Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja językowa: konwencje i innowacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S17PS02 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Komunikacja językowa: konwencje i innowacje
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Proseminaria na studiach II stopnia dla studentów I roku studiów
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Skrócony opis:

Pierwsza część kursu dotyczy zagadnień warsztatowych, związanych z pisaniem pracy magisterskiej z językoznawstwa. Druga część poświęcona jest zastosowaniom umiejętności warsztatowych do badań nad szeroko pojętą komunikacją językową, z uwzględnieniem tematów prac magisterskich uczestników proseminarium.

Pełny opis:

Jak myśleć i pisać jako językoznawca? Pierwsza część kursu jest poświęcona doskonaleniu warsztatu naukowego magistrantów w kontekście konwencji i innowacji w komunikacji akademickiej. Omawiane są cechy gatunkowe pracy magisterskiej z dziedziny językoznawstwa, formalne i jakościowe aspekty przedstawiania stanu badań, wyboru perspektywy teoretycznej i metodologicznej, konstruowania korpusu badawczego, formułowania hipotez badawczych, przeprowadzania analizy i wyciągania z niej wniosków. Omawiane pojęcia są odnoszone także do innych gatunków piśmiennictwa akademickiego: artykułów, streszczeń i recenzji.

Jakie zagadnienie językoznawcze wybrać do analizy? Druga część kursu stanowi wprowadzenie do kierunków badań nad komunikacją językową, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii warsztatowych. W trakcie zajęć omawiane będą różne ujęcia komunikacji i jej form, z odwołaniem do pojęcia konwencji (np. modeli opisu konwencji gatunkowych, retorycznych, stylistycznych, paralingwistycznych, grzecznościowych) oraz innowacji (zanikania uprzednio funkcjonujących gatunków mowy na rzecz nowych gatunków, pojawianie się hybryd gatunkowych, współdziałanie kodów werbalnych i wizualnych itp.).

Literatura:

Wybrane rozdziały z następujących opracowań:

• Andorno, Cecilia (2003) Linguistica testuale. Roma, Carocci.

• Bartmiński, Jerzy e Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (2009) Tekstologia, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Conte, Maria-Elisabeth (2010) [a cura di F. Venier e D. Proietti] Vettori del testo. Pragmatica e semantica fra storia e innovazione. Roma, Carocci.

• Fiorani, E. (2010) Grammatica della comunicazione. Milano, Lupetti.

• Mantovani, Giuseppe (2008) Analisi del discorso e contesto sociale. Teorie, metodi ed applicazioni. Bologna, Il Mulino.

• Ostaszewska D. i Cudak, R. (2008) Polska genologia lingwistyczna. Warszawa, PWN.

• Serianni Luca, Della Valle Valeria, Patota Giuseppe (1993) L’italiano. La norma e l’uso della lingua. Analisi e produzione del testo, Milano, Edizioni Archimede

• Serianni Luca (2003) Italiani scritti. Bologna, il Mulino.

• Witosz, B. (2005) Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;

- w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

- zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla kierunku studiów;

Umiejętności - absolwent potrafi:

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów;

- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych dla studiowanych nauk z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;

- komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanym kręgiem odbiorców;

- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

- posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

-odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

Metody i kryteria oceniania:

• kontrola obecności

• napisanie jednego rozdziału pracy magisterskiej

• uczestnictwo w projektach i ćwiczeniach

• zaliczenie na ocenę

Kryteria oceny:

• Przygotowanie do zajęć: systematyczność i znajomość lektur, uczestnictwo w dyskusjach, przygotowywanie prezentacji, poprawność formalna i metodologiczna napisanego rozdziału

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.