Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia Badań Literaturoznawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S19MBL
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodologia Badań Literaturoznawczych
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Metodologie na studiach II stopnia dla studentów I roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Omówienie rozwoju chronologicznego metodologii dwudziestego z uwzględnieniem włoskiej specyfiki oraz (opóźnienia w) recepcji na włoskim gruncie owych metodologii. Omówienie pojęć i terminów dotyczących struktury tekstu, jego elementów konstytutywnych, jak rodzaje narratora, punkty widzenia, wątki, motywy, fabuła etc.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone omówieniu najważniejszych metodologii badań literackich i teorii XX wieku. W części teoretycznej - rozwój chronologiczny metodologii dwudziestego wieku (formalizm, strukturalizm, krytyka stylistyczna, psychoanalityczna, tematyczna, krytyka marksistowska, nowy historycyzm, teorie recepcji i readers' oriented, fenomenologia, hermeneutyka, poststrukturalizm, dekonstrukcja, teorie feministyczne i postfeministyczne, postkolonialne, antropologia kulturowa, cultural studies, krytyka genetyczna, critica militante, komparatystyka), z uwzględnieniem włoskiej specyfiki (critica delle varianti, erudita, filologica, zorientowana na autora) oraz (opóźnienia w) recepcji na włoskim gruncie owych metodologii (zwłaszcza krytyki psychoanalitycznej, strukturalizmu, a później poststrukturalizmu). Podczas zajęć omawia się także praktyczny zasób pojęć i terminów dotyczących struktury tekstu, jego elementów konstytutywnych, jak: rodzaje narratora, punkty widzenia, wątki, motywy, fabuła.

Literatura:

Literatura, Teoria, Metodologia pod red. D. Ulickiej, wyd. II rozszerzone, Warszawa 2001.

Teorie literatury XX wieku pod red. A. Burzyńskiej i M.P. Markowskiego, Kraków 2006.

Teorie literatury XX wieku. Antologia pod red. A. Burzyńskiej i M.P. Markowskiego, Kraków 2006.

La critica letteraria del Novecento, A. Casadei, Milano 2001.

Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa, 1995

R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków 2000.

Dekonstrukcja w badaniach literackich pod red. R. Nycza, Gdańsk, 2003

Psychoanaliza i literatura, red. P. Dybel, M. Głowiński, Gdańsk 2001.

Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, red. H. Janaszek Ivanickova, Warszawa 1997.

U.Eco, Sulla letteratura; La struttura assente: introduzione alla ricerca semiologia; Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi; The limits of interpretation

Critiche femministe e teorie letterarie, pod red. M. Baccolini, M.B. Fabi et al. Bologna 1997.

Współczesna teoria badań literackich za granicą, t.1,2,3,4, pod red. H. Markiewicza, Kraków 1973.

Postmodernizm, antologia przekładow, pod red. R. Nycza; Kraków 1998.

M. Jansen, Il dibattito sul postmoderno in Italia, Firenze 2002.

C. Segre, Avviamento all'analisi del testo letterario, Torino 1985.

A. Bernardelli, La narrazione, Roma-Bari 1999.

F. Vittorini, Il testo narrativo, Roma 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W04 - specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny.

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U02- stosować na poziomie rozszerzonym terminologię i teorie właściwe dla dyscypliny.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach; przystąpienie do pisemnego zaliczenia, które przewiduje część teoretyczną i praktyczną (krytyczna analiza tekstu).

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marco Zonch
Prowadzący grup: Marco Zonch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marco Zonch
Prowadzący grup: Marco Zonch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)