Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja w języku i tekście

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S20PS02 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Komunikacja w języku i tekście
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Proseminaria na studiach II stopnia dla studentów I roku studiów
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że zapisując się na te zajęcia, student powinien znać:

• język włoski na poziomie umożliwiającym zrozumienie analizowanych zagadnień językowych

• podstawowe różnice między językiem włoskim a polskim.

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w zagadnienia współczesnej komunikologii. Podczas zajęć omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z teorią i praktyką współczesnej komunikacji językowej: pojęcie i modele komunikacji; koncepcje relacji między uczestnikami komunikacji, komunikacja prywatną i publiczną, w tym instytucjonalna; zróżnicowanie komunikacji ze względu na uwarunkowania socjolingwistyczne (komunikacja ustna i pisemna, nieformalna i formalna itp.); wybrane teorie komunikowania masowego; wpływ teorii komunikacji na metody edukacji.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie relacji między językiem a komunikacją. Zajęcia obejmują następujące zagadnienia:

• Definicje komunikacji i podstawowe pojęcia dotyczące komunikacji

• Klasyfikacje znaków i sposoby komunikacji

• Typy komunikacji (werbalna i niewerbalna, ustna i pisemna, formalna i nieformalna; prywatna i publiczna)

• Modele aktów i procesów komunikacji; Funkcje komunikowania

• Kompetencje komunikacyjne (kompetencja językowa, komunikacyjna, kulturowa, medialna; podejście komunikacyjne do nauki języków obcych)

• Środki komunikacji (komunikacja werbalna i niewerbalna, ustna i pisemna, formalna i nieformalna; prywatna i publiczna)

• Modele komunikacji nieformalnej między ludźmi

• Modele komunikacji z wykorzystaniem nowych mediów (Internet, sms)

• Modele komunikacji medialnej

• Modele komunikacji międzykulturowej.

Literatura:

Bencivelli, Silvia i De Ceglia, Francesco (2013), Comunicare la scienza, Roma, Carocci.

Bernardelli, Andres i Pellerey, Roberto (2002) „Il parlato e lo scritto”. Milano, Bompiani.

Mucchi Faina, Angelica (2006) „Comunicazione interculturale“. Roma-Bari, Editori Laterza.

Orletti, Franca ed. (2004) “Scrittura e i nuovi media”, Roma, Carocci.

Pisarek, Walery (2008) „Wstęp do nauki o komunikowaniu”. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Wolf, Mauro (2001) „Teorie delle comunicazioni di massa”. Milano, Bompiani.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Definiuje i opisuje wybrane modele komunikacji językowej.

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi, stosując podstawowe metody badawcze, zbierać, selekcjonować, analizować i interpretować informacje z różnych źródeł i na tej postawie wnioskować i formułować krytyczne sądy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego.

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

- w sposób uporządkowany i pogłębiony zakres tematyczny seminarium;

- zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

- stosować na poziomie rozszerzonym terminologię i teorie właściwe dla dyscypliny;

- formułować i analizować problemy badawcze poprzez właściwy dobór źródeł oraz zastosować metody i narzędzia odpowiednie dla dyscypliny;

- samodzielnie zdobywać wiedzę (wyszukiwać, oceniać i analizować informacje przy użyciu różnych źródeł), wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy naukowej, rozwijać umiejętności badawcze w zakresie dyscypliny;

- komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

- przygotować i redagować prace pisemne, w tym pracę dyplomową w języku włoskim;

- posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego;

- planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

- krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

- przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

-uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność);

- końcowe zaliczenie pisemne;

- ocena za dwa pierwsze rozdziały pracy magisterskiej.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest napisanie dwóch pierwszych rozdziałów pracy magisterskiej i uzyskanie z nich pozytywnej oceny.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.