Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Glottodydaktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S21MWJ01
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Glottodydaktyka
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Moduły do wyboru
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie osób uczestniczących w kursie z zagadnieniami z zakresu glottodydaktyki ogólnej i glottodydaktyki języka włoskiego.

Pełny opis:

Zagadnienia, o których będziemy rozmawiać podczas kursu, dzielą się na te dotyczące glottodydaktyki ogólnej oraz te dotyczące nauczania języka włoskiego. Część pierwsza obejmuje podstawową terminologię glottodydaktyczną, interdyscyplinarny charakter dydaktyki języków obcych (kompetencje glottodydaktyczne), podejścia, metody i techniki glottodydaktyczne, organizację zajęć, budowę jednostki lekcyjnej, fazy lekcji, interakcję, kryteria i sposoby ewaluacji, ocenę osiągnięć i analizę błędów. Część druga obejmuje takie zagadnienia jak język włoski jako obcy we Włoszech i poza granicami Włoch, charakterystyka uczących się języka włoskiego, różnorodność języka włoskiego, materiały do nauki języka włoskiego, certyfikaty językowe i certyfikaty glottodydaktyczne.

Kurs należy do grupy przedmiotów Dydaktyka języka włoskiego

Literatura:

Balboni P.E., Dizionario di glottodidattica, Guerra Edizioni,

Perugia 2000;

Diadori P., Palermo M., Troncarelli D., Manuale di didattica

dell’italiano L2, Guerra Edizioni, Perugia 2009;

Diadori P. (red.), Insegnare italiano a stranieri, Le Monnier,

Milano 2015;

Hattie J., Visible learning for teacher: Maximizing impact on

learning, Routledge/Taylor&Francis Group, New York, 2012;

Mehisto P., Marsh D., Frigols M.J., Uncovering CLIL: Content and

Language Integrated Learning in bilingual and multilingual

education, Macmillan, Oxford 2008;

Vedovelli M., Guida all'italiano per stranieri. Dal 'Quadro comune

europeo per le lingue' alla ‘Sfida salutare’, Carocci, Roma 2014;

oraz inne publikacje, materiały i pomoce naukowe udostępnione przez prowadzącą.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

-specyfikę przedmiotową i metodologiczną z zakresu glottodydaktyki ogólnej oraz glottodydaktyki

języka włoskiego (K_W04);

-zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego w odniesieniu do

podręczników językowych (K_W06).

Umiejętności: absolwent potrafi

-prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje oraz operować szerokim zakresem możliwości

wypowiedzi w języku włoskim w zakresie glottodydaktyki (K_U05);

-czytać ze zrozumieniem różnego rodzaju teksty kultury, przeprowadzić ich pogłębioną analizę w

języku włoskim i wykorzystać je w obszarze glottodydaktycznym (K_U06);

-zrealizować projekt glottodydaktyczny w ramach warsztatów (K_U07);

-planować i organizować pracę własną, określać priorytety w realizacji zadań podczas planowania

lekcji języka obcego (K_U11);

-współpracować w zespole pod kątem pracy nauczycielskiej (K_U12).

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

-zasięgania opinii ekspertów z zakresu glottodydaktyki w przypadku trudności z samodzielnym

rozwiązaniem problemu (K_K01);

-krytycznej oceny własnych działań i umiejętności w obrębie glottodydaktyki (K_K02);

-przestrzegania zasad etyki zawodowej i rozwijania dorobku zawodu nauczyciela (K_K03);

-uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych

(K_K04).

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

-miejsce zajęć z języka włoskiego jako drugiego języka obcego w ramowych planach nauczania na

poszczególnych etapach edukacyjnych (D.1.W1);

-podstawę programową dla przedmiotu język włoski jako drugi język obcy, cele kształcenia i treści

nauczania tego przedmiotu lub prowadzonych zajęć na poszczególnych etapach edukacyjnych,

przedmiot lub rodzaj zajęć w kontekście wcześniejszego i dalszego kształcenia, strukturę wiedzy w

zakresie przedmiotu nauczania lub prowadzonych zajęć oraz kompetencje kluczowe i ich

kształtowanie w ramach nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć (D.1.W2);

-kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela, w tym potrzebę zawodowego

rozwoju, także z wykorzystaniem technologii informacyjnokomunikacyjnej, oraz dostosowywania

sposobu komunikowania się do poziomu rozwoju uczniów i stymulowania aktywności poznawczej

uczniów, w tym kreowania sytuacji dydaktycznych; znaczenie autorytetu nauczyciela oraz zasady

interakcji ucznia i nauczyciela w toku lekcji; moderowanie interakcji między uczniami; rolę

nauczyciela jako popularyzatora wiedzy oraz znaczenie współpracy nauczyciela w procesie

dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem

pozaszkolnym (D.1.W4);

-konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania, w tym metody aktywizujące i metodę

projektów, proces uczenia się przez działanie, odkrywanie lub dociekanie naukowe oraz pracę

badawczą ucznia, a także zasady doboru metod nauczania typowych dla zajęć z języka włoskiego jako

drugiego języka obcego (D.1.W5);

-metodykę realizacji poszczególnych treści kształcenia w obrębie zajęć z języka włoskiego jako

drugiego języka obcego – rozwiązania merytoryczne i metodyczne, dobre praktyki, dostosowanie

oddziaływań do potrzeb i możliwości uczniów lub grup uczniowskich o różnym potencjale i stylu

uczenia się, typowe dla zajęć błędy uczniowskie, ich rolę i sposoby wykorzystania w procesie

dydaktycznym (D.1.W6);

-rolę diagnozy, kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej; ocenianie i jego rodzaje: ocenianie bieżące,

semestralne i roczne, ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne; funkcje oceny (D.1.W10);

-diagnozę wstępną grupy uczniowskiej i każdego ucznia w kontekście prowadzonych zajęć z języka

włoskiego jako drugiego języka obcego oraz sposoby wspomagania rozwoju poznawczego uczniów;

potrzebę kształtowania pojęć, postaw, umiejętności praktycznych, w tym rozwiązywania problemów,

i wykorzystywania wiedzy; metody i techniki skutecznego uczenia się; metody strukturyzacji wiedzy

oraz konieczność powtarzania i utrwalania wiedzy i umiejętności (D.1.W12);

-znaczenie rozwijania umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów: potrzebę

kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów oraz

budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów, a także kształtowania

kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych (D.1.W13);

-warsztat pracy nauczyciela języka włoskiego jako drugiego języka obcego; właściwe wykorzystanie

czasu lekcji przez ucznia i nauczyciela; zagadnienia związane ze sprawdzaniem i ocenianiem jakości

kształcenia oraz jej ewaluacją, a także z koniecznością analizy i oceny własnej pracy dydaktyczno-

wychowawczej (D.1.W14).

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

-kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów oraz

popularyzacji wiedzy (D.1.U5).

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

-kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów

wykorzystując język włoski (D.1.K5);

-rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i

krytycznego myślenia (D.1.K7).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest:

- odpowiednia frekwencja

– dopuszczalne są dwie nieobecności.

Aby uzyskać zaliczenie, wymagana jest obecność na min. 60%

zajęć, licząc w tym również zwolnienia lekarskie;

- aktywny udział w zajęciach, potwierdzający przygotowanie się

do zajęć;

- złożenie i przedstawienie projektu grupowego na temat wybrany wspólnie z prowadzącą.

Ocena końcowa zależeć będzie:

- w 30% od oceny aktywności potwierdzającej przygotowanie się do zajęć (w tym także wykonywania zleconych zadań);

- w 70% od oceny pracy projektowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Stasiak
Prowadzący grup: Patrycja Stasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Stasiak
Prowadzący grup: Agnieszka Kwapiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)