Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S19PNJW
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego na studiach II stopnia dla studentów I roku
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Kurs rozwija wszystkie kompetencje językowe: słuchanie, mówienie, pisanie i czytanie. W trakcie kursu studenci pogłębiają już zdobytą wiedzę z gramatyki, poszerzają zakres znajomości słownictwa oraz wyrażeń idiomatycznych, uczą się stosować nowe słownictwo w praktyce (tłumaczenia, prezentacje, krótkie wypowiedzi pisemne)

Pełny opis:

Kurs rozwija wszystkie kompetencje językowe w oparciu o najnowsze podręczniki, materiały autorskie lektora oraz materiały autentyczne. Obszary tematyczne, które stanowić będą podstawę kursu, zostały wyselekcjonowane zarówno pod kątem wymagań i założeń egzaminów certyfikacyjnych z języka włoskiego, jak i obecnych wymagań rynku pracy, który wciąż poszukuje specjalistów posługujących się biegle językiem włoskim w obszarach takich jak moda, design, czy gastronomia.

Materiał kursu realizowany będzie w oparciu o następujące obszary tematyczne (realizowane kompatybilnie na wszystkich zajęciach):

- Parì opportunità

- Religione e spiritualità

- Medicina e medicina estetica

- Moda, design e bellezza

- Enogastronomia

Oprócz klasycznych ćwiczeń rozwijających umiejętność słuchania, mówienia, czytania i pisania, w programie kursu przewidziane są tłumaczenia (wł.-pol., pol.-wł.).

Literatura:

Autorskie materiały dydaktyczne lektorów przygotowane w oparciu o materiały autentyczne oraz podręczniki do nauki języka włoskiego na poziomie zaawansowanym:

ITALIANO PER STRANIERI 202 ESERCIZI, C1 > C2

CI VUOLE ORECCHIO!

ITALIANO PER MEDICI

LO STIVALE DI MODA

MAGARI

IL BUONGUSTARE

BUONO, BUONISSIMO

i inne

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- w sposób pogłębiony wybrane aspekty gramatyczne języka włoskiego (KW_02);

Umiejętności: absolwent potrafi

- posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (K_U09);

- współpracować w zespole wykorzystując język włoski (K_U12).

Absolwent jest gotów do

- krytycznej oceny własnych działań i umiejętności językowych i kulturowych (K_K02);

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegać będą:

- obecność studenta na zajęciach (max. 3 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze)

- aktywność studenta na zajęciach

- wyniki testów sprawdzających

- wyniki kartkówek ze słownictwa

- wypowiedzi studenta

- przygotowane prezentacje i projekty grupowe

W miarę możliwości testy zaliczeniowe przeprowadzane będą w trybie stacjonarnym. Forma i kryteria zaliczenia mogą ulec zmianie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marco Zonch
Prowadzący grup: Lilia Formaggio, Małgorzata Lewandowska, Katarzyna Skórska, Aneta Wielgosz, Marco Zonch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marco Zonch
Prowadzący grup: Anna Brysiak, Dorota Kozakiewicz-Kłosowska, Małgorzata Lewandowska, Aneta Wielgosz, Marco Zonch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)