Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium analizy przekładów literackich z polskiego na włoski i z włoskiego na polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S19MWL03
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Laboratorium analizy przekładów literackich z polskiego na włoski i z włoskiego na polski
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Moduły do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium ma na celu zapoznanie studentów z najczęściej występującymi problemami, jakie napotyka w swej pracy tłumacz literatury. Omawiane będą - na konkretnych przykładach, w szczególności różnych wersjach polskojęzycznych tych samych utworów –powtarzające się w praktyce translatorskiej trudności i dylematy oraz proponowane przez tłumaczy różne sposoby ich rozwiązywania.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najczęściej występującymi problemami, jakie napotyka w swej pracy tłumacz literatury. Zajęcia podzielone będą na część wprowadzającą w formie wykładu,

poświęconego m.in. takim zagadnieniom, jak: specyfika przekładu literackiego, przekład jako miejsce spotkania z „innym”, rola tłumacza jako pośrednika między kulturami, kwestia (nie)przekładalności,

podstawowe strategie przekładu, granice swobody tłumacza, etyka zawodu tłumacza. Na drugiej części zajęć, prowadzonej w formie konwersatorium, omawiane będą - na konkretnych przykładach z zakresu literatury pięknej i eseistyki literackiej (różne wersje tłumaczeń tych samych utworów) powtarzające się w praktyce translatorskiej trudności i dylematy oraz proponowane przez tłumaczy różne sposoby ich rozwiązywania. W dyskusji będą uwzględniane takie zagadnienia, jak różnice strukturalne w języku wyjściowym i docelowym i implikowane przez nie strategie tłumaczeniowe; błędy „tłumaczenia syntagmatycznego” (Hejwowski); błędy wynikające z niekompetencji lub niewłaściwych decyzji tłumacza; błędy dyskwalifikujące tłumacza; sposoby rozwiązywania trudności z przekładem tekstów literackich, których autorzy wykorzystują niestandardowe odmiany językowe (np. dialekty); granice ingerencji tłumacza w tekst; kwestia wierności przekładu (tłumacz jako negocjujący pośrednik); konsekwencje spolszczania (lub nie) nazw własnych i inne.

Literatura:

Współczesne teorie przekładu: antologia, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009.

Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-2005: antologia, Poznań 2007.

Balcerzan E., Literatura z literatury. Strategie tłumaczy, Katowice, 1999

Barańczak S., Ocalone w tłumaczeniu, Kraków 2004

Bednarczyk, A., Kulturowe aspekty przekładu literackiego, Katowice 2002.

Bednarczyk, A., Wybory translatorskie. Modyfikacje tekstu literackiego w przekładzie i kontekst asocjacyjny. Łódź 1999.

Dedecius K., Notatnik tłumacza, tłum. J. Prokop, Kraków 1974.

Eco U., Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Milano, 2004

Faini P., Tradurre. Manuale pratico e teorico, Carocci, Roma 2012 (4 ed.)

Hejwowski, K. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa 2012

Kornijenko A.: Dlaczego nieprzekładalność jest niemożliwa? [w:] Między oryginałem a przekładem, t. I: Czy istnieje teoria przekładu?, red. J.Konieczna-Twardzikowa i U. Kropiwiec, Kraków 1995

Krysztofiak M., Przekład literacki we współczesnej translatoryce, Poznań 1996

Legeżyńska A., Tłumacz I jego kompetencje autorskie, Warszawa 1999

Lewicki R., Obcość w odbiorze przekładu, Lublin, 2000

Lipiński T., Vademecum tłumacza, IDEA, 2000

Osimo B.,Storia della trduzione: riflessioni sul linguaggio traduttivo dall’antichità ai contemporanei, Milano, 2002

Osimo B., Manuale del traduttore (guida pratica con glossario), Hoepli, Milano 2008

Rega L., La traduzione letteraria. Aspetti e problemi, Torino 2001

Steiner. G., Po wieży Babel: problemy języka i przekładu, Kraków 2000.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W04 - specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

K_W06 - zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U05 - komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

K_U06 - potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

K_U07- zrealizować projekt badawczy, translatorski, edytorski lub glottodydaktyczny w ramach warsztatów;

K_U11 - planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań;

K_U12 - współpracować w zespole.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K01 - zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

K_K02 - krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

K_K03 - przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

K_K04 - uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszcza się 3 nieobecności w semestrze.

Na ocenę końcową składają się:

- ocena prezentacji (w zależności od liczebności grupy tematy będą opracowywane przez studentów indywidualnie lub w grupach 2-3 osobowych) (30%)

- Końcowe zaliczenie pisemne na ocenę (70%).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)