Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja językowa: konwencje i innowacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S19PS04 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Komunikacja językowa: konwencje i innowacje
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Proseminaria na studiach II stopnia dla studentów I roku studiów
Punkty ECTS i inne: 17.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Skrócony opis:

Pierwsza część kursu dotyczy zagadnień warsztatowych, związanych z pisaniem pracy magisterskiej z językoznawstwa. Druga część poświęcona jest zastosowaniom umiejętności warsztatowych do badań nad szeroko pojętą komunikacją językową, z uwzględnieniem tematów prac magisterskich uczestników proseminarium

Pełny opis:

Jak myśleć i pisać jako językoznawca? Pierwsza część kursu jest poświęcona doskonaleniu warsztatu naukowego magistrantów w kontekście konwencji i innowacji w komunikacji akademickiej. Omawiane są cechy gatunkowe pracy magisterskiej z dziedziny językoznawstwa, formalne i jakościowe aspekty przedstawiania stanu badań, wyboru perspektywy teoretycznej i metodologicznej, konstruowania korpusu badawczego, formułowania hipotez badawczych, przeprowadzania analizy i wyciągania z niej wniosków. Omawiane pojęcia są odnoszone także do innych gatunków piśmiennictwa akademickiego: artykułów, streszczeń i recenzji.

Jakie zagadnienie językoznawcze wybrać do analizy? Druga część kursu stanowi wprowadzenie do kierunków badań nad komunikacją językową, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii warsztatowych. W trakcie zajęć omawiane będą różne ujęcia komunikacji i jej form, z odwołaniem do pojęcia konwencji (np. modeli opisu konwencji gatunkowych, retorycznych, stylistycznych, paralingwistycznych, grzecznościowych) oraz innowacji (zanikania uprzednio funkcjonujących gatunków mowy na rzecz nowych gatunków, pojawianie się hybryd gatunkowych, współdziałanie kodów werbalnych i wizualnych itp.).

Literatura:

Wybrane rozdziały z następujących opracowań:

• Andorno, Cecilia (2003) Linguistica testuale. Roma, Carocci.

• Bartmiński, Jerzy e Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (2009) Tekstologia, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Conte, Maria-Elisabeth (2010) [a cura di F. Venier e D. Proietti] Vettori del testo. Pragmatica e semantica fra storia e innovazione. Roma, Carocci.

• Fiorani, E. (2010) Grammatica della comunicazione. Milano, Lupetti.

• Mantovani, Giuseppe (2008) Analisi del discorso e contesto sociale. Teorie, metodi ed applicazioni. Bologna, Il Mulino.

• Ostaszewska D. i Cudak, R. (2008) Polska genologia lingwistyczna. Warszawa, PWN.

• Serianni Luca, Della Valle Valeria, Patota Giuseppe (1993) L’italiano. La norma e l’uso della lingua. Analisi e produzione del testo, Milano, Edizioni Archimede

• Serianni Luca (2003) Italiani scritti. Bologna, il Mulino.

• Witosz, B. (2005) Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

- w sposób uporządkowany i pogłębiony zakres tematyczny seminarium;

- zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

- stosować na poziomie rozszerzonym terminologię i teorie właściwe dla dyscypliny;

- formułować i analizować problemy badawcze poprzez właściwy dobór źródeł oraz zastosować metody i narzędzia odpowiednie dla dyscypliny;

- samodzielnie zdobywać wiedzę (wyszukiwać, oceniać i analizować informacje przy użyciu różnych źródeł), wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy naukowej, rozwijać umiejętności badawcze w zakresie dyscypliny;

- komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

- przygotować i redagować prace pisemne, w tym pracę dyplomową w języku włoskim;

- posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego;

- planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

- krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

- przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

-uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

• Uczestnictwo w zajęciach (dozwolone są dwie nieobecności bez usprawiedliwienia. Wszystkie inne wymagają usprawiedliwienia lekarskiego. Do zaliczenia semestru wymagany jest udział w minimum 60% zajęć w semestrze).

• Uczestnictwo w dyskusjach seminaryjnych i innych aktywnościach w trakcie proseminarium.

• Napisanie dwóch pierwszych rozdziałów pracy magisterskiej i uzyskanie z nich pozytywnej oceny

• Osoby uczestniczące w programie Erasmus+ mają obowiązek ustalić przed wyjazdem zagadnienia dotyczące przygotowywania pracy magisterskiej.

Kryteria oceniania

• Przygotowanie do zajęć: systematyczność i znajomość lektur, kompetentne uczestnictwo w dyskusjach i przygotowywanie prezentacji.

• Poprawność formalna i metodologiczna pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Załęska
Prowadzący grup: Maria Załęska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.