Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium analizy przekładów literackich z polskiego na włoski i z włoskiego na polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S19MWL03 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Laboratorium analizy przekładów literackich z polskiego na włoski i z włoskiego na polski
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Moduły warsztatowe na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium ma na celu zapoznanie studentów z najczęściej występującymi problemami, jakie napotyka w swej pracy tłumacz literatury. Omawiane będą - na konkretnych przykładach, w szczególności różnych wersjach polskojęzycznych tych samych utworów –powtarzające się w praktyce translatorskiej trudności i dylematy oraz proponowane przez tłumaczy różne sposoby ich rozwiązywania.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najczęściej występującymi problemami, jakie napotyka w swej pracy tłumacz literatury. Zajęcia podzielone będą na część wprowadzającą w formie wykładu,

poświęconego m.in. takim zagadnieniom, jak: specyfika przekładu literackiego, przekład jako miejsce spotkania z „innym”, rola tłumacza jako pośrednika między kulturami, kwestia (nie)przekładalności,

podstawowe strategie przekładu, granice swobody tłumacza, etyka zawodu tłumacza. Na drugiej części zajęć, prowadzonej w formie konwersatorium, omawiane będą - na konkretnych przykładach z zakresu literatury pięknej i eseistyki literackiej (różne wersje tłumaczeń tych samych utworów) powtarzające się w praktyce translatorskiej trudności i dylematy oraz proponowane przez tłumaczy różne sposoby ich rozwiązywania. W dyskusji będą uwzględniane takie zagadnienia, jak różnice strukturalne w języku wyjściowym i docelowym i implikowane przez nie strategie tłumaczeniowe; błędy „tłumaczenia syntagmatycznego” (Hejwowski); błędy wynikające z niekompetencji lub niewłaściwych decyzji tłumacza; błędy dyskwalifikujące tłumacza; sposoby rozwiązywania trudności z przekładem tekstów literackich, których autorzy wykorzystują niestandardowe odmiany językowe (np. dialekty); granice ingerencji tłumacza w tekst; kwestia wierności przekładu (tłumacz jako negocjujący pośrednik); konsekwencje spolszczania (lub nie) nazw własnych i inne.

Literatura:

Współczesne teorie przekładu: antologia, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009.

Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-2005: antologia, Poznań 2007.

Balcerzan E., Literatura z literatury. Strategie tłumaczy, Katowice, 1999

Barańczak S., Ocalone w tłumaczeniu, Kraków 2004

Bednarczyk, A., Kulturowe aspekty przekładu literackiego, Katowice 2002.

Bednarczyk, A., Wybory translatorskie. Modyfikacje tekstu literackiego w przekładzie i kontekst asocjacyjny. Łódź 1999.

Dedecius K., Notatnik tłumacza, tłum. J. Prokop, Kraków 1974.

Eco U., Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Milano, 2004

Faini P., Tradurre. Manuale pratico e teorico, Carocci, Roma 2012 (4 ed.)

Hejwowski, K. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa 2012

Kornijenko A.: Dlaczego nieprzekładalność jest niemożliwa? [w:] Między oryginałem a przekładem, t. I: Czy istnieje teoria przekładu?, red. J.Konieczna-Twardzikowa i U. Kropiwiec, Kraków 1995

Krysztofiak M., Przekład literacki we współczesnej translatoryce, Poznań 1996

Legeżyńska A., Tłumacz I jego kompetencje autorskie, Warszawa 1999

Lewicki R., Obcość w odbiorze przekładu, Lublin, 2000

Lipiński T., Vademecum tłumacza, IDEA, 2000

Osimo B.,Storia della trduzione: riflessioni sul linguaggio traduttivo dall’antichità ai contemporanei, Milano, 2002

Osimo B., Manuale del traduttore (guida pratica con glossario), Hoepli, Milano 2008

Rega L., La traduzione letteraria. Aspetti e problemi, Torino 2001

Steiner. G., Po wieży Babel: problemy języka i przekładu, Kraków 2000.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

- zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

- komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

- zrealizować projekt badawczy, translatorski, edytorski lub glottodydaktyczny w ramach warsztatów;

- planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań;

- współpracować w zespole.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

- krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

- przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszcza się 3 nieobecności w semestrze.

Na ocenę końcową składają się:

- ocena prezentacji (w zależności od liczebności grupy tematy będą opracowywane przez studentów indywidualnie lub w grupach 2-3 osobowych) (30%)

- Końcowe zaliczenie pisemne na ocenę (70%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szymanowska
Prowadzący grup: Joanna Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.