węgierskich, Warszawa 2003.

Arystoteles: Topiki. O dowodach sofistycznych, Warszawa 1978.

Bogusławski A., Drzazgowska E.: Język w refleksji teoretycznej. Przekroje historyczne, Warszawa 2016 (wybrane rozdziały).

Eco U.: Nieobecna struktura. Warszawa 1996.

Heinz A.: Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa 1978.

Hocket Ch. F.: Kurs językoznawstwa współczesnego, Warszawa 1968.

Humboldt W. von: O myśli i mowie. Warszawa 2002.

Ivić M.: kierunki w lingwistyce, Warszawa 1975.

Levi-Strauss C.: Antropologia strukturalna, Warszawa 1970.

Levi-Strauss C.: Spojrzenie z oddali, Warszawa 1993.

Nowak T.: Język w świetle odkryć nauk, Kraków 2011.

Sapir E.: Kultura, język, osobowość, Warszawa 1978.

Saussure F. de: Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa 2002.

Saussure F. de: Szkice z językoznawstwa ogólnego, Warszawa 2004.

Schaff A.: Szkice o strukturalizmie, Warszawa 1983.

Whorf B. L.: Język, myśl i rzeczywistość, Warszawa 1982.

Wierzbicka A.: Dociekania semantyczne, Wrocław 1969.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych, a w szczególności filologii, którą jest w stanie samodzielnie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej (K_W01)

- ma pogłębioną wiedzę o zjawiskach zachodzących w obszarach języka, zna terminologię używaną w jego opisie, ma pogłębioną wiedzę o metodologii badań nad językiem i kierunkach badań w językoznawstwie (K_W02)

Umiejętności:

- potrafi wykorzystać różne ujęcia teoretyczne, paradygmaty badawcze i metodologiczne językoznawstwa, również w nietypowych sytuacjach profesjonalnych (K_U03)

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań (K_U05)

Kompetencje społeczne:

- ma nawyk systematycznego samodzielnego śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, ciągłego rozwoju kompetencji zawodowych (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca ocena przygotowania do zajęć, ocena przygotowanych referatów i uczestniczenia w dyskusji.

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywnego udziału.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożenna Bojar
Prowadzący grup: Bożenna Bojar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.