Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia Badań Językoznawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S19MBJ
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodologia Badań Językoznawczych
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Metodologie na studiach II stopnia dla studentów I roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot jest przeznaczony dla osób zainteresowanych praktycznymi narzędziami, które pomagają rozumieć i badać język i komunikację językową. Stanowi on wprowadzenie w zagadnienia metodologii badań naukowych w dziedzinie językoznawstwa. Omawiane są podstawowe zagadnienia metodologii nauk przydatne autorom prac magisterskich: praktyczne aspekty pracy badawczej językoznawcy, konstrukcja tekstu naukowego z dziedziny językoznawstwa (ze szczególnym uwzględnieniem pracy magisterskiej) oraz wybrane kierunki teoretyczno-metodologiczne we współczesnym językoznawstwie. Przedmiot jest obowiązkowy dla studentów specjalizujących się w językoznawstwie.

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu:

• Językoznawstwo jako nauka humanistyczna

• Język i komunikacja jako obiekt badań naukowych (pojęcie języka i metajęzyka)

• Podstawowe zagadnienia metodologii nauk (pojęcie metody, metodologii, relacje między teorią a metodą; metody jakościowe i ilościowe w językoznawstwie)

• Praktyczne aspekty pracy badawczej językoznawcy: skonstruowanie projektu badawczego (pytanie badawcze, cel badania, wykonalność badania), metody zbierania korpusu (np. elicytacja, badania terenowe, praca ze słownikiem, praca z tekstami, a także praca z już dostępnymi korpusami); opracowywanie danych (porządkowanie, opracowanie ilościowe i jakościowe), interpretacja danych (teoria i metoda zastosowane w interpretacji zjawisk językowych: wpływ wyboru teorii i metody na interpretację zebranych danych językowych)

• Konstrukcja tekstu naukowego z dziedziny językoznawstwa (gatunki piśmiennictwa naukowego, struktura tekstu, podział tekstu na części, formalne wymogi pisania pracy naukowej: spis treści, przypisy, sposób przedstawiania przykładów z korpusu)

• Wybrane teorie i metody badań w językoznawstwie: rozwiązywanie problemów badawczych na konkretnych materiałach językowych.

Literatura:

Wybrane rozdziały z następujących książek:

• Barone, Linda; Di Sabato, Bruna; Manzolillo, Monica (2021), L’educazione linguistica e letteraria. Un approccio integrato, UTET Università

• Berruto, Gaetano e Massimo Cerruti (2022) La linguistica. Un corso introduttivo. UTET Università.

• Bolasco, Sergio (2021) L’analisi automatica dei testi. Fare ricerca con il text mining, Carocci

• Casadei, Federica (2004) Lessico e semantica. Roma, Carocci.

• Dardano, Maurizio (2005) Nuovo manualetto di linguistica italiana. Bologna, Zanichelli.

• Fiorentino, Giuliana (2020) La lingua nella comunicazione. Corso di linguistica generale. Le Monnier Università

• Gaeta, Livio e Silvia Luraghi (2003) Introduzione alla linguistica cognitiva. Roma, Carocci.

• Graffi, Giorgio e Sergio Scalise (2013) Le lingue e il linguaggio: introduzione alla linguistica. Bologna, Il Mulino.

• Lo Duca, M. Giuseppa (2013) Lingua italiana ed educazione linguistica. Roma, Carocci.

• Lombardi Vallauri, Edoardo (2004) “Per la redazione dei testi scientifici”, 19-41. In: Orletti, Franca (a cura di), Scrittura e i nuovi media, Roma, Carocci.

• Palermo, Massimo (2015) Linguistica italiana. Bologna, Il Mulino.

• Simone, Raffaele (2013) Fondamenti di linguistica. McGraw Hill Education.

• Sobrero, A.A. e A. Miglietta (2006) Introduzione alla linguistica italiana. Roma – Bari, Editori Laterza.

Dodatkowo, na platformie Kampus są umieszczane materiały i artykuły, przedstawiające konkretne przykłady zastosowania różnych metodologii oraz różne aspekty pracy językoznawcy.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

KW-01 w sposób pogłębiony powiązania językoznawstwa włoskiego z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych, w tym przede wszystkim naukami o sztuce, naukami o kulturze i religii;

K_W04 w sposób pogłębiony specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny (praktyczne aspekty pracy językoznawcy);

K_W05 w sposób uporządkowany i pogłębiony zakres metodologii pracy naukowej w stopniu niezbędnym do przygotowania i obrony pracy magisterskiej

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U01 przeprowadzić pogłębioną analizę różnych tekstów z zastosowaniem zróżnicowanych metod językoznawstwa;

K_U02 stosować na poziomie rozszerzonym terminologię włoską i teorie właściwe dla dyscypliny (zwłaszcza umiejętności dotyczące metodologii ogólnej językoznawstwa, metodologii szczegółowych oraz terminologię dotyczącą dyskursu akademickiego).;

K_U03 formułować i analizować w pogłębiony sposób problemy badawcze poprzez właściwy dobór źródeł oraz zastosować metody i narzędzia odpowiednie dla językoznawstwa, w szczególności włoskiego;

K_U05 prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje specjalistyczne oraz operować szerokim zakresem możliwości wypowiedzi w języku włoskim;

K_U06 czytać ze zrozumieniem różnego rodzaju teksty kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę w języku włoskim;

K_U11 planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań;

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K01 zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

K_K02 krytycznej oceny własnych działań i umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

• Uczestnictwo w zajęciach (dozwolone są dwie nieobecności bez usprawiedliwienia. Wszystkie inne wymagają usprawiedliwienia lekarskiego. Do zaliczenia semestru wymagany jest udział w minimum 60% zajęć w semestrze).

• Uczestnictwo w dyskusjach merytorycznych i innych aktywnościach w trakcie zajęć

• Przygotowanie projektu w formie pracy pisemnej.

Kryteria oceniania

• Przygotowanie do zajęć: systematyczność uczestnictwa w dyskusjach i pracy grupowej, znajomość lektur

• Poprawność metodologiczna i formalna projektu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Załęska
Prowadzący grup: Maria Załęska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Załęska
Prowadzący grup: Maria Załęska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)