Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie językoznawcze - linia węgierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZMW13S-J Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie językoznawcze - linia węgierska
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Seminaria magisterskie językoznawcze
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Ukończenie studiów licencjackich, znajomość języka węgierskiego

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wybrane problemy współczesnego językoznawstwa, przede wszystkim z uwzględnieniem tematyki przygotowywanych prac magisterskich.

Wybrane problemy metodologii badań lingwistycznych, opisu i prezentacji danych językowych.

Pełny opis:

Wybrane problemy metodologii lingwistycznej:

problemy i metody opisu strukturalistycznego i badań kognitywnych nad językiem.

Problemy struktury tekstu naukowego (związane z pisaniem pracy magisterskiej).

Wybrane problemy współczesnego językoznawstwa (z uwzględnieniem tematyki przygotowywanych prac magisterskich): Wybrane zagadnienia opisu leksykalno-semantycznego.

Wybrane problemy leksykologii i leksykografii. Tradycje i współczesna praktyka prezentacji znaczenia w słownikach jedno- i dwujęzycznych.

Innowacje leksykalne we współczesnym języku węgierskim. Współczesne neologizmy i zapożyczenia.

Węgierska i polska terminologia naukowa.

Semantyka, pole leksykalne, pole semantyczne, pole asocjacyjne;

Językowy obraz świata;

Frazeologia;

Teoria metafory;

Manipulacja językowa, język polityki i propagandy;

Teoria i praktyka przekładu;

Język w zachowaniach społecznych,

Literatura:

Wybrane przez studentów poradniki pisania pracy dyplomowej, np.:

Eco U.: Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów. Warszawa 2007,

Gambarelli G., Łucki Z.: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Kraków 2001,

Pułło A.: Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów. Warszawa 2000,

Węglińska M.: Jak pisać pracę magisterską: poradnik dla studentów. Kraków 2009,

Zaczyński W.P.: Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich. Warszawa 1995,

Zendrowski J.: Jak pisać i bronić? Wskazówki metodologiczne. Warszawa 2007.

Wybrane pozycje literatury językoznawczej jako przykład tekstu naukowego z zakresu lingwistyki.

Literatura przedmiotu związana z tematyką przygotowywanych prac magisterskich.

Efekty uczenia się:

ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych, a w szczególności filologii, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej (S1_W01)

zna terminologię nauk humanistycznych, a w szczególności nauk filologicznych, na poziomie rozszerzonym (S1_W02)

zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w opisie języka, literatury, kultury, historii, rozumie jej źródła oraz zastosowania (S1_W03)

ma pogłębioną wiedzę o metodologii badań nad językiem, literaturą i kulturą (S1_W05)

ma pogłębioną wiedzę o projektowaniu, metodyce, pragmatyce i prezentacji badań naukowych wystarczającą do przygotowania pracy magisterskiej (S1_W09)

ma pogłębioną wiedzę o miejscu ugrofinistyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi (S1_W10)

potrafi - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy (S1_U01)

posiada umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na oryg. rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie niezbędnym do udziału w naukowej dyskusji i przygotowania własnych prac naukowych (S1_U02)

potrafi wykorzystać różne ujęcia teoretyczne, paradygmaty badawcze i metodologiczne językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, również w nietypowych sytuacjach profesjonalnych (S1_U03)

posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań (S1_U05)

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania (S1_K03)

rozumie potrzebę uczestniczenia w kulturze studiowanego regionu (Węgier), korzystając z różnych mediów i form, potrafi inspirować inne osoby i organizować odpowiednie przedsięwzięcia (S1_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca ocena pracy nad rozprawą magisterską (prezentowanej w postaci referatów cząstkowych), referowania i dyskusji literatury przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożenna Bojar
Prowadzący grup: Bożenna Bojar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożenna Bojar
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.