Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia Badań Literaturoznawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S19MBL
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodologia Badań Literaturoznawczych
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Metodologie na studiach II stopnia dla studentów I roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Omówienie rozwoju chronologicznego metodologii dwudziestego z uwzględnieniem włoskiej specyfiki.

Pełny opis:

Kurs skupi się na głównych nurtach literacko-krytycznych XX wieku (formalizm, krytyka marksistowska, strukturalizm i poststrukturalizm, krytyka freudowska, krytyka feministyczna itp.), mając również na celu refleksję nad specyfiką historii krytyki literackiej we Włoszech.

Kurs obejmuje lekturę niektórych z najważniejszych esejów (lub ich części) dla rozwoju krytyki literackiej w XX wieku, które student będzie musiał przeczytać i na temat których zostanie zaproszony do dyskusji wraz z wykładowcą i innymi studentami.

Ostatnia część kursu będzie poświęcona prezentacjom studentów, którzy będą musieli wybrać esej do samodzielnego przestudiowania i zaprezentowania na zajęciach.

Literatura:

E. Auerbach, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, 1992.

M. Baccolini, M.B. Fabi et al., Critiche femministe e teorie letterarie, 1997.

R. Barthes, Il brusio della lingua, Einaudi, 1988.

W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, 2011.

P. Bourdieu, Le regole dell’arte, 2013.

S. Brugnolo, D. Colussi, S. Zatti, E. Zinato, La scrittura e il mondo, 2016.

A. Casadei, Biologia della letteratura, il Saggiatore, 2018.

A. Casadei, La critica letteraria del Novecento, 2001.

A. Compagnon, Il demone della teoria. Letteratura e senso comune, 2000.

B. Croce, Breviario di estetica e Aesthetica in nuce, 1990.

U. Eco, Lector in fabula, Bompiani, 1998.

M. Ferraris, L’ermeneutica, Laterza, 1998.

M. Foucault, L’ordine del discorso, 2004.

S. Freud, , Opere, vol. 5, Il motto di spirito e altri scritti 1905-1908, 1972 e 1989.

M. Horkheimer e T. W. Adorno, Dialettica dell’illuminismo, 1947.

G. Lukács, Saggi sul realismo, 1957.

R. Luperini, Il dialogo e il conflitto. Per un’ermeneutica materialistica, 1999.

F. Nietzsche, Genealogia della morale, in opere, vol. VI, tomo 2, 1968.

F. Orlando, Per una teoria freudiana della letteratura, 1973.

E. Said, Orientalismo, Feltrinelli, 2019.

T. Todorov, I formalisti russi, 1975.

B. Tomasevskij, Teoria della letteratura, 1978.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną badań literackich (K_W04).

Umiejętności: absolwent potrafi

- stosować na poziomie rozszerzonym terminologię i teorie właściwe dla metodologii badań literackich (K_U02).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zostanie ustalona na podstawie dwóch czynników:

- egzamin (75% oceny);

- prezentacja końcowa (25% oceny).

Studenci będą mieli prawo do maksymalnie jednej nieusprawiedliwionej nieobecności; nieobecności po pierwszej będą musiały zostać nadrobione poprzez mini-kolokwium z wykładowcą.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marco Zonch
Prowadzący grup: Marco Zonch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marco Zonch
Prowadzący grup: Marco Zonch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)