Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna Nauka Języka Włoskiego Egzamin (poziom C1+)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S21JWE
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego Egzamin (poziom C1+)
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego na studiach II stopnia dla studentów I roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Format i zakres egzaminu odpowiada egzaminom certyfikacyjnym z języka włoskiego jako obcego na poziomie C1+ według standardów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Składa się z części pisemnej (kompetencje: czytanie, pisanie, słuchanie) i ustnej (kompetencja: mówienie).

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

Pełny opis:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie przedmiotu PNJW na poziomie C1+.

Egzamin pisemny składa się z zadań sprawdzających kompetencje językowe kandydatów w ramach poszczególnych sprawności.

W ramach egzaminu pisemnego przewidziane są zadania sprawdzające znajomość struktur gramatycznych i słownictwa. Egzamin sprawdza również umiejętność rozumienia wypowiedzi ustnej oraz tekstu pisanego, umiejętność znajdowania i poprawiania błędów oraz kompetencje tłumaczeniowe.

W ramach części pisemnej przewidziana jest również samodzielna wypowiedź pisemna w formie felietonu i notatki akademickiej. Punktacja za część pisemną egzaminu: 160 pkt.

Czas przewidziany na egzamin pisemny to 2,5 godziny – część testowa z pytaniami otwartymi i tłumaczeniami i 2,5 – część pisemna (scrittura).

Warunkiem dopuszczenia do części ustnej egzaminu jest uzyskanie 60% punktów (tj. 96 pkt.) z części pisemnej.

Egzamin ustny przewiduje wypowiedź kandydata na wylosowany temat. W czasie tej części egzaminu ocenia się płynność i poprawność wypowiedzi oraz dobór i zaawansowanie struktur gramatycznych i słownictwa. W dalszej części egzaminu komisja rozmawia z kandydatem sprawdzając ww. umiejętności w swobodnej konwersacji w języku włoskim.

Minimalna liczba punktów jaką należy uzyskać za część ustną egzaminu: 24 pkt.

Za cały egzamin można otrzymać 200 pkt.

Minimalna ilość punktów potrzebna do zaliczenia egzaminu to 120.

Egzamin będzie oceniany według następującej skali:

198 – 200 pkt. – 5!

185 – 197 pkt. – 5

173 – 184 pkt. – 4+

153 – 172 pkt. – 4

141 – 152 pkt. – 3+

120 – 140 pkt. – 3.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Marco Zonch
Prowadzący grup: Marco Zonch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Marco Zonch
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)