Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Glottodydaktyka (DITALS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M12S17SJ01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Glottodydaktyka (DITALS)
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie podstawowych zagadnień z zakresu glottodydaktyki ogólnej i glottodydaktyki języka włoskiego, niezbędnych do przystąpienia do egzaminu DITALS 1, potwierdzającego kompetencje do nauczania języka włoskiego jako obcego.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane podczas kursu dzielą się na:

I. dotyczące glottodydaktyki ogólnej

1. Podstawowa terminologia glottodydaktyczna.

2. Interdyscyplinarny charakter dydaktyki języków obcych (kompetencje glottodydaktyczne).

3. Podejścia, metody i techniki glottodydaktyczne.

4. Organizacja zajęć, budowa jednostki lekcyjnej, fazy lekcji, interakcja.

5. Kryteria i sposoby ewaluacji. Ocena osiągnięć i analiza błędów.

II. dotyczące nauczania języka włoskiego

1. Język włoski jako obcy we Włoszech i poza granicami Włoch.

2. Kto uczy się włoskiego i kogo uczyć? Charakterystyka profili egzaminu DITALS 1.

3. Język włoski czy języki włoskie?

4. Materiały do nauki języka włoskiego.

5. Certyfikaty językowe i certyfikaty glottodydaktyczne.

Literatura:

Balboni P.E., Dizionario di glottodidattica, Guerra Edizioni, Perugia 2000.

Balboni P.E., Fare educazione linguistica. Insegnare italiano, lingue straniere e lingue classiche, UTET, Torino 2013.

Ciliberti A., Manuale di glottodidattica: per una cultura dell’insegnamento linguistico, La Nuova Italia, Firenze 1997.

De Marco A., Manuale di glottodidattica: insegnare una lingua straniera, Firenze, Carocci Editore 2007.

Diadori P., Palermo M., Troncarelli D., Insegnare l’italiano come seconda lingua, Carocci, Roma, 2015.

Diadori P. (red.), Insegnare italiano a stranieri, Le Monnier, Milano 2015, str. 30-60 [“Approcci metodi per l’insegnamento dell’italiano L2”].

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i potrafi:

- w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;

- w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

- zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla kierunku studiów;

Umiejetności - absolwent potrafi:

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów;

- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych dla studiowanych nauk z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;

- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

- posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

- wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego;

-odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w zajęciach.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.