Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy włoskiego językoznawstwa (DITALS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M12S17SJ04 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Elementy włoskiego językoznawstwa (DITALS)
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią przegląd kluczowych cech języka włoskiego z perspektywy językoznawczej, z uwzględnieniem czynników jego zróżnicowania, jego odmian, struktur językowych, rysu historycznego i typologicznego oraz elementów związanych z nauką o znaczeniu i pragmatyką. Zajęcia prowadzone są w języku włoskim w wymiarze 30 godzin (2 x 45 min. tygodniowo) i kończą się egzaminem pisemnym po III semestrze (?).

Pełny opis:

Na zajęcia składają się cztery moduły tematyczne: Moduł A, dotyczący aktualnej sytuacji językowej we Włoszech i zróżnicowania języka włoskiego, Moduł B, skoncentrowany na strukturach języka włoskiego, Moduł C, dotyczący elementów językoznawstwa i gramatyki historycznej, oraz Moduł D, zorganizowany wokół głównych pojęć semantyki i pragmatyki. Podczas pierwszego z bloków tematycznych zdefiniujemy czynniki zróżnicowania języka włoskiego, określimy różnice między językiem, dialektem i odmianami regionalnymi oraz przyjrzymy się cechom charakterystycznym różnych odmian języka włoskiego: od języka mówionego i potocznego po język biurokracji i języki specjalistyczne. Drugi z bloków tematycznych ma na celu przejrzenie i przeanalizowanie struktur językowych, jakimi dysponuje język włoski, oraz refleksję na temat ich hierarchii, poczynając od struktur fonologicznych, kończąc na strukturach syntaktycznych i leksykalnych. Podczas trzeciego modułu tematycznego przyjrzymy się językowi włoskiemu z perspektywy historycznej i typologicznej oraz zaobserwujemy podstawowe modyfikacje fonetyczne i morfo-syntaktyczne, które doprowadziły do narodzin języka włoskiego z łaciny. Ostatni z modułów ma na celu przedstawienie głównych założeń i pojęć semantyki i pragmatyki, takich jak trójkąt i pole semantyczne, relacje zmian znaczenia, polisemia, homonimia, antonimia i synonimia oraz akty mowy czy reguły konwersacyjne. Dokładny zakres tematów przedstawiony jest w Informacjach szczegółowych przedmiotu.

Literatura:

Materiały autorskie przygotowane w oparciu o min. następujące pozycje bibliograficzne:

1. DARDANO, M. (1996): Manualetto di linguistica italiana. Bologna: Zanichelli.

2. BONOMI, I. / MASINI, A. / MORGANA, S. / PIOTTI, M. (2005): Elementi di linguistica italiana. Roma: Carocci.

3. D'ACHILLE, P. (2003): L'italiano contemporaneo. Bologna: Il Mulino.

4. BAZZANELLA, C. (2005): Linguistica e pragmatica del linguaggio. Un’introduzione. Roma / Bari: Editori Laterza.

5. BIANCHI, C. (2003): Pragmatica del linguaggio. Roma / Bari: Editori Laterza.

6. PATOTA, G. (2007): Nuovi lineamenti di grammatica storica dell'italiano. Bologna: Il Mulino.

7. BECCARIA, G.L. (1994-1996): Dizionario di linguistica e di filologia, metrica, retorica. Torino: Einaudi.

8. AUSTIN, J.L. (1987): Come fare cose con le parole. Torino: Marietti.

9. SEARLE, J.R. (1978): Atti linguistici. Saggio di filosofia del linguaggio. Torino: Boringhieri.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i potrafi:

- w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;

- w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

- zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla kierunku studiów;

Umiejetności - absolwent potrafi:

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów;

- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych dla studiowanych nauk z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;

- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

- posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

- wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego;

-odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i obecność), poztytwny wynik ze śródsemestralnych kolokwiów kontrolnych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.