Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Jak uniknąć błędów w przekładzie literackim. Konwersatorium prakseologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S18SL01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Jak uniknąć błędów w przekładzie literackim. Konwersatorium prakseologiczne
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Konwersatorium ma na celu zapoznanie studentów z najczęściej występującymi problemami, jakie napotyka w swej pracy tłumacz literatury włoskojęzycznej. Omawiane będą - na konkretnych przykładach, w szczególności różnych wersjach polskojęzycznych tych samych utworów –powtarzające się w praktyce translatorskiej trudności i dylematy oraz proponowane przez tłumaczy różne sposoby ich rozwiązywania.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najczęściej występującymi problemami, jakie napotyka w swej pracy tłumacz literatury włoskojęzycznej. Omawiane będą - na konkretnych przykładach z zakresu literatury pięknej i eseistyki literackiej, w szczególności różnych wersjach polskojęzycznych tych samych utworów – powtarzające się w praktyce translatorskiej trudności i dylematy oraz proponowane przez tłumaczy różne sposoby ich rozwiązywania. Poruszane będą m.in. następujące zagadnienia: różnice strukturalne w języku wyjściowym i docelowym i implikowane przez nie strategie tłumaczeniowe; błędy „tłumaczenia syntagmatycznego” (Hejwowski); błędy wynikające z niekompetencji lub niewłaściwych decyzji tłumacza; błędy dyskwalifikujące tłumacza; sposoby rozwiązywania trudności z przekładem tekstów literackich, których autorzy wykorzystują niestandardowe odmiany językowe (np. dialekty); granice ingerencji tłumacza w tekst; kwestia wierności przekładu (tłumacz jako negocjujący pośrednik); konsekwencje spolszczania (lub nie) nazw własnych i inne.

Literatura:

Współczesne teorie przekładu: antologia, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009.

Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-2005: antologia, Poznań 2007.

Balcerzan E., Literatura z literatury. Strategie tłumaczy, Katowice, 1999

Barańczak S., Ocalone w tłumaczeniu, Kraków 2004

Bednarczyk, A., Kulturowe aspekty przekładu literackiego, Katowice 2002.

Bednarczyk, A., Wybory translatorskie. Modyfikacje tekstu literackiego w przekładzie i kontekst asocjacyjny. Łódź 1999.

Dedecius K., Notatnik tłumacza, tłum. J. Prokop, Kraków 1974.

Eco U., Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Milano, 2004

Faini P., Tradurre. Manuale pratico e teorico, Carocci, Roma 2012 (4 ed.)

Hejwowski, K. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa 2012

Kornijenko A.: Dlaczego nieprzekładalność jest niemożliwa? [w:] Między oryginałem a przekładem, t. I: Czy istnieje teoria przekładu?, red. J.Konieczna-Twardzikowa i U. Kropiwiec, Kraków 1995

Krysztofiak M., Przekład literacki we współczesnej translatoryce, Poznań 1996

Legeżyńska A., Tłumacz I jego kompetencje autorskie, Warszawa 1999

Lewicki R., Obcość w odbiorze przekładu, Lublin, 2000

Lipiński T., Vademecum tłumacza, IDEA, 2000

Osimo B.,Storia della trduzione: riflessioni sul linguaggio traduttivo dall’antichità ai contemporanei, Milano, 2002

Osimo B., Manuale del traduttore (guida pratica con glossario), Hoepli, Milano 2008

Rega L., La traduzione letteraria. Aspetti e problemi, Torino 2001

Steiner. G., Po wieży Babel: problemy języka i przekładu, Kraków 2000.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i potrafi:

- w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;

- w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

- zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla kierunku studiów;

Umiejetności - absolwent potrafi:

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów;

- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych dla studiowanych nauk z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;

- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

- posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

- wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego;

-odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- ocena prezentacji (w zależności od liczebności grupy tematy będą opracowywane przez studentów indywidualnie lub w grupach 2-3 osobowych)

(40%)

- Końcowe zaliczenie pisemne na ocenę (60%).[ Lista ozagadnień będzie podana studentom na początku semestru.]

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.