Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komedia włoska XVI-XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S19KL01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Komedia włoska XVI-XX w.
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Grupa wykładów kierunkowych na studiach II stopnia dla studentów I roku
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład konwersatoryjny poświęcony najważniejszym tekstom komediowym w teatrze włoskim począwszy od wieku XVI po wiek XX ma na celu doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji utworu dramatycznego, rozumienia jego specyfiki.

Pełny opis:

Wykład konwersatoryjny poświęcony najważniejszym utworom komediowym w teatrze włoskim począwszy od wieku XVI po wiek XX ma na celu doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji tekstu dramatycznego, rozumienia jego specyfiki w kontekście przemian kultury.

Głównym zadaniem będzie analiza utworu dramatycznego w szerokim kontekście historycznoliterackim i kulturowym, wspomagana przez lekturę tekstów teoretycznych. Zajęcia te, pozwolą studentowi usystematyzować i pogłębić wiedzę na temat historii włoskiej komedii (tradycja gatunku, rozwój, formy i odmiany, postaci, motywy, stylistyka, najwybitniejsi autorzy) w różnych epokach, a także dostrzec powiązania literatury z realiami obyczajowymi, społeczno-politycznymi danej epoki. Zajęcia wzbogacone będą prezentacją materiałów ikonograficznych oraz fragmentów przedstawień teatralnych. Lista lektur oraz omawianych zagadnień zostanie przedstawiona na początku semestru.

Literatura:

Podstawowa bibliografia:

Alonge R., Goldoni: dalla commedia dell’arte al dramma borghese, Garzanti, Milano 2004.

Baratto M., La commedia del Cinquecento (aspetti e problemi), Neri Pozza, Vincenza 1977.

Barsotti A., Eduardo, Fo e l'attore-autore del Novecento, Roma 2007.

Boggione V., Le parole amorose: Mandragola, Clizia, Morgante, Marsilio 2017.

De Pasquale E., Il segreto del giullare : la dimensione testuale nel teatro di Dario Fo, Napoli 1999.

Ferrone S., La commedia dell’arte: attrici e attori italiani in Europa (XVI-XVIII secolo), Einaudi, Torino 2014.

I canovacci della commedia dell'arte, a cura di A. Testaverde, Torino 2007.

Il comico nella letteratura italiana: teorie e poetiche, a cura di S. Cirillo, Donzella, Roma 2005.

La commedia italiana. Tradizione e storia, a cura di M.C. Figorilli, D. Vianello, Edizioni di Pagina, Bari 2018.

Levi E., Il comico di carattere da Teofraso a Pirandello, Einaudi, Torino 1959.

Trifone P., L'italiano a teatro: dalla commedia rinascimentale a Dario Fo, Pisa 2000.

Vanossi L. [et al.], Lingua e strutture del teatro italiano del rinascimento, Padova 1970.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- w sposób pogłębiony powiązania filologii włoskiej z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych, w tym przede wszystkim nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii;

- w sposób pogłębiony wybrane aspekty historii literatury i języka włoskiego;

- w sposób pogłębiony wybrane aspekty historyczne, społeczne i kulturowe Włoch.

Umiejętności: absolwent potrafi

- przeprowadzić pogłębioną analizę dzieła literackiego z zastosowaniem zróżnicowanych metod.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności (student ma prawo do trzech nieobecności na zajęciach),

- bieżące przygotowanie do zajęć (lektura tekstów),

- egzamin pisemny (analiza wybranego fragmentu tekstu);

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.