Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teatr włoski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S17PS03 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Teatr włoski
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Proseminaria na studiach II stopnia dla studentów I roku studiów
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Skrócony opis:

Proseminarium magisterskie poświęcone jest historii teatru i dramatu włoskiego począwszy od wieku XVI po wiek XXI, a także zagadnieniom związanym z przekładem form dramatycznych oraz recepcji dramaturgii włoskiej w Polsce.

Pełny opis:

Proseminarium poświęcone jest historii teatru i dramatu włoskiego od wieku XVI po wiek XXI. Na zajęciach omówimy ewolucję gatunków dramatycznych na przestrzeni wieków, skupimy się także na analizie utworu dramatycznego jako narzędzia poznania różnorodnych aspektów kultury włoskiej oraz specyfiki teatru włoskiego. Obok analizy tekstu dramatycznego zajmiemy się ponadto zagadnieniem wystawienia scenicznego, przekładu utworu dramatycznego (główne pojęcia i zagadnienia związane z przekładem form dramatycznych i tekstów teatralnych) oraz recepcji dramaturgii włoskiej w Polsce. Tematyka zajęć zostanie po części dostosowana do wybranych przez uczestników tematów prac magisterskich.

Celem zajęć jest także przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej na temat wybranych zagadnień z historii teatru i dramatu włoskiego. Dlatego też poznamy podstawowe elementy warsztatu naukowego (metodologia, dobór i selekcja materiału, układ pracy) oraz zasady redagowania tekstów naukowych (przypisy, bibliografia, i in.).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Alonge R., Goldoni: dalla commedia dell'arte al dramma borghese, Milano 2004.

Alonge R., Perrelli F., Storia del teatro e dello spettacolo, Torino 2012.

Angelini F., Il teatro del Novecento: da Pirandello a Fo, Roma 2003.

Barsotti A., Eduardo, Fo e l'attore-autore del Novecento, Roma 2007.

Bottoni L., La messinscena del rinascimento, Milano 2005.

I canovacci della commedia dell'arte, a cura di A. Testaverde, Torino 2007.

La commedia del '500, a cura di G. Davico Bonino, Milano 1970.

La ricezione della commedia dell'arte nell'Europa Centrale 1568-1769, Pisa 2010.

Miszalska J. [et al.], Od Dantego do Fo. Włoska poezja i dramat w Polsce (od XVI do XXI wieku), Kraków 2007.

Schino M., Profilo del teatro italiano: dal XV al XX secolo, Roma 2006.

Storia del teatro moderno e contemporaneo, t. I-III, a cura di R. Alonge, G. Davico Bonino, Torino 2000-01.

Taviani F, Schino M., Il segreto della commedia dell'arte: la memoria delle compagnie italiane del XVI, XVII, XVIII secolo , Firenze 2007.

Tessari R., Commedia dell'Arte: la Maschera e l'Ombra, Milano 1981.

Tessari R., Teatro italiano del Novecento: fenomenologie e strutture 1906-1976, Firenze 2003.

Tra Goldoni e Strehler: Arlecchino e la commedia dell'arte, a cura di P. Bosisio, Roma 2007.

Trifone P., L'italiano a teatro: dalla commedia rinascimentale a Dario Fo, Pisa 2000.

Vanossi L. [et al.], Lingua e strutture del teatro italiano del rinascimento, Padova 1970.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;

- w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

- zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla kierunku studiów;

Umiejętności - absolwent potrafi:

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów;

- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych dla studiowanych nauk z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;

- komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanym kręgiem odbiorców;

- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

- posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

-odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności i bieżące przygotowanie do zajęć (znajomość lektur i udział w dyskusji),

- referat (z tematu dot. historii teatru i dramatu włoskiego),

- prezentacja projektu naukowego (temat, cel pracy, podstawowa bibliografia - pod koniec II sem.),

- praca zaliczeniowa (I rozdział pracy magisterskiej), ukazująca poprawne opanowanie metodologii oraz zasad redagowania tekstu (przypisy, bibliografia).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.