Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kompetencje przekładowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S20MWL01
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kompetencje przekładowe
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Moduły do wyboru
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia w formie warsztatów poświęcone podstawowym technikom przekładu

literackiego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami przekładu literackiego (z języka włoskiego na polski) oraz przedstawienie elementarnych zagadnień krytyki przekładu, jak również doskonalenie umiejętności używania słowników, czytania ze zrozumieniem i wzbogacania własnej wyobraźni językowej dzięki przygotowaniu samodzielnych prób tłumaczeniowych komentowanych na zajęciach przez wykładowcę.

Zajęcia będą się odbywać na platformie Zoom.

Warsztaty prowadzone są częściowo w języku polskim (przekład oraz omówienie polskojęzycznych niuansów przekładu), a częściowo we włoskim (lektura oraz rozumienie tekstu).

Literatura:

Sommer P. (red.), O nich tutaj. Szkice o języku i przekładzie, Instytut Książki/Literatura na Świecie, Warszawa 2016

Jarniewicz J., Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim, Znak, Kraków 2012

Jarniewicz J., Tłumacz między innymi: szkice o przekładach, językach i literaturze, Ossolineum, Wrocław 2018

Łukasiewicz M., Pięć razy o przekładzie, Karakter, Kraków 2017

Zaleska Z., Przejęzyczenie. Rozmowy o przekładzie, Czarne, Wołowiec 2016

Inne lektury zostaną wskazane przez wykładowcę w ciągu semestru.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W04 - specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

K_W06 - zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U05 - komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

K_U06 - potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

K_U07- zrealizować projekt badawczy, translatorski, edytorski lub glottodydaktyczny w ramach warsztatów;

K_U11 - planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań;

K_U12 - współpracować w zespole.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K01 - zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

K_K02 - krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

K_K03 - przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

K_K04 - uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności (student ma prawo do trzech nieobecności w semestrze),

- bieżące przygotowanie do zajęć (systematyczne przygotowywanie samodzielnych prób tłumaczeniowych fragmentów tekstów literackich wskazanych przez wykładowcę w ciągu semestru)

- końcowe zaliczenie polegające na przygotowaniu projektu (przekład krótkiego tekstu literackiego wskazanego przez wykładowcę)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skórska
Prowadzący grup: Katarzyna Skórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)