Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium prawnicze I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S19MWL01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Translatorium prawnicze I
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Moduły warsztatowe na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kształtowanie i rozwijanie praktycznych umiejętności w zakresie przekładu tekstów specjalistycznych - teksty prawne, prawnicze i ekonomiczne.

Pełny opis:

Przedmiot składa się z dwóch komponentów.

Podstawowym celem pierwszego z nich jest wyrabianie sprawności przekładu pisemnego w zakresie tekstów prawnych, prawniczych i ekonomicznych. Studenci zapoznawani są z podstawową terminologią specjalistyczną powyższych dziedzin oraz z różnymi rodzajami tekstów specjalistycznych. Studentom prezentowane są strategie translatorskie, które umożliwiłyby im efektywne dokonywanie tłumaczeń tekstów specjalistycznych.

Nacisk kładziony jest na:

- rozwój kompetencji językowych w zakresie języka włoskiego, a szczególnie w zakresie frazeologii i stylistyki tekstów prawnych i prawniczych;

- doskonalenie znajomości języka ojczystego;

- ćwiczenie umiejętności korzystania ze źródeł słownikowych i tekstowych.

Zakres drugiego komponentu obejmuje wstęp do tłumaczenia konsekutywnego, analizę terminologiczną i stylistyczną tekstów oraz samodzielne próbki tłumaczenia ustnego.

Literatura:

Dokumenty i materiały własne prowadzącego zajęcia.

Dodatkowo:

A. Jopek-Bosiacka, Przekład prawny i sądowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010;

T. Skrodzka (red.), Raccolta di documenti italiani, Wydawnictwo Translegis, 2008

D. Kierzkowska (red.), Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy sądowych, Wydawnictwo Translegis, 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

- zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

- komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

- zrealizować projekt badawczy, translatorski, edytorski lub glottodydaktyczny w ramach warsztatów;

- planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań;

- współpracować w zespole.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

- krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

- przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

- wynik testu końcowego (50%);

- prace domowe (25%);

- obecność, aktywność i praca na zajęciach (25%).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.