Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Retoryka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S19KJ01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Retoryka
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Grupa wykładów kierunkowych na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w podstawowe zagadnienia retoryki: koncepcję perswazji retorycznej, etapy opracowywania tekstu perswazyjnego (od doboru argumentów poprzez odpowiedni układ tekstu i jego atrakcyjne wysłowienie do przekazania tekstu) oraz podstawowe elementy perswazji w tekście (wiarygodność mówcy, oddziaływanie emocjonalne na odbiorców, jakość argumentów). Zostaną także uwzględnione współczesne koncepcje perswazji.

Pełny opis:

W trakcie zajęć omawiane są następujące zagadnienia:

• Koncepcja perswazji retorycznej, relacja retoryki do sofistyki, dialektyki i erystyki.

• Antyczna koncepcja podziału tekstów na trzy rodzaje (polityczny, sądowniczy i celebracyjny) oraz współczesne typologie rodzajów i gatunków tekstu

• Inwencja retoryczna (sformułowanie stanowiska, dobór argumentów; pojęcie argumentacji topicznej, trzy elementy perswazji: ethos - wiarygodność mówcy, pathos - oddziaływanie emocjonalne na odbiorców, logos - argumenty merytoryczne)

• Dyspozycja retoryczna (relacja między efektem perswazyjnym a opcjami układu tekstu i kolejnością argumentów)

• Elokucja (relacja między efektem perswazyjnym a atrakcyjnym wysłowieniem: dobór słów, wybrane figury retoryczne, kwestie stylu)

• Zapamiętanie (wybrane elementy mnemotechnik)

• Akcja retoryczna, czyli wykonanie (perswazyjne właściwości głosu, gestykulacji, wyglądu).

• Współczesne koncepcje retoryki i perswazji

• Relacje retoryki, analizy dyskursu i pragmatyki

Literatura:

Wybrane rozdziały z następujących książek:

• Aristototele Retorica e poetica. (ed. 2004, a cura di Marcello Zanatta). Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese.

• Barilli, Renato (2001) Corso di retorica: “l’arte della persuasione” da Aristotele ai giorni nostri. Milano, Mondadori.

• Ellero, Maria Pia (2017) "Retorica. Guida all'argomentazione e alle figure del discorso", Roma, Carocci

• Granelli, Andrea e Trupia, Flavia (2014) "Retorica e business. Intuire, ragionare, sedurre nell'era digitale", Egea.

• Marazzini, Claudio (2001) Il perfetto parlare: la retorica in Italia da Dante a Internet. Roma, Carocci

• Mortara Garavelli, Bice (2002) Manuale di retorica. Milano, Bompiani.

• Pennacini, Adriano [a cura di] (1993) Retorica e comunicazione: teoria e pratica della persuasione nella societa’ contemporanea. Torino, Dell’Orso.

• Raimondi, Ezio (2002) La retorica d’oggi. Bologna, Il Mulino

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- w sposób pogłębiony powiązania filologii włoskiej z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych, w tym przede wszystkim nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii;

- w sposób pogłębiony wybrane aspekty historii literatury i języka włoskiego;

- w sposób pogłębiony wybrane aspekty historyczne, społeczne i kulturowe Włoch.

Umiejętności: absolwent potrafi

- przeprowadzić pogłębioną analizę dzieła literackiego z zastosowaniem zróżnicowanych metod.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

• Uczestnictwo w zajęciach (dozwolone są dwie nieobecności bez usprawiedliwienia. Wszystkie inne wymagają usprawiedliwienia lekarskiego. Do zaliczenia semestru wymagany jest udział w minimum 60% zajęć w semestrze).

• Uczestnictwo w dyskusjach i innych aktywnościach w trakcie zajęć.

• Napisanie pracy zaliczeniowej i uzyskanie z niej pozytywnej oceny.

Kryteria oceniania

• Przygotowanie do zajęć: systematyczność i znajomość lektur, uczestnictwo w dyskusjach, przygotowywanie prezentacji.

• Poprawność formalna i metodologiczna pracy zaliczeniowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Załęska
Prowadzący grup: Maria Załęska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.