Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lingwistyka edukacyjna (DITALS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S19MWJ02 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Lingwistyka edukacyjna (DITALS)
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Moduły warsztatowe na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy zastosowań językoznawstwa w nauczaniu języków obcych, w szczególności w nauczaniu języka włoskiego. W trakcie zajęć zostaną omówione kwestie tekstologii, analizy dyskursu, pragmatyki i komunikacji międzykulturowej w kontekście metodyki nauczania języka włoskiego jako obcego. Przedmiot stanowi część cyklu zajęć w ramach programu DITALS.

Pełny opis:

Program ramowy obejmuje zastosowania językoznawstwa w nauczaniu języków obcych, w szczególności w nauczaniu języka włoskiego. Zajęcia są podzielone na cztery bloki tematyczne. Pierwszy dotyczy określenia zakresu badań i metodologii lingwistyki edukacyjnej. Drugi przedstawia koncepcje lingwistyczne (wywodzące się z lingwistyki tekstu i analizy dyskursu), użyteczne w nauczaniu obcokrajowców tworzenia różnych gatunków tekstów. Trzeci blok wprowadza zagadnienia pragmatyki w odniesieniu do nauczania włoskiego jako języka obcego. Czwarty blok dotyczy teorii komunikacji międzykulturowej i sposobów ich praktycznego wykorzystywania na zajęciach z języka włoskiego. Przedmiot stanowi część cyklu zajęć w ramach programu DITALS.

Literatura:

Materiały autorskie przygotowane w oparciu o min. następujące pozycje bibliograficzne:

1. PICHASSI, M. (1999): Fondamenti di glottodidattica. Temi e problemi della didattica linguistica. Perugia: Guerra Edizioni.

2. BALBONI, P.E. (1994): Didattica dell’italiano a stranieri. Roma: Bonacci Edizioni.

3. Balboni P.E. (2000): Dizionario di glottodidattica, Perugia: Guerra Edizioni.

4. De Marco A. (2007): Manuale di glottodidattica: insegnare una lingua straniera. Firenze: Carocci.

5. RICUCCI, M. (2014): Storia della glottodidattica. Roma: Armando Editore.

6. DIADORI, P. (ed.) (2001): Insegnare italiano a stranieri. Firenze: Le Monnier.

7. CILIBERTI A. (1997): Manuale di glottodidattica: per una cultura dell’insegnamento linguistico. Firenze: La Nuova Italia.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

- zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

- komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

- zrealizować projekt badawczy, translatorski, edytorski lub glottodydaktyczny w ramach warsztatów;

- planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań;

- współpracować w zespole.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

- krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

- przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

EFEKTY NAUCZANIA DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

D.1.W1. miejsce danego przedmiotu lub rodzaju zajęć w ramowych planach nauczania na poszczególnych

etapach edukacyjnych;

D.1.W4. kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela, w tym potrzebę zawodowego

rozwoju, także z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz dostosowywania

sposobu komunikowania się do poziomu rozwoju uczniów i stymulowania aktywności poznawczej

uczniów, w tym kreowania sytuacji dydaktycznych; znaczenie autorytetu nauczyciela oraz zasady

interakcji ucznia i nauczyciela w toku lekcji; moderowanie interakcji między uczniami; rolę nauczyciela

jako popularyzatora wiedzy oraz znaczenie współpracy nauczyciela w procesie dydaktycznym z

rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym;

D.1.W8. sposoby organizowania przestrzeni klasy szkolnej, z uwzględnieniem zasad projektowania

uniwersalnego: środki dydaktyczne (podręczniki i pakiety edukacyjne), pomoce dydaktyczne – dobór

i wykorzystanie zasobów edukacyjnych, w tym elektronicznych i obcojęzycznych, edukacyjne

zastosowania mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnej; myślenie komputacyjne w

rozwiązywaniu problemów w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć; potrzebę

wyszukiwania, adaptacji i tworzenia elektronicznych zasobów edukacyjnych i projektowania

multimediów;

D.1.W12. diagnozę wstępną grupy uczniowskiej i każdego ucznia w kontekście nauczanego przedmiotu lub

prowadzonych zajęć oraz sposoby wspomagania rozwoju poznawczego uczniów; potrzebę

kształtowania pojęć, postaw, umiejętności praktycznych, w tym rozwiązywania problemów, i

wykorzystywania wiedzy; metody i techniki skutecznego uczenia się; metody strukturyzacji wiedzy

oraz konieczność powtarzania i utrwalania wiedzy i umiejętności;

D.1.W13. znaczenie rozwijania umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów: potrzebę

kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów oraz

budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów, a także kształtowania

kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych;

D.1.W14. warsztat pracy nauczyciela; właściwe wykorzystanie czasu lekcji przez ucznia i nauczyciela;

zagadnienia związane ze sprawdzaniem i ocenianiem jakości kształcenia oraz jej ewaluacją, a także

z koniecznością analizy i oceny własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej;

Umiejętności: absolwent potrafi:

D.1.U1. identyfikować typowe zadania szkolne z celami kształcenia, w szczególności z wymaganiami ogólnymi

podstawy programowej, oraz z kompetencjami kluczowymi;

D.1.U3. identyfikować powiązania treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć z innymi treściami

nauczania;

D.1.U4. dostosować sposób komunikacji do poziomu rozwojowego uczniów;

D.1.U7. dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne, w tym z zakresu technologii informacyjno-

komunikacyjnej, aktywizujące uczniów i uwzględniające ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne;

D.1.U8. merytorycznie, profesjonalnie i rzetelnie oceniać pracę uczniów wykonywaną w klasie i w domu.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

D.1.K3. zachęcania uczniów do podejmowania prób badawczych oraz systematycznej aktywności fizycznej;

D.1.K6. budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów oraz kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i obecność), pozytywny wynik z końcowego kolokwium kontrolnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Szantyka
Prowadzący grup: Izabela Szantyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia są prowadzone zdalnie (komunikator Google Meet oraz przestrzeń dedykowana przedmiotowi na platformie e-learningowej UW kampus.come.uw.edu.pl). Pisemne kolokwium zaliczeniowe odbędzie się również zdalnie - w przestrzeni przedmiotu na platformie kampus.come.uw.edu.pl.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Szantyka
Prowadzący grup: Izabela Szantyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.