Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia języka włoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S17SJ01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Historia języka włoskiego
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs wprowadzający do historii języka włoskiego ma na celu przybliżenie sytuacji językowej Półwyspu Apenińskiego w kolejnych epokach - od ewolucji średniowiecznej łaciny ludowej (latino volgare) po język czasów współczesnych.

Pełny opis:

Kurs wprowadzający do historii języka włoskiego ma na celu przybliżenie sytuacji językowej Półwyspu Apenińskiego w kolejnych epokach - od ewolucji średniowiecznej łaciny ludowej (latino volgare) po język czasów współczesnych. Obejmuje następujące zagadnienia:

1. Rozwój systemu fonetycznego, morfologicznego i składniowego języka włoskiego (różnice między łaciną a kształtującymi się włoskimi volgare).

2. Analiza języka kolejnych epok na podstawie lektury wybranych tekstów:

- teksty poetyckie

- proza literacka

- teksty użytkowe

- traktaty o języku

- podręczniki do gramatyki języka włoskiego

- słowniki.

3. Questione della lingua w kolejnych epokach i różne poglądy na rolę, funkcję i kierunki rozwoju języka włoskiego.

4. Rola Accademia della Crusca w rozwoju języka włoskiego.

Literatura:

Della Valle V., Patota G., L’italiano. Biografia di una lingua, Milano: Sperling & Kupfer Editori 2006.

Marazzini C., La lingua italiana. Profilo storico, terza edizione Bologna: Mulino 2002.

Marazzini C. , La storia della lingua italiana attraverso i testi, Il Mulino, Bologna, 2006.

Migliorini, Storia della lingua italiana, Milano: Bompiani 2002.

Patota G., Lineamenti di grammatica storica dell'italiano, Il Mulino, Bologna 2002.

Serianni L., Prima lezione di storia della lingua italiana, seconda edizione, Roma: Laterza 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i potrafi:

- w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;

- w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

- zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla kierunku studiów;

Umiejetności - absolwent potrafi:

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów;

- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych dla studiowanych nauk z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;

- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

- posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

- wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego;

-odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w zajęciach składają się na ocenę ciągłą pracy studenta, bieżącego przygotowania do zajęć i umiejętności czytania tekstów z różnych epok.

Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Większa liczba nieobecności może zostać usprawiedliwiona tylko po okazaniu zwolnienia lekarskiego.

Kurs kończy się zaliczeniem w formie pisemnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.