Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lingwistyka edukacyjna (DITALS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S19MWJ02
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Lingwistyka edukacyjna (DITALS)
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Moduły do wyboru
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy zastosowań językoznawstwa w nauczaniu języków obcych, w szczególności w nauczaniu języka włoskiego. W trakcie zajęć zostaną omówione kwestie tekstologii, analizy dyskursu, pragmatyki i komunikacji międzykulturowej w kontekście metodyki nauczania języka włoskiego jako obcego. Przedmiot stanowi część cyklu zajęć w ramach programu DITALS.

Pełny opis:

Program ramowy obejmuje zastosowania językoznawstwa w nauczaniu języków obcych, w szczególności w nauczaniu języka włoskiego. Zajęcia są podzielone na cztery bloki tematyczne. Pierwszy dotyczy określenia zakresu badań i metodologii lingwistyki edukacyjnej. Drugi przedstawia koncepcje lingwistyczne (wywodzące się z lingwistyki tekstu i analizy dyskursu), użyteczne w nauczaniu obcokrajowców tworzenia różnych gatunków tekstów. Trzeci blok wprowadza zagadnienia pragmatyki w odniesieniu do nauczania włoskiego jako języka obcego. Czwarty blok dotyczy teorii komunikacji międzykulturowej i sposobów ich praktycznego wykorzystywania na zajęciach z języka włoskiego. Przedmiot stanowi część cyklu zajęć w ramach programu DITALS.

Kurs należy do grupy przedmiotów Dydaktyka języka włoskiego.

Literatura:

Materiały autorskie przygotowane w oparciu o min. następujące pozycje bibliograficzne:

1. PICHASSI, M. (1999): Fondamenti di glottodidattica. Temi e problemi della didattica linguistica. Perugia: Guerra Edizioni.

2. BALBONI, P.E. (1994): Didattica dell’italiano a stranieri. Roma: Bonacci Edizioni.

3. Balboni P.E. (2000): Dizionario di glottodidattica, Perugia: Guerra Edizioni.

4. De Marco A. (2007): Manuale di glottodidattica: insegnare una lingua straniera. Firenze: Carocci.

5. RICUCCI, M. (2014): Storia della glottodidattica. Roma: Armando Editore.

6. DIADORI, P. (ed.) (2001): Insegnare italiano a stranieri. Firenze: Le Monnier.

7. CILIBERTI A. (1997): Manuale di glottodidattica: per una cultura dell’insegnamento linguistico. Firenze: La Nuova Italia.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W04 - specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

K_W06 - zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U05 - komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

K_U06 - potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

K_U07- zrealizować projekt badawczy, translatorski, edytorski lub glottodydaktyczny w ramach warsztatów;

K_U11 - planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań;

K_U12 - współpracować w zespole.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K01 - zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

K_K02 - krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

K_K03 - przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

K_K04 - uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

EFEKTY NAUCZANIA DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

D.1.W1. miejsce danego przedmiotu lub rodzaju zajęć w ramowych planach nauczania na poszczególnych

etapach edukacyjnych;

D.1.W4. kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela, w tym potrzebę zawodowego

rozwoju, także z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz dostosowywania

sposobu komunikowania się do poziomu rozwoju uczniów i stymulowania aktywności poznawczej

uczniów, w tym kreowania sytuacji dydaktycznych; znaczenie autorytetu nauczyciela oraz zasady

interakcji ucznia i nauczyciela w toku lekcji; moderowanie interakcji między uczniami; rolę nauczyciela

jako popularyzatora wiedzy oraz znaczenie współpracy nauczyciela w procesie dydaktycznym z

rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym;

D.1.W8. sposoby organizowania przestrzeni klasy szkolnej, z uwzględnieniem zasad projektowania

uniwersalnego: środki dydaktyczne (podręczniki i pakiety edukacyjne), pomoce dydaktyczne – dobór

i wykorzystanie zasobów edukacyjnych, w tym elektronicznych i obcojęzycznych, edukacyjne

zastosowania mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnej; myślenie komputacyjne w

rozwiązywaniu problemów w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć; potrzebę

wyszukiwania, adaptacji i tworzenia elektronicznych zasobów edukacyjnych i projektowania

multimediów;

D.1.W12. diagnozę wstępną grupy uczniowskiej i każdego ucznia w kontekście nauczanego przedmiotu lub

prowadzonych zajęć oraz sposoby wspomagania rozwoju poznawczego uczniów; potrzebę

kształtowania pojęć, postaw, umiejętności praktycznych, w tym rozwiązywania problemów, i

wykorzystywania wiedzy; metody i techniki skutecznego uczenia się; metody strukturyzacji wiedzy

oraz konieczność powtarzania i utrwalania wiedzy i umiejętności;

D.1.W13. znaczenie rozwijania umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów: potrzebę

kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów oraz

budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów, a także kształtowania

kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych;

D.1.W14. warsztat pracy nauczyciela; właściwe wykorzystanie czasu lekcji przez ucznia i nauczyciela;

zagadnienia związane ze sprawdzaniem i ocenianiem jakości kształcenia oraz jej ewaluacją, a także

z koniecznością analizy i oceny własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej;

Umiejętności: absolwent potrafi:

D.1.U1. identyfikować typowe zadania szkolne z celami kształcenia, w szczególności z wymaganiami ogólnymi

podstawy programowej, oraz z kompetencjami kluczowymi;

D.1.U3. identyfikować powiązania treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć z innymi treściami

nauczania;

D.1.U4. dostosować sposób komunikacji do poziomu rozwojowego uczniów;

D.1.U7. dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne, w tym z zakresu technologii informacyjno-

komunikacyjnej, aktywizujące uczniów i uwzględniające ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne;

D.1.U8. merytorycznie, profesjonalnie i rzetelnie oceniać pracę uczniów wykonywaną w klasie i w domu.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

D.1.K3. zachęcania uczniów do podejmowania prób badawczych oraz systematycznej aktywności fizycznej;

D.1.K6. budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów oraz kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest:

- odpowiednia frekwencja

– dopuszczalne są dwie nieobecności. Aby uzyskać zaliczenie, wymagana jest obecność na min. 60% zajęć, licząc w tym również zwolnienia lekarskie;

- aktywny udział w zajęciach, potwierdzający przygotowanie się do zajęć;

- uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia pisemnego.

Ocena końcowa zależeć będzie:

- w 20% od oceny aktywności potwierdzającej przygotowanie się do zajęć;

- w 80% od oceny uzyskanej z zaliczenia pisemnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Szantyka
Prowadzący grup: Izabela Szantyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Szantyka
Prowadzący grup: Izabela Szantyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)