Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Włoska piosenka literacka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S17SL06 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Włoska piosenka literacka
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie słuchaczy ze zjawiskiem włoskiej piosenki literackiej (tzw. cantautori), a także stanowić próbę przetłumaczenia na język polski wybranych tekstów.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie słuchaczy ze zjawiskiem włoskiej piosenki literackiej (tzw. cantautori), a także stanowić próbę przetłumaczenia na język polski wybranych tekstów. Praca nad tekstem będzie polegała na jego analizie językowej oraz interpretacji w kontekście twórczości danego autora. Kolejnym etapem będzie praca nad przekładem na język polski jednego lub więcej tekstów w taki sposób, żeby przy założeniu jak największej wierności zachować charakter tekstu piosenki, czyli przeznaczonego do śpiewania. Wśród autorów znajdą się tacy twórcy jak Lucio Dalla, Fabrizio De Andre', czy Francesco De Gregori.

Literatura:

Materiały na zajęcia dostarczane będą przez prowadzącego, ponieważ dostępne biblioteki nie dysponują przydatnymi publikacjami dotyczącymi omawianej tematyki. Część potrzebnych materiałów dostępnych jest w sieci.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i potrafi:

- w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;

- w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

- zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla kierunku studiów;

Umiejetności - absolwent potrafi:

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów;

- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych dla studiowanych nauk z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;

- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

- posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

- wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego;

-odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie obecności (dwie dopuszczalne nieobecności nieusprawiedliwione), aktywności na zajęciach + samodzielne przygotowanie w domu przekładu jednego wybranego wspólnie z prowadzącym tekstu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.